Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ bị “khủng hoảng”!

Trên trang mạng rfavietnam.com, thời gian vừa qua có bài viết của nguyenhuuvinh: “Đảng đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn diện”. Mục đích của bài viết là trắng trợn phủ nhận nền tảng tư tưởng, niềm tin của Nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo mà trực tiếp là phủ nhận các văn kiện và công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Nội dung thể hiện trong bài viết thiếu khách quan, sai sự thật nên cần bác bỏ.

Thứ nhất, từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ mất niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin và khủng hoảng về tư tưởng, lý luận. Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, vì đây là học thuyết bàn về con đường, biện pháp đấu tranh để xóa bỏ áp bức bóc lột của giai cấp tư sản và xây dựng xã hội mới không còn áp bức bóc lột.…

Read more

GIÁ TRỊ BỀN VỮNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN TRONG THỜI ĐẠI HIỆN NAY

Thời gian vừa qua, cùng hùa theo những kẻ phản động, bất mãn, trên blog danlambao có bài viết: “Tại sao tất cả những chế độ cộng sản từ ngày thành lập đến nay đều thất bại”, với nội dung phủ nhận bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin. Đây là luận điệu phản động, cần bác bỏ trên cơ sở lý luận và thực tiễn sau đây:

Thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho rằng: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin. Chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ ra quy luật khách quan của quá trình ra đời, phát triển của CNXH, CNCS. Chủ nghĩa Mác – Lênin là cái “cẩm nang” thần kỳ, là cái kim chỉ nam và là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”.…

Read more

MINH BẠCH XÃ HỘI CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ KHUYẾT TẬT

Vừa qua, trên trang mạng xã hội đăng bài của nguyenhuuvinh’s blog – RFA, kể về những việc: “Không bình thường” ở Việt Nam hiện nay. Bài viết thể hiện sự nhận định sai sự thật và phản động, vì các lý do sau:

Về mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền đã xác định và hướng tới xây dựng xã hội: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, nên trong quá trình lãnh đạo rất coi trọng quyền lợi chính đáng và phát huy vai trò của nhân dân. Đảng, Nhà nước ta luôn chú trọng minh bạch xã hội, thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra. Các hoạt động; không bao giờ bao che cho cán bộ, đảng viên có các hành vi tham ô, tham nhũng, làm trái với pháp luật và làm tổn hại đến tài sản của đất nước, niềm tin của Nhân dân.…

Read more

ĐẢNG LÃNH ĐẠO GIẢI PHÓNG MIỀN NAM LÀ KIÊN ĐỊNH VỚI MỤC TIÊU ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ HẠNH PHÚC CHO NHÂN DÂN

Vừa qua, trên trang mạng xã hội có bài viết: “Sau ngày 30-4-1975 Bắc Việt Nam chủ trương tiêu diệt triệt để tiềm lực Nam Việt Nam về nhân lực, về kinh tế và về văn hóa nhằm củng cố việc cưỡng chiếm Nam Việt Nam và chặn đứng Việt Nam Cộng hòa có thể hồi sinh ở Nam Việt Nam”, của Trần Gia Phụng. Bài viết thể hiện sự hằn học, nhận định sai sự thật và phản động, vì các lý do sau:

Về lý luận, mỗi đảng phái chính trị đều mang bản chất giai cấp, mục tiêu, đường lối chiến lược cụ thể để lãnh đạo xã hội phát triển; nếu làm hại dân, làm suy yếu về kinh tế, văn hóa và đạo đức thì không bao giờ giữ được vai trò cầm quyền lâu dài. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, giữ vai trò lãnh đạo cách mạng luôn luôn kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.…

Read more

ĐẢNG LÃNH ĐẠO CHỐNG DỊCH LÀ VÌ DÂN

Thời gian vừa qua trên trang mạng rfavietnam có bài viết của Bút danh Gió Bấc với tiêu đề: “Đảng của Trọng chống virus Vũ Hán ƯU VIỆT và TỐT ĐẸP như thế nào”. Đây là bài viết thể hiện một mớ hỗn độn, sai sự thật, vì các lý do sau:

1.Tên Gió Bấc – không có tri thức về chính trị, về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tác hại của dịch Covid – 19

Về lý luận, Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, hoạt động theo khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan quyền lực tối cao của Đảng, có vai trò lãnh đạo, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết và quyết định những vấn đề về chủ trương, chính sách lớn.…

