Vạch trần sự xuyên tạc về “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” của Hoàng Lan Mộc Châu

Trái ngược với việc Đảng, Nhà nước Việt Nam đang quyết liệt hành động đề ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chế độ, trên trang “Vietnamthoibao”, Hoàng Lan Mộc Châu đã đăng tải bài viết: “Nguyễn Tất Thành ông tổ tự chuyển hóa, tự diễn biến” với mục đích xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời xuyên tạc chủ trương phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của Đảng Cộng sản Việt Nam, nên cần vạch trần và đấu tranh bác bỏ.

Hoàng Lan Mộc Châu đã đánh tráo khái niệm khi mô tả quá trình đi tìm được cứu nước và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách thuần túy, “tự nhiên”.…

Read more

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tình hữu nghị giữa hai nước và thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam

Lợi dụng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc vừa qua, trên trang “Quyenduocbiet. com” có bài viết: “Chuyến công du thảm hại” của Nguyên Anh, không những đã phủ nhận kết quả chuyến thăm, mà sâu xa hơn, còn thể hiện sự suy diễn cá nhân của Y, cố tình hạ thấp sự phát triển lớn mạnh, vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Nội dung trong bài viết, chứa đựng những lời lẽ miệt thị, chế giễu hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta, kích động mâu thuẫn quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam với Trung Quốc, nên cần đấu tranh bác bỏ và khẳng định vấn đề sau:

Thứ nhất, ngoại giao hữu nghị, củng cố niềm tin chính trị là mục đích chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc.

Read more

Bác bỏ luận điệu phản động của Lê Vĩnh Triển!

Mới đây, trên trang “Nghiencuuquocte. Org”, có bài viết: “Dân chủ hóa Việt Nam: Một cách nhìn không định kiến” của Lê Vĩnh Triển, đã đưa ra yêu sách đòi Đảng, Nhà nước Việt Nam “phải” tiến hành đa đảng. Thực chất của bài viết thể hiện thủ đoạn núp bóng “hòa giải” quan hệ giữa Đảng cộng sản và những kẻ mạo danh dân chủ để kêu gọi đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam. Bởi vậy, cần vạch trần và đấu tranh bác bỏ ở những vấn đề sau:

Một là, luận điệu “hòa giải” của Lê Vĩnh Triển thực chất chỉ là sự lừa dối, mị dân! Lê Vĩnh Triển cho rằng, mối quan hệ đối lập giữa Đảng Cộng sản với những kẻ chống cộng chỉ là do sự hiểu lầm và cực đoan thái độ của mỗi bên. Vì vậy, theo lý lẽ Y đã phân tích thì hai bên chỉ cần ngồi lại, “tĩnh tâm” suy nghĩ để thấu hiểu nhau và “nhường nhịn” lẫn nhau là có thể thống nhất, đi chung một con thuyền cùng xây dựng đất nước.…

Read more

Hiện thực kinh tế Việt Nam đã bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Đỗ Ngà!

Mới đây, trên trang Quyenduocbiet. com, có bài viết: “Dẫn dân tộc chạy theo những ảo vọng” của Đỗ Ngà đã cố tình phủ nhận thành quả của nền kinh tế và chiến lược phát triển đất nước của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Nội dung của bài viết không chỉ phản ánh góc nhìn tiêu cực, nhận định đánh giá không toàn diện, khách quan về hiện thực tăng trưởng mà còn thể hiện sự suy đoán cảm tính của Đỗ Ngà về triển vọng phát triển nền kinh tế Việt Nam. Bởi vậy, cần đấu tranh và làm sáng tỏ ở những vấn đề sau:

Một là, hiện thực nền kinh tế Việt Nam đã khẳng định những mục tiêu kinh tế mà Đảng, Chính phủ xác định là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn phát triển ở Việt Nam. Đỗ Ngà cho rằng nền kinh tế Việt Nam “cũng đang lạc lối chứ không chỉ lạc hậu” và hoài nghi Đảng, Chính phủ Việt Nam “đang lạc lối trong vấn đề ra chiến lược phát triển đất nước”, Y cho rằng “thu hút cho nhiều FDI thì cái được của Việt Nam vẫn là con số không tròn chĩnh” là hoàn toàn sai sự thật.…

Read more

BÁC BỎ SỰ XUYÊN TẠC CỦA VÕ VĂN QUẢN VỀ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

Vừa qua, trên trang Boxitvn, có bài viết: “Cách mạng tháng Tám và ba điều xét lại” của Võ Văn Quản đã lượm lặt ý kiến trái chiều lịch sử của một số chính trị gia và học giả phương Tây để cố tình xuyên tạc, phủ nhận thành quả ý nghĩa to lớn của Cách mạng tháng Tám và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung của bài viết thể hiện quan điểm sai lầm, luận điệu xuyên tạc, mang tính “xét lại” không đúng về vai trò của Việt Minh, Đảng Cộng sản Đông Dương trong tiến hành Cách mạng tháng Tám. Bởi vậy, cần vạch trần, phê phán và làm sáng tỏ ở những vấn đề sau:

Một là, thắng lợi của cách mạng tháng Tám là sự “gặp gỡ” giữa nghệ thuật chớp thời cơ tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh với thất bại tất yếu của chủ nghĩa thực dân trong tiến trình lịch sử.

