BÁC BỎ SỰ XUYÊN TẠC VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC Ở VIỆT NAM

Trong thời gian gần đây, lợi dụng việc Nhà nước Việt Nam đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đưa ra khởi tố, xét xử các tổ chức và cá nhân vi phạm pháp luật, trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu, VietTuSaigon đăng tải bài: “Bắt cho nhiều, nhân dân cũng vậy thôi” nhằm xuyên tạc công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng thực thi pháp luật của Việt Nam.

Như chúng ta đã biết, từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng tới nay, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được triển khai quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng.…

Read more

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NGUYỄN KHOA

Lợi dụng vấn đề xung đột giữa Nga – Ukraine, gần đây tại phiên họp khẩn cấp lần thứ XI, Đại Hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua nghị quyết kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine. Sau khi nghị quyết trên được thông qua và thông tin các nước thành viên LHQ thể hiện quan điểm bằng bỏ phiếu, trên trang mạng xã hội, một số cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đã đưa ra những luận điệu sai trái, suy diễn rằng quan điểm của Việt Nam trung lập đối với cuộc xung đột Nga – Ukraine. Cụ thể trên trang mạng Quyenduocbiet.com, Nguyễn Khoa đã đăng tải bài viết “ Việt Nam là quốc gia trung lập? Trung lập là trung lập nào” trong đó Nguyễn Khoa suy diễn và cho rằng: “Chính sách quốc phòng bốn không của Việt Nam như một số nước châu Âu, hiện nay Việt Nam thực sự là một quốc gia trung lập về quân sự”.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG

Trong thời gian gần đây, trên các mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là xuyên tạc công tác quy hoạch cán bộ của Đảng nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng.

Trên trang Vietnamthoibao, kẻ có tên là Nguyễn Huyền cho rằng: Người được quy hoạch thường lại là những người có tham vọng quyền lực, ít nghĩ đến cống hiến. Nhân danh “quy hoạch”, nhóm quyền lực sẽ củng cố thêm vây cánh? Chúng cho rằng, cả bình và rượu đều như “vắc xin tự gia hạn”. Mất đoàn kết cũng từ đây mà ra…” Từ đó chúng đưa ra lập luận, Đảng ta không phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân mà vì lợi ích nhóm.…

Read more