Luận điệu xằng bậy “Bầu cử là sân chơi độc diễn của Đảng” không lừa được ai

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thực sự là ngày hội của toàn dân, chứ không phải là sân chơi “độc diễn” của Đảng như sự xuyên tạc xằng bậy của một số người. Luận điệu xằng bậy này không đánh lừa được ai, nhất định bị phá sản. Read more

“Sao lại gọi là quyền ảo”?

Luận điệu quyền bầu cử, ứng cử chỉ là "quyền ảo", là luận điệu xằng bậy, cố tình xuyên tạc bản chất tốt đẹp và tính ưu việt của chế độ dân chủ nước ta thông qua cuộc bầu cử này. Luận điệu đó nhất định sẽ bị phá sản bởi chính sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân và thắng lợi cuộc bầu cử của chúng ta. Read more