PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG ĐẤU TRANH BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Ở CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là một khu bảo tàng về những giá trị sinh hoạt đời sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc tại Hà Nội từ năm 1954 đến năm 1969 được Bộ Văn hóa Thông tin ra Quyết định xếp hạng là Khu di tích ngày 15 tháng 5 năm 1975; là một trong những di tích quốc gia đặc biệt. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tập hợp các di tích mang ý nghĩa lịch sử, văn hoá, gắn với quê hương đất nước, tình đồng chí, bè bạn quốc tế và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Đặc biệt, với nhà sàn là biểu tượng cho lối sống giản dị, gần gũi, gắn bó với nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.…

Read more

NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC KỆCH CỠM

Để đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo PCTN, TC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viết tắt là Ban chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, TC). Đến nay, tất cả 63 tỉnh, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo PCTN, TC. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đang xuyên tạc trắng trợn chủ trương đúng đắn này. Chúng nhận định bừa rằng “việc thành lập càng nhiều ban bệ thì càng tham nhũng hơn, thêm một cấp là thêm tham nhũng…”. Thực tế đã cho thấy rõ những luận điệu trên của thế lực thù địch là hoàn toàn sai trái, kệch cỡm.

Xuyên tạc trắng trợn, bất chấp thực tế

Bất chấp hiệu quả của công tác đấu tranh PCTN, TC tại Việt Nam thời gian qua được nhân dân và cộng đồng quốc tế ghi nhận, các thế lực thù địch, phản động vẫn cố tình đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin sai trái, xuyên tạc, suy diễn, quy chụp chủ trương của Đảng thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, TC.…

Read more

Đấu tranh với cái nhìn phiến diện, sai lệch về chính sách quốc phòng Việt Nam

Trong các văn kiện của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước ta đều khẳng định nhất quán chính sách quốc phòng Việt Nam mang tính chất chính nghĩa, hòa bình và tự vệ. Mọi luận điệu xuyên tạc, đi ngược lại lợi ích, nguyện vọng chính đáng của đất nước, nhân dân Việt Nam đều phải bị lên án, bác bỏ.

Điều 4, Luật Quốc phòng chỉ rõ: “… không tham gia lực lượng, liên minh quân sự của bên này chống bên kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ của Việt Nam để chống lại nước khác; không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế; giải quyết mọi bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi”1.…

Read more

Vai trò kinh tế nhà nước trong nền kinh tế Việt Nam

Trong 35 năm đổi mới, kinh tế nhà nước (KTNN) luôn giữ vững và phát huy tốt vai trò chủ đạo, làm nòng cốt và định hướng, hướng dẫn các thành phần kinh tế khác phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN).

Song, với bản chất, âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách để phủ nhận vai trò chủ đạo của KTNN, đồng nhất KTNN với doanh nghiệp nhà nước (DNNN), xuyên tạc chủ trương cổ phần hóa DNNN. Lợi dụng và khoét sâu vào sự yếu kém của một số DNNN để bóp méo và làm lu mờ vai trò của KTNN. Coi sự yếu kém của bộ phận DNNN là sự yếu kém của KTNN.

Cần khẳng định vai trò chủ đạo của KTNN là một trong những vấn đề mấu chốt của việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.…

Read more

Hiểu đúng về chủ trương phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay

Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giải đáp sâu sắc về nhiều vấn đề mấu chốt của việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, trong đó có việc phát triển kinh tế tư nhân.

Trong 35 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, trung thành, kế thừa và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên đổi mới tư duy gắn với tổng kết thực tiễn và đưa ra chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó có kinh tế tư nhân. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng” (1) của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; “Xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân.”…

Read more

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỔI MỚI, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TRONG ĐIỀU KIỆN ĐẢNG CẦM QUYỀN (Kỳ II)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền đến nay vẫn giữ nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn; là vấn đề cấp bách, mang tính thời sự nóng và luôn nhận được sự quan tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị. Đây là một cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với kho tàng lý luận Mác – Lênin nói chung và xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền nói riêng. Những luận điểm trên đây về công tác xây dựng Đảng của Hồ Chí Minh thực sự là một chân lý, phản ánh đúng thực tiễn, được thực tiễn kiểm nghiệm có ý nghĩa sâu sắc đối với Đảng Cộng sản và mỗi đảng viên cộng sản. Những bài học quý, kinh nghiệm hay đó có ý nghĩa to lớn đối với công tác đổi mới, chỉnh đốn Đảng ta hiện nay, bước đầu khái quát một số nét chung nhất ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền đối với công tác chỉnh đốn Đảng hiện nay ở một số nội dung sau:

