KIÊN ĐỊNH VỚI KHÁT VỌNG ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI SẼ ĐI TỚI VĂN MINH

Bảo Đỗ Ngà là kẻ cơ hội chính trị quả là không sai! Với những ý tứ trong bài: “Vì sao sự lừa gạt có hệ thống vẫn cứ mọc như nấm ở VN?” trên Bureau CTM Media – Âu Châu cho thấy y không hiểu gì về “ngu muội” và “văn minh” lẫn “khát vọng”“kiên định”! Nói đến xã hội thì không thể không nói đến con người. Xã hội văn minh hay ngu muội là do chính con người xây dựng. Muốn xã hội văn minh thì con người, từng cá nhân phải có khát vọng và kiên định xây dựng xã hội; ngược lại xã hội sẽ lụi tàn, trở về mông muội khi con người, từng cá nhân thiếu khát vọng và kiên định. Vấn đề này được thể hiện trên các khía cạnh sau:

Lịch sử phát triển loài người là sự vận động phát triển từ mông muội đến văn minh.

Read more

TẤT YẾU ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

Mới đây, trong bài viết: “Loay hoay đi tìm thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa” của kẻ có bút danh Triệu Tử Long đăng trên Boxitvn đã đưa ra nhận định hàm hồ rằng: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đang xây dựng là sự “lần mò”; “dò đá qua sông”; Việt Nam “không đi chung con đường cùng nhân loại”. Hiểu như vậy là “cảm tính”, chưa thấy hết bản chất, tính tất yếu của vấn đề, nên cần phải trao đổi và làm rõ, trên một số nội dung như sau:

Một là, thực chất đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về định hướng xã hội chủ nghĩa đối với nền kinh tế thị trường là để phát huy mặt tích cực, khắc phục những hạn chế của nền kinh tế thị trường, trong đó, có kinh tế tư nhân.…

Read more