Không thể phủ nhận hạnh phúc của nhân dân Việt Nam

Hạnh phúc là giá trị bao trùm của nhân loại, mọi quốc gia, dân tộc đều lấy việc xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Ở Việt Nam, suốt chiều dài lịch sử, các triều đại đều lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu hàng đầu trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy vậy, mỗi bước tiến trong quá trình xây dựng hạnh phúc của nhân dân Việt Nam các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách chống phá, phủ nhận.

1. Nhận diện những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận hạnh phúc của nhân dân Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động

Thứ nhất, trước hiện thực sinh động về hạnh phúc của nhân dân Việt Nam được thế giới thừa nhận, đánh giá cao thì các thế lực thù địch, phản động lại cố tình xuyên tạc, phủ nhận.…

Read more

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA ĐÀO TĂNG DỰC

Vừa qua, trên trang “quyenduocbiet” Đào Tăng Dực có bài viết: “Tính trọng yếu của một định chế tối cao độc lập hầu phán xét về tính hợp hiến hay vi hiến của một sắc luật của lập pháp hay một tác động của hành pháp”, cho rằng hiến pháp của Việt Nam không bảo đảm tính tối thượng, vì không quan trọng bằng điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và không có cơ chế bảo vệ hiến pháp. Thực tế, Đào Tăng Dực đang cố tình hiểu sai về Hiến pháp Việt Nam, vì vậy đang vi phạm pháp luật Việt Nam.

Thứ nhất, Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đạo luật gốc quy định những quan hệ nền tảng nhất, tạo dựng cơ sở pháp lý cho hoạt động của toàn xã hội. Hiến pháp đứng ở vị trí đỉnh của cấu trúc hình tháp trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.…

Read more

Cần cảnh giác với luận điệu sai trái của David Brown

Với mục tiêu xuyên tạc kết quả phòng chống tham nhũng và công tác cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa qua trên trang “Doithoaionline” David Brown có bài viết: “Cuộc thập tự chinh đơn độc của Nguyễn Phú Trọng”  cho rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chấp nhận hy sinh những người giỏi năng lực để tự ý đưa những người trung thành với đảng vào bộ máy quản lý Nhà nước. Thực tế, đây là luận điệu sai trái của David Brown về công tác cán bộ của Đảng.

Thứ nhất, thực hiện vai trò đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện công tác cán bộ, trong đó có trách nhiệm giới thiệu cán bộ của đảng để dân bầu, nắm giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cơ sở. Đảng đề ra phương hướng và những nguyên tắc cơ bản nhằm xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân.…

Read more

Cảnh giác với luận điệu sai trái của Phạm Trần

Vừa qua, trên trang “Doithoaionline” Phạm Trần có bài viết: “Cuối năm phai nhạt, đầu năm nhạt nhoà”, cho rằng cuối năm 2022 nhiều đảng viên trong Quân đội, Công an phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hoài nghi thiếu niềm tin vào Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, lại bị giấu kín trong lời nói và bài viết của Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ. Đây là, luận điệu xuyên tạc rất trắng trợn của những phần tử cơ hội, phản động như Phạm Trần đối với cán bộ, đảng viên của Quân đội và Công an.

Thứ nhất, ngày 20/12, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2022 và triển khai thực hiện chủ trương, quyết nghị của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ năm 2023.…

Read more

Phản bác quan điểm sai trái của Gió Bấc

Vừa qua, trên trang “Thongluan-rdp”, Gió Bấc có bài viết “Nhận diện hình mẫu con người mới xã hội chủ nghĩa thời Tổng Trọng”, cho rằng việc xây dựng mô hình con người mới xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay là mị dân, hoang tưởng, phi thực tế, không bao giờ thực hiện được. Đặt ra vấn đề như vậy là nhận thức sai trái và cố tình xuyên tạc của Gió Bấc.

Thứ nhất, Đảng ta khẳng định: xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái, khoan dung, tôn trọng nghĩa tình, lối sống có văn hóa, quan hệ hài hòa trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Cụ thể là về tư tưởng: kiên định trong việc lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa, gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội.…

Read more

Phản bác quan điểm sai trái của Phạm Đình Trọng

Vừa qua, trên trang “Baotiengdan”, Phạm Đình Trọng có bài viết: “Giầu xổi chông chênh bám víu quyền lực tha hoá”, cho rằng doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở của Luật đất đai, bắt tay với chính quyền làm giầu bất chính dẫn đến lũng đoạn kinh tế, làm băng hoại văn hoá, đạo đức xã hội,… Thực chất, Phạm Đình Trọng đang cố tình xuyên tạc, hạ thấp uy tín của doanh nghiệp và doanh nhân ở Việt Nam.

