Tội ác chồng lên tội ác của Phạm Trần

Phạm Trần là một trong những phần tử thâm thù cộng sản đến tận xương tủy và trở nên rất “nổi danh” trên cộng đồng mạng bởi hàng trăm bài viết với cùng một mục đích nhằm tuyên truyền, kích động chống Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vừa qua, trên trang mạng “Doithoaionline đã đăng tải bài viết của Phạm Trần với tiêu đề “Những nguy cơ tiềm ẩn của Đảng CSVN”. Mở đầu bài viết Phạm Trần đã lợi dụng sự kiện một số cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước ta được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu vì chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng để trắng trợn xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo cho rằng “có sự thiên vị hay bè phái” của người đứng đầu Đảng và Chính phủ Việt Nam.…

Read more

Việt Hoàng – Xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước

Xuyên tạc, bịa đặt, phủ nhận đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta là một trong những chiêu thức, thủ đoạn hết sức thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội. Vừa qua, trên trang Thongluan-rdp.org đã đăng tải bài viết của Việt Hoàng với tựa đề “Đảng cộng sản Việt Nam đã chọn phe”. Tác giả bài viết đã lợi dụng sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc từ ngày 30/10 đến 01/11/2022 để suy diễn, bịa đặt, xuyên tạc mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc, phủ nhận đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta.

Mục đích, nội dung, kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được thể hiện đầy đủ, cụ thể, rõ ràng trong Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh ngày 01/11/2022.…

Read more

ĐÔI LỜI NHẮN NHỦ ĐỐI VỚI PHẠM TRẦN

Phạm Trần là một trong những phần tử cơ hội phản động, thâm thù Đảng, Nhà nước Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa từ trong “xương tủy”. Chính điều đó đã biến Phạm Trần thành một kẻ chống phá quyết liệt, sử dụng mọi chiêu thức, thủ đoạn vô cùng thâm độc, xấu xa, hèn hạ, xuyên tạc sự thật, trắng trợn bịa đặt, vu cáo, thậm chí “ngậm máu phun người”… để tuyên truyền, kích động chống Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Phạm Trần triệt để lợi dụng những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của Đảng, Nhà nước ta để đưa thông tin sai trái, tuyên truyền các quan điểm phản động, thù địch hòng phục vụ cho mưu đồ hèn hạ của y.

Nhân sự kiện Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bế mạc vào ngày 09/10/2022, vừa qua, Phạm Trần có bài viết với tựa đề Trung ương 6 bế mạc què quặt đăng trên trang mạng “Doithoaionline.

Read more

“THẬT ĐÁNG BUỒN CHO CÁC PHẦN TỬ CƠ HỘI, PHẢN ĐỘNG”

Trên trang mạng Vietnamthoibao.org đã đăng tải bài viết: Thật đáng buồn cho đảng! của một kẻ cơ hội phản động lấy bút danh Người Tân Định. Theo tác giả của bài viết điều “thật đáng buồn cho đảng (Đảng Cộng sản Việt Nam)” là: “Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và “Càng ngày đảng càng khẩn thiết hơn trong việc đấu tranh nội bộ để hàn gắn đoàn kết, nâng cao tinh thần cho đảng viên!”. Tác giả bài viết cho rằng đất nước kém phát triển và “Việt Nam có thể mất 197 năm để đuổi kịp Singapore” là do Đảng đã sai lầm đi theo chủ nghĩa Mác- Lênin. Tác giả bài viết đã tán dương, ca ngợi một vài văn sĩ “trở cờ”, “chia tay ý thức hệ”, hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước và vu cáo “Đảng đổ lỗi cho các thế lực thù địch”, “Đảng đổ lỗi cho ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế”… Nhưng sự thực đã đã bác bỏ hoàn toàn những luận điệu xuyên tạc đó.…

Read more

THẬT ĐÁNG BUỒN CHO CÁC PHẦN TỬ CƠ HỘI, PHẢN ĐỘNG

Vừa qua, trên trang mạng Vietnamthoibao đã đăng tải bài viết: Thật đáng buồn cho đảng! của một kẻ cơ hội phản động lấy bút danh Người Tân Định. Theo tác giả của bài viết điều “thật đáng buồn cho đảng (Đảng Cộng sản Việt Nam)” là: “Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và “Càng ngày đảng càng khẩn thiết hơn trong việc đấu tranh nội bộ để hàn gắn đoàn kết, nâng cao tinh thần cho đảng viên!”. Tác giả bài viết cho rằng đất nước kém phát triển và “Việt Nam có thể mất 197 năm để đuổi kịp Singapore” là do Đảng đã sai lầm đi theo chủ nghĩa Mác- Lênin. Tác giả bài viết đã tán dương, ca ngợi một vài văn sĩ “trở cờ”, “chia tay ý thức hệ”, hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước và vu cáo “Đảng đổ lỗi cho các thế lực thù địch”, “Đảng đổ lỗi cho do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế”…

