Nhận diện và đấu tranh bác bỏ luận điệu sai trái: “Quân đội không cần thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”

Các thế lực thù địch sử dụng chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, tiến hành nhiều thủ đoạn, nhiều hướng tấn công theo phương châm đánh “mềm, ngầm, sâu” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và tác động đến mọi đối tượng bằng con đường kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm suy yếu nội bộ bên trong nước ta và tiến tới bạo loạn lật đổ chế độ chính trị. Đặc biệt, chúng tập trung chống phá Quân đội nhân dân Việt Nam bằng nhiều thủ đoạn thâm độc, như đưa ra luận điệu sai trái:“Quân đội không cần thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Để nhận diện và đấu tranh bác bỏ luận điệu sai trái này, chúng ta cần làm rõ một số nội dung cơ bản sau:                                                                                                            

1.

Read more

Phản bác luận điệu lợi dụng hành vi “lệch chuẩn” để chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Dù hành vi “lệch chuẩn” phổ biến ở bất kỳ xã hội nào, kể cả nước chậm phát triển, đang phát triển và phát triển, thế nhưng với bản chất thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, những đối tượng cực đoan, suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” lại sẵn sàng xuyên tạc, bịa đặt.

Từ hành vi “lệch chuẩn” xảy ra do mâu thuẫn trong gia đình đến các hành vi tham nhũng, làm trái các quy định pháp luật của một bộ phận cán bộ, đảng viên đều bị chúng gán ghép, quy chụp là hiển nhiên của chế độ xã hội chủ nghĩa, là do “độc đảng toàn trị” sinh ra.

Trước các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, trắng trợn đổi trắng thay đen đó, thứ nhất, mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác, nhận biết rõ đúng, sai trên cơ sở hiểu rõ: Thế nào được gọi là hành vi “lệch chuẩn”?…

Read more

Nhận diện luận điệu lợi dụng hành vi “lệch chuẩn” để chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Luận điệu lợi dụng hành vi “lệch chuẩn” là dùng những lý lẽ đưa ra để đánh tráo, đánh đồng hoặc suy diễn hành vi sai lệch, không đúng trở thành hành vi đúng đắn, phổ biến. Đây là thủ đoạn dù không mới nhưng rất dễ làm cho người tiếp nhận hiểu sai về bản chất, chân lý của hiện tượng, sự việc. Cho nên, thủ đoạn này thường được các đối tượng xấu, có ý đồ không đứng đắn, nhất là các thế lực thù địch ưa thích sử dụng để vu khống, xuyên tạc, bôi xấu, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Trên thực tế, luận điệu lợi dụng hành vi “lệch chuẩn” của các thế lực thù địch được biết đến phổ biến ở dạng thông tin bài viết, video clip, hình ảnh phiến diện, một chiều, quy chụp, bịa đặt, vi phạm pháp luật, giá trị chuẩn mực, thuần phong mỹ tục… được tán phát trên các phương tiện truyền thông, nhất là các trang mạng xã hội.…

Read more

Đấu tranh với biểu hiện “coi thường lý luận, xa rời thực tiễn” trong các nhà trường quân đội hiện nay

Lý luận gắn với thực tiễn là nguyên tắc bất di bất dịch, phương châm hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông”. Trong thực hiện nhiệm vụ ở các nhà trường quân đội, nếu lý luận không được vận dụng làm phương pháp cho hoạt động thực tiễn, thì không mang lại lợi ích cho cán bộ, đảng viên, quần chúng và không kích thích cán bộ, đảng viên, quần chúng tích cực bám sát thực tiễn để khái quát lý luận.

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội trong thời kỳ mới, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và quần chúng trong các nhà trường cơ bản nắm chắc lý luận, vận dụng lý luận đã biết, đã được học vào hoạt động thực tiễn một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh khác nhau.…

Read more

Vạch trần thủ đoạn lợi dụng không gian mạng để chống phá, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin

Phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng đã và đang được các thế lực thù địch lựa chọn và xác định là mũi nhọn tấn công và có sức “công phá” mạnh nhất vào thành trì cách mạng Việt Nam. Cuộc tấn công này của chúng diễn ra trên nhiều lĩnh vực, với các phương tiện, thủ đoạn khác nhau, nhất là trên môi trường không gian mạng.