Read more

PHÊ PHÁN LUẬN ĐIỆU: ÁP ĐẶT “TINH HOA” CỦA ĐẢNG HAY BẦU ĐẠI DIỆN CỦA DÂN

Vừa qua, trên trang mạng xã hội có bài viết của Võ Văn Quản với tiêu đề: “Áp đặt “tinh hoa” của đảng hay bầu đại diện của dân”. Thực chất đây là luận điệu phản động, phủ nhận, đánh đồng quy chế, quy trình, công tác cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và quyền bầu cử, chế độ bầu cử của nhân dân trong thể chế chính trị của Việt Nam. Chúng ta cần phê phán, bác bỏ quan điểm sai trái đó dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn sau đây:

Về lý luận, các đảng chính trị ra đời và hoạt động ở mỗi nước có những thể chế chính trị khác nhau do bản chất chế độ xã hội, bản chất giai cấp và yếu tố lịch sử quy định. Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng mácxít – đảng kiểu mới, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng.…

Read more

“BÁO SUY THOÁI” – MỘT LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, PHỦ NHẬN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thời gian qua, hùa theo những kẻ phản động, bất mãn, trên blog danlambao có bài viết: “Báo suy thoái – cán bộ mơ hồ – nghị quyết bơ vơ” đã xuyên tạc vai trò và thành tựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là luận điệu biến tướng, kế tiếp của những kẻ phản động cho rằng ở Việt Nam “không có tự do báo chí”, là do “ở Việt Nam không có báo chí tư nhân”? Luận điệu cho rằng Đảng ta để “Báo chí suy thoái” là phản động, cần bác bỏ trên cơ sở lý luận và thực tiễn sau đây:

Tự do ngôn luận, tự do báo chí luôn là vấn đề mang tính toàn cầu. Nó không chỉ là sự quan tâm của những người cầm quyền ở mỗi quốc gia, mà còn là một đòi hỏi cơ bản của quyền con người, là nhu cầu tinh thần trong tiến trình, tồn tại và phát triển của mỗi dân tộc, nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin.…

Read more

PHẠM ĐÌNH TRỌNG – TÊN PHẢN BỘI DÂN TỘC VÀ CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM (Kỳ 2)

Một là, Phạm Đình Trọng đã dựng chuyện, kích động đòi xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp và thực hiện chế độ đa đảng đối lập ở Việt Nam:

Luận điểm đòi “xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp Việt Nam” là phản động và không có căn cứ. Bởi lẽ, Đảng Cộng sản Việt Nam công khai mục tiêu, lý tưởng, cùng với “hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội” là dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn rõ ràng, chính xác.

Về lý luận, quy định về đảng chính trị trong hiến pháp mang tính phổ biến, đó là quyền tự quyết của mỗi dân tộc. Chúng ta biết rằng ngày nay, đảng chính trị đã trở thành hiện tượng phổ biến trên thế giới, có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội và là nhân tố không thể thiếu trong quá trình chính trị và đời sống chính trị của hầu hết các nước.…

Read more

PHẠM ĐÌNH TRỌNG – TÊN PHẢN BỘI DÂN TỘC VÀ CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM (Kỳ 1)

Cùng hùa theo những kẻ phản động, bất mãn để bôi nhọ truyền thống yêu nước của dân tộc, hạ bệ vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Phạm Đình Trọng đã dựng chuyện, vu khống cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam, một tổ chức cơ hội và lừa đảo chính trị lớn nhất trong lịch sử Việt Nam”.

1. Phạm Đình Trọng – tên đổi trắng thay đen, bôi nhọ truyền thống yêu nước và mục tiêu độc lập dân tộc của Đảng và của nhân dân ta

Dân tộc Việt Nam đã trải qua mấy ngàn năm lịch sử dựng nước, giữ nước đã phải chống lại những kẻ thù xâm lược muốn biến nhân dân ta thành những người nô lệ. Dân tộc ta, nhân dân ta đã có truyền thống yêu nước nồng nàn nên mỗi khi có kẻ thù xâm lược bờ cõi, đến độc lập, tự do thì đoàn kết một lòng, cùng nhau chiến đấu bảo vệ nền độc lập và sự trường tồn của dân tộc.…

Read more