THỰC TIỄN NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA RFA

Vừa qua trên “Rfavietnam” có bài viết: “Theo dõi nhân quyền: Chính phủ Việt Nam đuối lý khi công kích tổ chức phi chính phủ quốc tế” xuyên tạc, Chính phủ Việt Nam đuối lý khi tổ chức nhân quyền quốc tế đưa ra bằng chứng về việc công dân Việt Nam ngày càng mất nhân quyền; kiểm soát các nhóm xã hội dân sự và công đoàn lao động độc lập. Song, thực tiễn nhân quyền ở Việt Nam đã phản bác luận điệu xuyên tạc này.

1. Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định, chăm lo cho con người, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi người; tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. Quyền con người, quyền công dân là mục tiêu, động lực của sự phát triển, là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa.…

Read more

PHÁT HUY NGUỒN LỰC CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Đảng, Chính phủ và nhân dân ta luôn coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Vì vậy, ngày 10/11/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1334/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” để góp phần củng cố mạng lưới kiều bào trên toàn thế giới, huy động nguồn lực quan trọng này tham gia phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định. Song, các thế lực thù địch lại cho rằng Quyết định số 1334/QĐ-TTg là sách lược xâm nhập và thao túng cộng đồng người Việt tại hải ngoại của cộng sản Việt Nam. Bài viết “Dự thảo sách lược đối phó quyết định 1334 của CSVN” của Đào Tăng Lực đăng trên trên Bloger của Fb: Hội những người cầm bút can đảm là một điển hình.…

Read more

Phản bác luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Doãn Đôn

Vừa qua trên trang “Hung – viet. org”, Nguyễn Doãn Đôn có bài viết: “Vì tham quyền dài lâu và không dám cải tổ, nên sự nghiệp của ông Nguyễn Phú Trọng đã không khoáng hậu” cho rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì quá tham vọng quyền lực, nên khẳng định vị thế của mình là anh hùng đốt lò trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, song, tham nhũng lại không giảm. Thực tế, Nguyễn Doãn Đôn đang bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và xuyên tạc tình hình chống tham nhũng ở Việt Nam.

1. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác nhân sự được tiến hành theo 5 bước công khai, chặt chẽ, nghiêm túc bảo đảm đúng số lượng và cơ cấu với chất lượng tốt theo quy định của Đảng.…

Read more

Phản bác luận điệu sai trái của Song Chi về vấn đề Tây Nguyên

Thời gian qua, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng vụ khủng bố chống chính quyền nhân dân ở Đắk Lắk để thực hiện hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Điển hình, trên trang “Rfatiengviet”, Song Chi có bài viết: “Xung đột ở Tây Nguyên – Nhà nước Cộng sản có đủ tâm, đủ tầm để giải quyết tận gốc rễ vấn đề”, cho rằng nguyên nhân dẫn đến xung đột ở Tây Nguyên là do Chính quyền Cộng sản Việt Nam đang kỳ thị, ngược đãi người thiểu số; đàn áp tự do tôn giáo; người Kinh cướp đất của đồng bào ở Tây Nguyên. Thực tế, Song Chi đang cố tình xuyên tạc, nói xấu chế độ chính trị ở Việt Nam.

1. Cần khẳng định rằng, vụ việc nhóm đối tượng dùng vũ khí tấn công trụ sở Uỷ ban nhân dân hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vào rạng sáng 11/6/2023, là vụ khủng bố chống chính quyền nhân dân với tính chất manh động, liều lĩnh, vô nhân tính, bất chấp đạo lý và luật pháp.…

