Sự thật của những “thư ngỏ” và “kiến nghị” với Đảng ta

Cái gọi là "thư ngỏ", "kiến nghị" mà các thế lực thù địch đưa ra thực chất là mưu đồ vu cáo, xuyên tạc, phủ nhận, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi Đảng từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, từ bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, nhân dân ta đã lựa chọn và hy sinh, phấn đấu xây dựng mấy chục năm qua để nhân dân ta có cuộc sống hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay Read more