Ngày hội của nhân dân, kẻ nào dám đem cân “nặng nhẹ”

Nhân dân ta trên khắp mọi miền đất nước, từ Nam đến Bắc, từ miền xuôi đến miền núi, hải đảo đã và đang thực hiện quyền làm chủ, quền công dân của mình cho sự thắng lợi của cuộc bầu cử có ý nghĩa trọng đại này. Đó thật sự là ngày hội của nhân dân. Mọi luận điệu xuyên tạc, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, những âm mưu, thủ đoạn chống phá ngày hội trọng đại của nhân dân ta, đã và nhất định sẽ bị phá sản. Read more