Môi trường không gian mạng với ưu thế tốc độ lan truyền thông tin nhanh, diện thông tin rộng trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống của con người. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường được các thế lực thù địch, phản động tận dụng tối đa để gia tăng các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin – Bộ phận cấu thành quan trọng nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.…

Read more

BƯỚC NGOẶT HIỆN THỰC HÓA SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

Đêm 24, rạng ngày 25 tháng 10, Cách mạng Tháng Mười Nga đã nổ ra và giành thắng lợi, tạo nên bước ngoặt hiện thực hóa sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Chế độ bóc lột của giai cấp địa chủ quý tộc và tư sản đã bị lật đổ, chính quyền cách mạng của giai cấp công nhân và nông dân Nga đã được thiết lập, ước mơ, nguyện vọng hàng trăm năm của quần chúng lao động về một chế độ xã hội không còn áp bức, bóc lột, bất công đã trở thành hiện thực ở nước Nga Xô viết.

Trước khi Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra, hiện thực hóa lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, giành chính quyền về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động là mục tiêu trực tiếp, trước mắt, giữ vị trí quan trọng hàng đầu nhằm tạo tiền đề, điều kiện để hiện thực hóa những mục tiêu tiếp theo của lý tưởng cộng sản.…

Read more

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là hai mặt không tách rời của cùng một mục tiêu: Giữ vững niềm tin khoa học, tiếp tục đổi mới sáng tạo, bảo vệ Đảng, chế độ và nhân dân, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết, phải luận chứng và khẳng định bản chất cách mạng, khoa học và nhân văn của chủ nghĩa Mác – Lênin, của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sự đúng đắn, sáng tạo của đường lối, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó bác bỏ luận điệu của các thế lực thù địch cho rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin là lỗi thời, là phá sản, là đã cáo chung cùng với sự cáo chung của chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh là “bản sao” của chủ nghĩa Mác – Lênin.…

Read more

Thành tựu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân của Việt Nam là không thể phủ nhận

Xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân là một trong những mục tiêu quan trọng, nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Ngay từ những ngày đầu cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn đề cập đến chăm lo đời sống nhân dân. Với Người, dân đói, dân rét, dân ốm đau, dân không được học hành là Đảng và Chính phủ có lỗi. Do đó, Người chủ trương đẩy mạnh tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vừa kháng chiến vừa kiến quốc.

Theo Người, xóa đói giảm nghèo là: Làm cho người nghèo thì đủ ăn. Người đủ ăn thì khá giàu. Người giàu thì giàu thêm. Và muốn xóa đói giảm nghèo phải toàn dân đoàn kết phát huy tinh thần nhân ái, giá trị truyền thống của dân tộc “lá lành đùm lá rách”; mọi thành viên trong xã hội không ngừng phấn đấu vươn lên vượt qua cửa ải đói nghèo.…

Read more

Những thành tựu trong thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam là thực tế không thể xuyên tạc, phủ nhận

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách an sinh xã hội, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Đảng ta khẳng định, hệ thống an sinh xã hội phải đa dạng, toàn diện, có tính chia sẻ giữa Nhà nước, xã hội và người dân, giữa các nhóm dân cư trong một thế hệ và giữa các thế hệ… bảo đảm bền vững, công bằng; Nhà nước bảo đảm thực hiện chính sách ưu đãi người có công và giữ vai trò chủ đạo trong việc tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia.…

Read more

Không thể phủ nhận những thành công trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam

Tham nhũng, tiêu cực là một hiện tượng xã hội khách quan, xảy ra ở mọi chế độ xã hội. Đây cũng là thứ giặc nội xâm tàn phá sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, suy giảm uy tín lãnh đạo của Đảng, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ. Do đó, ở mọi thời kỳ cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn quyết tâm triệt tiêu vấn nạn này.

Ngay khi Đảng ta trở thành đảng cầm quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những cảnh cáo về nguy cơ tha hóa của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người đã lên án những biểu hiện của sự tha hóa quyền lực nhà nước trong không ít cán bộ, đảng viên có chức, có quyền. Người coi tham ô, lãng phí và quan liêu là kẻ thù nguy hiểm của cách mạng. Theo Người, ba căn bệnh này có liên hệ chặt chẽ với nhau, nó ẩn náu kín đáo trong mỗi con người, nó chống phá từ bên trong nội bộ của tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ địch bên ngoài chống phá ta.…

Read more