Ý đồ thâm hiểm của Blogger Cánh Dù lộng gió

Phải khẳng định rằng nội dung bài viết của Blogger Cánh Dù lộng gió là cố ý bôi nhọ, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, đưa ra những quan điểm sai trái về chức trách, nhiệm vụ của lực lượng 47 khi cho rằng: “Đội quân K47 có nhiệm vụ vừa phải lái dư luận đi theo đường lối của đảng và nhà nước CSVN”, “kiểm soát gắt gao trên mạng Internet, Google, Moriza Firefox, Youtube và Facebook. Nếu cần sẽ đánh phá, cài virus xâm nhập đánh sập các trang mạng, tìm cho ra địa chỉ IP của những người sơ hở báo cho bên An Ninh làm việc”.

Read more

Thủ đoạn vu khống hèn hạ của Mai Thanh Truyết

Vĩnh viễn “giấc mơ” phản bội Tổ quốc của các ông sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, người dân Việt Nam chưa khi nào mất cảnh giác với những luận điệu phản động, phản khoa học của các ông, đất nước Việt Nam sẽ phát triển phồn thịnh, bền vững cho dù các ông ra sức kêu gào chống phá. Read more

Bùi Tín – kẻ lưu vong phản quốc

Lời tôi muốn dành cho Bùi Tín, một kẻ chạy trốn hèn nhát, ông đừng nghĩ người Việt Nam, ai cũng như ông, ngược lại họ luôn biết phân biệt trắng đen, phải trái và họ không bao giờ để những luận điệu xuyên tạc, đổi trắng thay đen của ông lừa bịp họ đâu, và cũng không bao giờ họ bán rẻ Tổ quốc cầu vinh như ông đã từng làm. Read more

Thêm một tội ác của Phạm Trần

Mong Phạm Trần trước khi nói, viết cần tỉnh táo suy nghĩ kỹ, nếu Phạm Trần là một công dân có trách nhiệm với đất nước, với nhân dân, hãy có thái độ tích cực, có trách nhiệm tham gia đóng góp xây dựng, hoàn thiện luật. Không nên đổi trắng, thay đen, tìm mọi cách để xuyên tạc, bóp méo sự thật, phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân. Read more

Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc – một thành tố quan trọng trong chủ đề Đại hội XII của Đảng

Đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn sức mạnh to lớn trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Công sản Việt Nam lãnh đạo Read more