Sau hơn 35 năm đổi mới, “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.…

Read more

CẠM BẪY XẤU XA CỦA PHẠM TRẦN

Phạm Trần là một trong những phần tử phản động thường xuyên có nhiều bài viết xuyên tạc, bịa đặt, trắng trợn nhằm tuyên truyền, kích động chống Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vừa qua, trên trang “Thongluan-rdp đã đăng tải bài viết của Phạm Trần với tựa đề “Cạm bẫy đoàn kết dân tộc”. Mục đích và nội dung cơ bản của bài viết này nhằm xuyên tạc, phủ nhận quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; kích động, chia rẽ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bài viết, để lừa gạt, gây dựng niềm tin của người đọc, Phạm Trần đã sử dụng chiêu thức trích dẫn chủ trương, quan điểm Đại hội XIII của Đảng “Về nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới” và Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị khóa VIII “Về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”; lượm lặt, cắt xén, thông tin trong một số bài nói của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nội dung một bài viết đăng trên Tạp chí Cộng sản (ngày 16/5/2020) rồi dùng những lời lẽ độc địa để vu cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam giăng ra “những cạm bẫy”, “mồi chài” và “trăm mưu, ngàn kế để nắm giữ chiếc hầu bao tinh thần và vật chất của người Việt Nam ở nước ngoài”.…

Read more

Phần tử cơ hội, chống đối mới là “chính phạm của mọi scandal”

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, có nhiều đột phá, tạo sự chuyển biến tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Những hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật Nhà nước của một số tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cơ quan bảo vệ pháp luật xem xét, xử lý nghiêm minh và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.…

Read more

SỰ THÙ HẬN DAI DẲNG, MÙ QUÁNG CỦA PHẠM TRẦN

Đã 47 năm qua, song nhân dân ta không bao giờ quên thời khắc lịch sử vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975 lá cờ giải phóng tung bay trước tòa nhà chính của “Dinh Độc lập” đánh dấu Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng. Đây là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta thế kỷ XX. Hằng năm, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tổ chức kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại này để giáo dục lòng yêu nước, xây dựng niềm tự hào dân tộc, đồng thời để mỗi người Việt Nam bày tỏ lòng tri ân, tôn vinh đối với những người đã anh dũng chiến đấu hy sinh máu sương giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.…

Read more

Chiêu trò xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối Đại hội XIII của Đảng

Triệt để lợi dụng những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước để đẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc, hạ bệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vu cáo, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước là những chiêu trò vô cùng hiểm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực, chủ động triển khai tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương đúng đắn mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Trong khi đó, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội phản động đẩy mạnh viết bài chống Đảng, Nhà nước bằng các mánh khóe bịp bợm, hợm hĩnh dưới cái vỏ bọc “giàu lòng yêu nước, có tâm huyết với tiền đồ của dân tộc, có phẩm chất đạo đức trong sáng…” để đăng trên các trang mạng xã hội.…

Read more

Chiêu trò xuyên tạc của Trần Đông A

Triệt để lợi dụng những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và những vấn đề bức xúc xã hội để đẩy mạnh tuyên truyền, tán phát thông tin sai trái, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vu cáo, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước là những chiêu trò “đường mòn, lối cũ”, song vô cùng hiểm độc, xảo quyệt. Bởi lẽ, những lời lẽ lừa lọc, dối trá và các quan điểm sai trái, thù địch cứ thường xuyên được nhắc đi, nhắc lại nhiều lần, tất yếu sẽ gây ra sự “bán tín, bán nghi”, thậm chí gây ra sự hoang mang, dao động của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân… Lợi dụng sự kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp tại Hà Nội (từ ngày 04 đến ngày 07/10/2021) và đại dịch Covid-19 bùng phát ở các tỉnh, khu vực phía Nam, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội đã đăng tải hàng trăm bài viết có nội dung hết sức sai trái, phản động trên trang mạng danlambao.com

Read more