Lật tẩy luận điệu phản động của Nguyễn Đình Cống

Thời gian vừa qua, cùng hùa theo những kẻ phản động, bất mãn, trên trang mạng “Baotiengdan” có bài viết: “Tương lai của Đảng Cộng sản và Dân tộc Việt” nhằm phủ nhận vai trò, thành tựu lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc. Trong đó xuyên tạc cho rằng: Khi chưa giành được độc lập thì “giữa Đảng và dân tộc có sự gắn bó mật thiết” nhưng khi giành được chính quyền thì “Đảng tước đoạt quyền của dân”. Đây là luận điệu phản động, cần lật tẩy trên những lý do sau đây:

Một là, dân tộc là một phạm trù lịch sử theo nghĩa rộng là cộng đồng người ổn định được hình thành trong lịch sử dựa trên cơ sở cộng đồng về ngôn ngữ, lãnh thổ, kinh tế và tâm lý gắn với tên gọi và chế độ chính trị – xã hội cụ thể, được chỉ đạo bởi một nhà nước của giai cấp thống trị.…

Read more

Không thể xuyên tạc con đường xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp đổi mới của Việt Nam

Thời gian vừa qua, trên “Diễn đàn thế kỷ” có bài viết: “Từ cách mạng vô sản trở về tư sản” với nội dung phủ nhận vai trò, thành quả lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lựa chọn con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới. Đây là luận điệu phản động, cần bác bỏ trên một số lý do sau:

Một là, cách mạng xã hội phát triển từ thấp đến cao, trong đó giai cấp tiến bộ lật đổ giai cấp thống trị cũ đã lỗi thời lạc hậu, để xây dựng xã hội mới tốt đẹp hơn. Chẳng hạn: Phong kiến tiến hành lật đổ chế độ nô lệ; giai cấp tư sản tiến hành lật đổ chế độ phong kiến; giai cấp công nhân tiến hành cách mạng vô sản hay còn gọi là cách mạng xã hội chủ nghĩa để lật đổ giai cấp tư sản.…

Read more

Không thể phủ nhận giá trị nền tảng của tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời gian vừa qua, cùng hùa theo những kẻ phản động, bất mãn, trên trang “Vietnamthoibao” có bài viết: “SỰ RA ĐỜI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH”, với nội dung phủ nhận giá trị cách mạng, khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là luận điệu phản động, cần bác bỏ trên một số lý do sau:

Một là, mỗi đảng chính trị ra đời và hoạt động bao giờ cũng là sản phẩm của giai cấp, mang bản chất giai cấp sinh ra. Vì thế, nói đến nền tảng tư tưởng của đảng phản ánh giá trị tư tưởng chính trị, ý thức hệ của giai cấp sinh ra. Đó là cơ sở lý luận để chính đảng đề ra tôn chỉ, đường lối chiến lược, sách lược, thể hiện hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm mang tính nhất quán về con đường, phương pháp, nhiệm vụ và mục tiêu cách mạng hướng tới cho phù hợp với mỗi giai đoạn cách mạng ở mỗi nước.…

Read more

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC, PHỦ NHẬN KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XIII CỦA ĐẢNG

Thời gian vừa qua trên trang mạng “Thongluan-rdp. org”, có bài viết “Một dịp để diện chẩn Đảng Cộng sản” thể hiện sự chống đối, xuyên tạc nội dung, ý nghĩa của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta, cần bác bỏ vì một số lý do sau đây:

Thứ nhất, “nhà chính trị cuội” lạm dụng thuật ngữ của y học tên gọi rút gọn của phương pháp Diện Chẩn – Điều khiển Liệu Pháp (Face diagnosis – Cybernetic Therapy – FACY).  Đây là một phương pháp phòng và trị bệnh mới của Việt Nam, ra đời vào đầu năm 1980 do nhà nghiên cứu y học dân tộc, GS,TSKH Bùi Quốc Châu sáng kiến. Tuy nhiên thời gian qua, còn có những ý kiến bàn luận trái chiều về phương pháp này, khác với Châm cứu, cần bắt mạch để biết bệnh và châm vào hệ kinh lạc để chữa bệnh.…

Read more

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 – BƯỚC NGOẶT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ LÝ LUẬN TRỞ THÀNH HIỆN THỰC

Sau khi “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời, với khoảng thời gian gần 70 năm thì Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 giành thắng lợi, đánh dấu bước ngoặt chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực ở nước Nga. Những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học mà C.Mác và Ph.Ăngghen chỉ ra đã được Đảng Cộng sản (b) Nga và V.I.Lênin vận dụng đúng đắn, sáng tạo vào thực tiễn nước Nga, lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng “rung chuyển thế giới” lật đổ chính phủ tư sản lâm thời, thiết lập các Xô viết công – nông. Để ôn lại và góp phần làm rõ thêm giá trị của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, trong phạm vi chủ đề “Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 –  Bước ngoặt của chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực”, sẽ thể hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, từ khi chủ nghĩa Mác ra đời đã tạo nên bước ngoặt chuyển biến về chất là chủ nghĩa xã hội từ không tưởng trở thành khoa học.

