CẢNH GIÁC TRƯỚC LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI PHỦ NHẬN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nhằm cổ súy cho những âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, gần đây trên nhiều trang mạng phản động đã phát tán bài viết “Giúp Chính quyền cộng sản Việt Nam … tự sụp đổ” của Cao Tuấn. Nội dung bài viết xuyên tạc cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang có nhiều khuyết điểm thuộc về bản chất, hệ thống đi vào ngõ cụt; từ đó kêu gọi phát động một phong trào toàn dân chống độc tài, đòi đa nguyên bằng đấu tranh bất bạo động, bất tuân dân sự . Những luận điệu trên đã bộc lộ dã tâm, mưu đồ đen tối hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Cần phải khẳng định rằng:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Read more

CẢNH GIÁC TRƯỚC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA ĐÀO TĂNG DỰC

Thời gian gầy đây, trên nhiều diễn đàn phản động đã đồng loạt phát tán bài viết Sách lược cải tổ hệ thống quân đội (The Armed Forces) của Đào Tăng Dực. Bài viết có nội dung xuyên tạc mối quan hệ gắn bó giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, kêu gọi “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là những luận điệu nguy hiểm, trực tiếp chống phá việc thực hiện chủ trương xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại của Đảng, Nhà nước ta.

Thứ nhất, Đào Tăng Dực lớn tiếng cho rằng: công an giữ một vai trò vượt trội quân đội trong hệ thống quyền lực đảng CSVN. Luận điệu này xuất phát từ góc nhìn thiển cận, phân tích một cách vô căn cứ của Đào Tăng Dực về lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 9, KHÓA XIII CỦA ĐẢNG

Sau 03 ngày (từ 16-18/5/2024) làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Tại Hội nghị này, Trung ương đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Lợi dụng sự kiện này, trên các diễn đàn phản động xuất hiện nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc về chương trình làm việc, nội dung, kết quả của Hội nghị. Bài viết Trung ương 9: Bước ngoặt hay ngõ cụt? của Hoàng Trường là một điển hình. Với góc nhìn hạn hẹp và mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước, y cho rằng Hội nghị Trung ương 9 là cuộc “chạy ma-ra-tông” giữa các phe phái, là cuộc “đảo lại quân cờ” của Tổng bí thư… Những luận điệu xuyên tạc này đang tạo ra những luồng dư luận xấu, phá vỡ sự đồng thuận xã hội, gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện những nội dung đã được Trung ương quyết nghị.…

Read more

THÂN THẾ, SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHỦ TỊCH SỐNG MÃI !

Trong lịch sử nhân loại, ít có những bậc vĩ nhân, những lãnh tụ cách mạng, ngoài công lao to lớn làm thay đổi trật tự một chế độ xã hội lỗi thời, lạc hậu bằng một chế độ xã hội mới tiến bộ hơn, dân chủ hơn, còn làm thay đổi phong cách của cả một thế hệ người, một chế độ, một đất nước và có ảnh hưởng to lớn đến phong trào giải phóng dân tộc nhân dân trên toàn thế giới. V.I.Lênin và Hồ Chí Minh là những con người như thế. Thân thế, sự nghiệp của Người tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cho ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam; ghi dấu ấn sâu đậm với lòng kính trọng, yêu mến của bạn bè khắp nơi trên thế giới. Vậy mà vẫn có những kẻ táng tận lương tâm, tìm mọi thủ đoạn xuyên tạc thân thế, sự nghiệp của Người vì những mưu cầu cá nhân thấp hèn.…

Read more

CẢNH GIÁC TRƯỚC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM, TỪ CHỨC ĐỐI VỚI CÁN BỘ CỦA BBC

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định 41) được ban hành là cấp thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở nước ta trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới. Tuy nhiên, Quy định này đang trở thành một trong những tâm điểm, được các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng để chống phá công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước ta. Điển hình như bài viết: Quy định 41 của Bộ Chính trị giúp cán bộ cấp cao “hạ cánh an toàn” của BBC đang được phát tán rộng rãi trên nhiều diễn đàn phản động trong thời gian gần đây. Với góc nhìn lệch lạc, bài viết cho rằng Quy định 41 đưa ra Quy trình “xin thôi” hay còn gọi là “hạ cánh an toàn”, giúp Đảng giữ hình ảnh trong mắt công chúng và giúp các đảng viên cao cấp mắc sai phạm thoát khỏi khả năng bị truy tố hình sự.