Một là, bổ sung và làm phong phú thêm lý luận xây dựng Đảng của chủ nghĩa Mác – Lênin và trở thành tư tưởng chỉ đạo, xuyên suốt trong đổi mới, chỉnh đốn Đảng ta hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền đã góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền; là một nội dung quan trọng trong công tác đổi mới, chỉnh đốn Đảng hiện nay và trở thành tư tưởng chủ đạo, xuyên suốt trong quá trình xây dựng Đảng nói chung và đổi mới, chỉnh đốn Đảng nói riêng.…

Read more

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỔI MỚI, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TRONG ĐIỀU KIỆN ĐẢNG CẦM QUYỀN (Kỳ I)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng là một nội dung quan trọng trong toàn bộ tư tưởng của Người. Đại hội IV của Đảng đã khẳng định: “Thắng lợi to lớn của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước cũng như những trang sử chói lọi của cách mạng Việt Nam ngót nửa thế kỷ nay mãi mãi gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta”. Trong Di chúc, Người căn dặn: Trước hết nói về Đảng đã thể hiện sự quan tâm rất lớn đến công tác xây dựng Đảng nói chung và đổi mới, chỉnh đốn đảng, nhất là trong điều kiện Đảng ta trở thành đảng cầm quyền nói riêng. Đây cũng là trăn trở mà Người đã dành thời gian, công sức trong suốt nhiều năm. Theo đó, sự cần thiết phải đổi mới, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền xuất phát từ những lý do sau:

Một là, từ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền

Bước vào giai đoạn mới, khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng cũng có sự phát triển mới.…

Read more

Phát huy vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong phòng ngừa âm mưu lợi dụng các tổ chức xã hội dân sự để chống phá cách mạng Việt Nam

Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch tập trung tuyên truyền cổ vũ cho chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập tại Việt Nam. Luận điệu của chúng là trong nền chính trị Việt Nam phải tồn tại các nhóm chính trị, các chính đảng khác nhau để đa dạng hóa đường lối cho nhân dân lựa chọn thông qua bầu cử tự do thì mới đảm bảo cho một nền dân chủ. Vì vậy, những năm qua các phần tử chống phá CMVN luôn tìm mọi cách tập hợp lực lượng, thúc đẩy các tổ chức, đảng phái chính trị đối lập trong nước.

Xã hội dân sự là một thực thể có tính hai mặt, bên cạnh những giá trị nhân văn, đạo đức góp phần phát triển xã hội thì ngược lại tính tổ chức của nó khá lỏng lẻo, dễ bị tổn thương, dễ mất kiểm soát và rơi vào hỗn loạn,  nhất là dễ bị lợi dụng vì mục đích chính trị.…

Read more

Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn hoạt động “bất tuân dân sự” của các thế lực thù địch ở Việt Nam hiện nay

Thời gian gần đây, hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch được tiến hành dưới nhiều hình thức, phương thức mới. Đặc biệt, chúng hô hào với lời lẽ rằng, “Lối thoát cho Việt Nam – bất tuân dân sự”, hoặc “Bất tuân dân sự – con đường tự do cho Việt Nam”.

Điểm lại một số vụ việc thời gian qua ở Việt Nam có mang bóng dáng của “bất tuân dân sự” cho thấy, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc, nham hiểm của chúng… Vì vậy, để đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn phong trào “bất tuân dân sự” ở Việt Nam cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ để nắm vững và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, tạo sự đồng thuận xã hội và chấp hành nghiêm hiến pháp, pháp luật.…

Read more

Sự thật đằng sau quan điểm đòi thành lập các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam

Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa được thực hiện bằng nhiều phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt hướng tới một mục đích cuối cùng là làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, làm tan rã các Đảng Cộng sản. Trong quá trình này, “xã hội dân sự” được chúng sử dụng như một công cụ quan trọng. Thực tiễn sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô trước đây là diễn ra theo kịch bản này. Vậy thế nào là xã hội dân sự?

Từ các quan niệm khác nhau về “xã hội dân sự” có thể hiểu một cách chung nhất: “xã hội dân sự là tập hợp các mối quan hệ giữa các cá nhân trong khuôn khổ của một quốc gia dân tộc, được xác định với những phẩm chất cơ bản như tính tự nguyện, tính phi lợi nhuận và tính tự quản, xã hội đó được xem là nằm cạnh và độc lập với thị trường, nhà nước”.…

Read more