Read more

Nhất quán chứ không phải là tách biệt

Thời gian vừa qua, cùng hùa theo những kẻ phản động, bất mãn, trên trang mạng Thongluan-rdp.orp có bài viết: “Bảo vệ Tổ quốc hay bảo vệ Mác – Lênin”, với nội dung xuyên tạc, phủ nhận bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc với bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin. Vì vậy, cần đấu tranh bác bỏ bởi cơ sở lý luận và thực tiễn sau đây:

Một là, bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin. Chủ nghĩa Mác – Lênin đã trở thành nền tảng tư tưởng, là vũ khí lý luận sắc bén, chỉ đạo hành động của chính đảng giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên các châu lục, kể cả ở Việt Nam. Chủ nghĩa Mác – Lênin mang bản chất cách mạng, khoa học nên có sức sống trường tồn trong thực tiễn, không chỉ nhằm giải thích thế giới mà quan trọng hơn là cải tạo thế giới.…

Read more

VIỆT NAM MINH BẠCH NHỮNG VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Thời gian vừa qua trên trang mạng Viettudomunich.org, có bài viết: “Những cụm từ gợi nhắc bi kịch dưới chế độ cộng sản”. Mục đích của bài viết là tuyên truyền sai lệch bản chất chế độ xã hội, phủ nhận vai trò lãnh đạo và kỷ luật nghiêm minh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung thể hiện trong bài viết thiếu khách quan, chỉ thấy cây mà không thấy rừng, áp đặt ý kiến chủ quan nhằm bẻ cong sự thật nên cần bác bỏ và khẳng định một số vấn đề đúng đắn sau:

Một là, Đảng ta lãnh đạo xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa là vì hạnh phúc của nhân dân với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh. Ở Việt Nam, tuy chế xã hội chủ nghĩa đang trong quá trình xây dựng nhưng đã thể hiện bản chất ưu việt, trong đó đã chú trọng tính minh bạch và giải trình xã hội.…

Read more

PHẢI CHĂNG THỰC HIỆN ĐA NGUYÊN CHÍNH TRỊ MỚI CÓ DÂN CHỦ ?

Vừa qua, trên trang Thongluan-rdp.org có bài viết “Giải pháp nào cho đất nước trong tình cảnh lâm nguy”. Với những lời lẽ mang tính kích động quần chúng đòi Đảng Cộng sản Việt Nam phải từ bỏ chế độ độc đảng để thực hiện chế độ đa nguyên chính trị. Chúng ta cần phê phán, bác bỏ quan điểm sai trái đó dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn sau đây:

Vấn đề “đa nguyên luận” không phải là vấn đề mới, được hình thành từ thế kỷ XIX. Tư tưởng “đa nguyên luận” nhằm mục đích ngăn chặn tình trạng độc quyền, mất dân chủ của giới tài phiệt và một số chính trị gia tư sản, bảo vệ quyền lợi của các tầng lớp dân cư và lợi ích của một số nhóm nhỏ trong xã hội. Tuy nhiên, tư tưởng “đa nguyên luận” không đạt được mục đích của mình là dân chủ hoá xã hội mà chỉ hình thành nên một số đảng phái trong xã hội nhằm phân chia, tranh giành quyền lực lẫn nhau.…

Read more

KHÔNG THỂ BẺ CONG SỰ THẬT

Thời gian vừa qua trên trang Facebook có bài viết “Quốc hội Việt Nam: Cơ quan quyền lực cao nhất, hay là công cụ “luật hóa” của đảng? Mục đích của bài viết là tuyên truyền sai lệch thiết chế chính trị, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và vai trò của Quốc hội. Nội dung thể hiện trong bài viết thiếu khách quan, với mục đích chính trị phản động nên cần bác bỏ, làm rõ sự thật và khẳng định một số vấn đề đúng đắn sau:

Về lý luận, đảng chính trị giữ vai trò cầm quyền, lãnh đạo xã hội bao giờ cũng có nguyên tắc, cơ cấu tổ chức, tôn chỉ mục đích, cương lĩnh chính trị, mang bản chất giai cấp sinh ra và đều được hiến định cụ thể trong hiến pháp ở mỗi nước.…

Read more

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC PHỦ NHẬN ĐƯỜNG LỐI “ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ” CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Vừa qua, trên trang blog Boxitvn có bài viết lấy tên một tác phẩm của V.I.Lênin là “Làm gì”, với nội dung lẫn lộn trắng đen, có ý đồ chính trị là kích động quần chúng không tin tưởng vào đường lối đổi mới và khả năng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là quan điểm sai trái cần phê phán, bác bỏ:                                                            Chúng ta đều biết, một đảng cầm quyền, lãnh đạo xã hội thông qua cương lĩnh, đường lối chiến lược, sách lược và có mục tiêu xác định. Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay mà đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, đã kiên định với lập trường giữ vững “độc lập, tự chủ”, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.…

Read more