Read more

NHẬN ĐỊNH “HOANG TƯỞNG” CỦA ANH KHOA VỀ CHỈ THỊ 24-CT/TW

Thời gian gần đây, trên nhiều diễn đàn phản động đã đồng loạt phát tán bài viết: Chỉ thị 24 nhắm vào “thế lực thù địch” ở Việt Nam của Anh Khoa. Nội dung bài viết xuyên tạc Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị Về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng (Chỉ thị số 24). Với góc nhìn thiển cận và mưu đồ chống phá rõ ràng, y đã chắp ghép nhiều nguồn thông tin vô căn cứ để đưa ra nhận định: Chỉ thị 24 “coi tất cả các hình thức hợp tác và thương mại quốc tế là mối đe dọa an ninh quốc gia”. Không chỉ vậy, y còn quy chụp, Chỉ thị này là sự “vi phạm nhân quyền” của Đảng, Nhà nước. Đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc này, cần nhận thức sâu sắc một số vấn đề cơ bản sau:

Chỉ thị 24 về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong tình hình mới được ban hành là cần thiết.

Read more

VIỆT NAM KHÔNG CẦN CHẾ ĐỘ ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG

Sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định bảo đảm sự thành công của cách mạng Việt Nam. Đó là sự thật hiển nhiên, được nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế thừa nhận. Vậy mà, đâu đó vẫn tồn tại những luận điệu lạc lõng, muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và hướng lái con đường phát triển của Việt Nam theo hướng đa nguyên, đa đảng. Điển hình như bài viết “Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên bước vào tuổi 42” của Nguyễn Gia Kiểng, cựu quan chức Việt Nam Cộng hòa, thành viên sáng lập ra Tập hợp Dân chủ Đa nguyên, được tán phát rộng rãi trên nhiều diễn đàn phản động. Với góc nhìn thiển cận và có phần lú lẫn (do tuổi già), y lớn tiếng kêu gọi tranh đấu vì một tương lai khác cho đất nước, để thiết lập chế độ dân chủ đa nguyên.

Read more

TINH THẦN ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, SÁNG TẠO CỦA ĐẢNG TA

Từ khi thành lập, với thần độc lập, tự chủ, sáng tạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành nhiều thắng lợi to lớn, mang tầm vóc thời đại. Đó là kết quả việc nắm vững, trung thành tuyệt đối, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cách mạng Việt Nam để xác định đường lối, phương pháp cách mạng đúng đắn. Đồng thời, là kết quả của nghệ thuật lãnh đạo, tổ chức thực hiện, đưa đường lối cách mạng vào thực tiễn cuộc sống.

Ngay tại Hội nghị thành lập (ngày 3/2/1930), với tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, Đảng ta đã xác định được Chính cương, Sách lược vắn tắt, chỉ rõ con đường cách mạng Việt Nam là: Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng, để đi tới xã hội Cộng sản.…

Read more

BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Quan điểm về bảo vệ Tổ quốc là bộ phận đặc biệt quan trọng trong hệ thống quan điểm của Đảng. Đảng ta khẳng định trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng đất nước, không được một phút lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Quan điểm này thể hiện sự trung thành, vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng, kế thừa, phát huy truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc ta.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nhận thức rõ hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, chủ động nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả, thành tựu rất quan trọng, toàn diện.…

Read more

Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, các triều đại phong kiến Việt Nam đã sớm nhận thấy sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo khẳng định: Ý chí của nhân dân chính là thành trì vững chắc nhất để giữ nước. Nguyễn Trãi lấy tư tưởng “Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân” làm nền tảng để phát huy tối đa sức mạnh của nhân dân, đưa cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đến thắng lợi vẻ vang. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát: “Sử dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại, lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn”. Trung thành vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa truyền thống đại đoàn kết của dân tộc, Đảng ta luôn nhất quán khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn, nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Read more