Read more

TỰ DO BÁO CHÍ PHẢI ĐẶT TRONG LUẬT ĐỊNH

Vừa qua, trên trang “Quyenduocbiet” có bài viết: “Việt Nam mà có tự do báo chí?: đừng có mơ!” của Nguyên Anh, đã đưa ra những luận điệu trái với nghĩa tự do của báo chí nhằm mục đích xuyên tạc nền báo chí xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Nội dung thể hiện trong bài viết cố tình phủ nhận kết quả báo chí Việt Nam đã đạt được với dụng ý xấu, đòi bỏ sự kiểm duyệt, quản lý, định hướng của Đảng, Nhà nước Việt Nam, nên cần đấu tranh bác bỏ bởi lẽ:

Thứ nhất, sự tự do báo chí luôn đặt trong khuôn khổ của pháp luật, luật định. Báo chí phải thực hiện đúng tôn chỉ và hoạt động theo Luật báo chí. Tự do báo chí được hầu hết các quốc gia công nhận bằng văn bản luật và dù ở loại hình nào thì mỗi tờ báo đều có tôn chỉ, mục đích gắn với nhiệm vụ, chức năng của nó.…

Read more

SỰ NHÌN NHẬN LỆCH LẠC CỦA PHẠM LÊ ĐOAN!

Mới đây, trên trang Vietnamthoibao, có bài viết: Nhân quyền là gì mà cần phải quan tâm?của Phạm Lê Đoan đã lợi dụng những đánh giá của Giáo sư Nguyễn Đăng Dung về bản Hiến pháp 2013 và một số hiện tượng riêng lẻ trong việc thực thi đảm bảo quyền con người, quyền công dân của chính quyền ở một số nơi để quy chụp, bôi nhọ, hạ thấp những chủ trương về vấn đề này của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Nội dung của bài viết thể hiện sự nhìn nhận lệch lạc, thiếu khách quan về quyền con người ở Việt Nam, bởi lẽ:

Một là, Phạm Lê Đoan cố tình lờ đi quan điểm luôn xác định con người là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển xã hội của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Quan điểm này được cụ thể hóa ở việc đảm bảo quyền con người, quyền công dân quy định trong Hiến Pháp, các Văn kiện của Đảng và ở việc liên tục hoàn thiện cơ chế để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ, phát huy sự sáng tạo, sự đồng thuận tạo động lực phát triển đất nước, phát triển con người toàn diện.…

Read more

SỰ GIẢ CHÂN CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG!

Vừa qua, trên trang Boxitvn.com, có bài viết: Góp ý cho Đảng về nền tảng tư tưởngcủa Nguyễn Đình Cống đã lợi dụng cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để đưa ra những ý kiến trái với ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc thi nhằm mục đích xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung thể hiện trong bài viết cố tình phủ nhận, đòi bỏ nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác-Lênin mà Đảng, nhân dân Việt Nam đang giữ gìn, nên cần bác bỏ và khẳng định trên một số khía cạnh sau:

Một là, Nguyễn Đình Cống xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác cả về lý luận và thực tế cho thấy. Mặc dù, chủ nghĩa tư bản có những bước phát triển, có khả năng thỏa mãn ban đầu những nhu cầu của con người, song với phương thức sản xuất gắn với chế độ xã hội của nó chỉ có thể duy trì sự thịnh vượng đi kèm với sự tước đoạt thậm tệ về tư liệu sản xuất!

Read more

LỐI SỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA – GIÁ TRỊ CỦA NHÂN LOẠI TIẾN BỘ

Thời gian vừa qua, trên trang Baotiengdan.com, có bài viết: Sự phá sản của “Đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa”của Mạc Văn Trang với nội dung phủ nhận giá trị và thực tiễn xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đây là quan điểm sai trái nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt nam, vì vậy cần đấu tranh bác bỏ.

Một là, Mạc Văn Trang đã không hiểu bản chất của xã hội được phản ánh qua lối sống. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, lối sống thuộc hình thái ý thức xã hội, phản ánh tồn tại xã hội và do tồn tại xã hội quyết định. Lối sống phản ánh các hoạt động sống cơ bản của con người trong một hình thái kinh tế – xã hội nhất định.…

Read more

VIỆT NAM ĐÃ LÀ MỘT ĐẤT NƯỚC HẠNH PHÚC!

Độc lập, tự do, hạnh phúc luôn là mục tiêu và là sự lựa chọn của các quốc gia, dân tộc. Trải qua các cuộc kháng chiến giành, giữ và bảo vệ đất nước trong lịch sử, dân tộc Việt Nam đã hiểu rõ giá trị của độc lập, tự do, hạnh phúc! Vì vậy, dân tộc Việt Nam lựa chọn Độc lập – Tự do – Hạnh phúc gắn liền với quốc hiệu, gắn liền với xây dựng chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan và là mục tiêu của cách mạng Việt Nam! Thế nhưng, Nguyên Anh trong bài: “HẠNH PHÚC MỈA MAI” đăng trên Facebook “Hội những người cầm bút can đảm” vừa qua, lại gián tiếp phủ nhận và đòi thay đổi điều đó! Nguyên Anh và những kẻ như Y cần hiểu rằng:

Hạnh phúc là giá trị phổ cập mà nhân loại hướng tới và dân tộc Việt Nam lựa chọn đặt Hạnh phúc sau Độc lập, Tự do gắn liền với tên nước là đúng đắn.

Read more