Thứ nhất, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam thừa nhận và khẳng định: doanh nghiệp là lực lượng quan trọng góp phần vào giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân; góp phần tăng trưởng, ổn định và phát triển kinh tế đất nước; trực tiếp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu trong nền kinh tế quốc dân, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; tiên phong trong thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; với vai trò như vậy, doanh nghiệp không lũng đoạn kinh tế mà đang góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế.…

Read more

Sự xuyên tạc của Nguyễn Bá Bình

Vừa qua, trên trang “Voatiengviet”, Nguyễn Bá Bình có bài viết: “Tại sao tiềm lực Việt Nam còn ngái ngủ” cho rằng, Việt Nam đã tổ chức những sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là chưa từng có tiền lệ. Song, lại cố tình bỏ qua những tâm huyết của Ông về 4 nội dung trong bức thư gửi Bộ Chính trị ngày 09/08/1995 và cuộc cải cách giáo dục trên quy mô cả nước. Đây thực chất là luận điệu xuyên tạc, sai trái của Nguyễn Bá Bình, bởi lẽ:

Thứ nhất, 4 nội dung trong bức thư của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt về: 1) Đánh giá tình hình, cục diện thế giới ngày nay; 2) Vấn đề chệch hướng hay không chệch hướng chủ nghĩa xã hội; 3) Nâng cao năng lực quản lý nhà nước; 4) Xây dựng Đảng, đều được Đảng ta quan tâm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.…

Read more

PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI CỦA ĐÀO TĂNG DỰC

Vừa qua, trên trang “Baotiengdan. com” Đào Tăng Dực có bài viết: “Sự chọn lựa của dân tộc trong thế kỷ 21: Độc tài và bạo lực bên này, dân chủ và sự đồng thuận bên kia”, cho rằng ở Việt Nam Đảng cộng sản đang duy trì chế độ độc tài và bạo lực đối lập với sự lựa chọn dân chủ và đồng thuận của nhân dân. Tại sao Đào Tăng Dực lại lấy cớ độc tài và dân chủ để xuyên tạc chế độ chính trị ở Việt Nam?

Thứ nhất, phải khẳng định rằng, chế độ độc tài là một thể chế nhà nước chuyên quyền mà ở đó một cá nhân hoặc một nhóm người với quyền lực không giới hạn cai trị, và họ có thể dùng những biện pháp trù dập những người đối lập để duy trì quyền lực.…

Read more

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CỦA VÕ NGỌC ÁNH

Vừa qua, trên trang “Boxitvn. Com” Võ Ngọc Ánh có bài viết: Di dân Việt: Chính trị ổn, kinh tế tốt mà sao vẫn phải ra đi cho rằng, người dân chỉ rời bỏ Tổ quốc mình khi chính trị, xã hội bất ổn định và kinh tế nghèo, nàn. Vậy, tại sao Việt Nam là một nước có chế độ chính trị ổn định và tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm đầu của thế giới. Song, người dân lại muốn cho con cái ra nước ngoài lao động, đi du học. Vậy, thực hư câu chuyện này như thế nào?

Thứ nhất, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng, việc tận dụng vốn, lao động, khoa học, công nghệ giữa các quốc gia để phát triển kinh tế – xã hội là một tất yếu khách quan.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ THÂM ĐỘC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Vừa qua, trên “Voatiengviet” Thang Văn phúc và Nguyễn Thị Doan có bài viết: “Quá trình nhận thức về nhà nước pháp quyền tại Việt Nam từ 1991 đến nay” cho rằng, cần xem xét lại mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo với Nhà nước pháp quyền và yêu cầu các tổ chức chính trị – xã hội hoạt động như các tổ chức xã hội dân sự. Tại sao Thang Văn phúc và Nguyễn Thị Doan lại lấy cớ quá trình hoàn thiện nhà nước pháp quyền để bàn về chế độ chính trị Việt Nam, phải chăng đây là chiêu trò bình mới, rượu cũ của các thế lực thù địch?

Thứ nhất, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam thừa nhận: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội, là đảng cầm quyền có nghĩa là đảng lãnh đạo chính quyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng thông qua hiến pháp và pháp luật, bằng cách giới thiệu cán bộ của đảng để dân bầu, nắm giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cơ sở.…

Read more