ĐÔI ĐIỀU VỀ “QUẺ BÓI ĐẦU NĂM 2020” CỦA THÀNH ĐỖ

Viết bài trên Internet để xuyên tạc tình hình là âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ở Việt Nam. Tuy nhiên, âm mưu này đã bị vạch trần, không lòe bịp được độc giả trong và ngoài nước, bởi thực tế tình hình đất nước ta đang trên con đường phát triển tiến tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Ý đồ xuyên tạc tình hình ở Việt Nam bị thất bại, gần đây một số phần tử thù địch, cơ hội chính trị thay đổi thủ đoạn bằng việc tung ra trên Internet những bài viết núp dưới danh nghĩa dự đoán, dự báo tình

Read more

CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU PHỦ NHẬN, XUYÊN TẠC NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Như đã thành lệ, cứ mỗi dịp Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc, thì trước, trong và sau Đại hội các thế lực thù địch lại đẩy mạnh chống phá trên mặt trận tư tưởng, chính trị. Không nằm ngoài quy luật đó, trong quá trình chuẩn bị dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá đường lối của Đảng, trong đó chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một trong những vấn đề mà chúng tập trung chống phá. Thực hiện âm mưu này, trên một số trang mạng xã hội phản động xuất hiện một số bài viết phủ

Read more

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI PHỦ NHẬN VAI TRÒ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CỦA NGUYÊN THẠCH

Nguyên Thạch, một trong những phần tử ở hải ngoại khá hăng hái trong việc viết bài trên Internet tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc tình hình, phá hoại công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Thực hiện ý đồ thâm độc, xấu xa này, ngày 23/9/2019, trên blog danlambao, Nguyên Thạch lại đưa ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã có khá nhiều tác giả viết bài phản bác các luận điệu sai trái của Nguyên Thạch. Với bài viết này, tôi xin góp thêm tiếng nói phản bác lại những luận điệu của Nguyên Thạch phủ nhận vai trò to lớn của Đảng Cộng sảnViệt Nam. 1. Vai trò

Read more

CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU HẠ THẤP VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

Như đã thành lệ, cứ đến dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mồng 2 tháng 9, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lại đẩy mạnh tuyên truyền những luận điệu sai trái nhằm phủ nhận thành quả, cũng như xuyên tạc nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng, trong đó đặc biệt là hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điển hình là những luận điệu của Võ Văn Quản đưa ra trong bài viết “Cách mạng tháng Tám và ba điều xét lại” trên trang mạng luatkhoa.org, ngày 15/8/2019. 1. Võ Văn Quản đề cao vai trò của nhóm tình báo Mỹ (OSS) trong Cách mạng Tháng Tám. Võ Văn Quản cho rằng, sự giúp đỡ của nhóm tình

Read more

CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU PHỦ NHẬN CÁC GIÁ TRỊ GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC

Xuyên tạc tình hình giáo dục là âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị nhằm phủ nhận thành tựu xây dựng đất nước của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực hiện âm mưu thâm độc này, gần đây một số phần tử thù địch, cơ hội chính trị núp dưới chiêu bài bàn luận về triết lý giáo dục Việt Nam đã tung lên không gian mạng những luận điệu phủ nhận giá trị giáo dục truyền thống của dân tộc đã và đang được kế thừa, phát triển trong chủ trương, đường lối, chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước ta. Điển hình là, ngày 29.7.2019, trên trang mạng danlambao.blogspot.com có bài

Read more

Ai là kẻ ‘‘run như cầy sấy’’

Nhân kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam (21/6/2019), ông Võ Văn Thưởng – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, có bài viết với tiêu đề: “Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam”. Với tư cách là một độc giả, tôi nhận thấy bài viết rất sâu sắc có giá trị lý luận, thực tiễn cao trong tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác và trách nhiệm công dân trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng không gian mạng để chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Vì vậy, tôi rất bất bình với một số người đã đưa lên mạng những luận điệu sai trái phủ nhận,

Read more

Luận điệu đòi xóa bỏ điều 4 hiến pháp của Ngốc Tử

Có lẽ cái tên “Ngốc Tử” chỉ là bút danh của một kẻ bồi bút, tay sai, cơ hội chính trị chuyên viết bài trên một số trang mạng xã hội để tuyên truyền những luận điệu sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Như mới đây, ngày 21/5/2019, trên blog phản động “Danlambao”, Ngốc Tử có bài viết với tiêu đề: “Muốn Đất nước hùng cường – Phải xóa bỏ ngay Điều 4 Hiến pháp”. Trong bài viết này, Ngốc Tử đã đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp hiến định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. 1. Ngốc

Read more

Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Từ những thành tựu của 30 năm đổi mới, cùng với những nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong quá trình đổi mới, Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Những tưởng rằng, sự đúng đắn của chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã được kiểm nghiệm qua thực tế với những thành tựu to lớn trong hơn 30 năm qua, là không thể bàn cãi. Ấy vậy mà, hiện nay trên một số trang mạng xã hội vẫn còn có người đưa ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chủ trương phát triển nền

Read more

Đảng Cộng Sản Việt Nam không đặt quyền lợi của mình lên trên quyền lợi quốc gia – dân tộc

Sử dụng phần tử cơ hội chính trị thông qua một số trang mạng xã hội đưa ra những luận điệu xuyên tạc, vu khống, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam, đối lập Đảng với nhân dân, với dân tộc nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội là âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Thực hiện âm mưu này, gần đây, trên blog Danlambao – một blog phản động, có đăng tải bài viết của Thành Đỗ với tiêu đề “Thế đứng nào cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong một trật tự mới của thế giới”. Trong bài viết này, Thành Đỗ đưa ra một

Read more

Không thể phủ nhận thành tựu giáo dục của Việt Nam

Những năm qua, cùng với những thành tựu to lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, giáo dục của Việt Nam đã tích cực đổi mới và thu được nhiều kết quả to lớn. Nhưng đáng tiếc rằng, một số người đưa ra những ý kiến ác ý, phủ nhận thành tựu giáo dục của Việt Nam. Điển hình là, ngày 19/12/2018, trên songchi’s blog có bài viết: “Một nền giáo dục thất bại. Một nhà nước thất bại. Một quốc gia thất bại” của tác giả Song Chi. Sau đó bài viết được trang mạng Bureau CTM Media – Á châu đăng tải lại vào ngày 21/12/2018. Trong bài viết này, chỉ dựa vào một số biểu hiện tiêu cực trong

Read more