Read more

SỰ THẬT VỀ VỤ VIỆC VƯỜN RAU LỘC HƯNG

Thời gian qua, lợi dụng những bức xúc, những tồn tại trong giải quyết vấn đề thu hồi, giải phóng mặt bằng đất đai làm công trình phục vụ nhu cầu công cộng, phúc lợi xã hội, các thế lực thù địch đã tìm cách can thiệp, kích động, âm mưu biến vụ việc thành điểm nóng, khoét sâu mâu thuẫn giữa người dân với chính quyền. Vừa qua, trên Bloger của “Voatiengviet”, VOV có bài viết: “Vườn rau Lộc Hưng: Chính quyền đưa lực lượng đến rào đất cưỡng chế, dân phản đối”, cho rằng việc cưỡng chế, thu hồi đất ở khu vực vườn rau Lộc Hưng thuộc phường 6, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh là trái pháp luật; người dân phải được đền bù theo giá cả thị trường chứ không phải hỗ trợ theo kiểu ‘tuỳ lòng hảo tâm” của Chính quyền. Thực tế, VOV đang cố tình không hiểu quy định của pháp luật về đất đai ở Việt Nam.…

Read more

Nâng cao chất lượng chính sách xã hội vì hạnh phúc của Nhân dân

Thời gian vừa qua, lợi dụng những hạn chế, yếu kém trong thực hiện chính sách xã hội, các thế lực thù địch đã xuyên tạc rằng: dưới sự cai trị của cộng sản: Chính sách xã hội chỉ mang lại lợi ích cho bộ máy cầm quyền dẫn đến phân hoá giàu – nghèo trong xã hội ngày càng gia tăng; đời sống một bộ phận người dân, nhất là những người yếu thế trong xã hội không được quan tâm, đang bị bỏ rơi, bần cùng hoá. Thực tế, các thế lực thù địch đang cố tình xuyên tạc chính sách xã hội tốt đẹp của Đảng, Nhà nước ta.

1. Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”, khẳng định: Trong hơn 10 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XI) một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, thể hiện ngày càng rõ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; người có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kịp thời.…

Read more

ĐẤT ĐAI THUỘC SỞ HỮU TOÀN DÂN – TƯ TƯỞNG TIẾN BỘ CỦA NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Lợi dụng việc Nhà nước ta tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các thế lực thù địch đã ra sức tuyên truyền, xuyên tạc Luật đất đai ở Việt Nam. Vừa qua, trên Bloger của “Vietnamthoibao”, bút danh Người Tân Định có bài viết: “Cộng sản sẽ không còn là cộng sản”, cho rằng đất đai thuộc sở hữu toàn dân là hạn chế quyền sử dụng; tước quyền sở hữu đất đai của người dân và việc bồi thường thu hồi đất là cộng sản đang thâu tóm đất đai để làm giàu bất chính. Thực tế, Người Tân Định đang cố tình không hiểu tình hình quản lý đất đai ở Việt Nam.

1. Đất đai là một bộ phận quan trọng của lãnh thổ quốc gia, được hình thành, tồn tại và phát triển cùng với chiều dài lịch sử.…

Read more

PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI – CHỦ NGHĨA CHỦ TRƯƠNG ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐẢNG TA

Kinh tế thị trường là thành quả của văn minh nhân loại, được Đảng và Nhà nước Việt Nam vận dụng một cách đúng đắn, khách quan, khoa học, sáng tạo, trở thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó nhấn mạnh vị trí, vai trò của con người chính là động lực và cũng là mục tiêu cao nhất của sự phát triển. Song, các thế lực thù địch cho rằng, không có nền kinh tế nào là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa là những yếu tố đối lập nhau, loại trừ nhau; gán ghép định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế thị trường là chủ quan, duy ý chí, không có cơ sở khoa học, không thuyết phục; nếu bỏ cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa thì nền kinh tế đất nước còn phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn; kinh tế thị trường là của chủ nghĩa tư bản, vận động theo các quy luật của chủ nghĩa tư bản, không thể dung hòa và kết hợp với mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, với định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế của các quốc gia vì giữa chúng có sự mâu thuẫn, đối lập.…

Read more

Việt Nam tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tôn giáo

Để thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”, các thế lực thù địch thường xuyên phát tán lên các trang mạng xã hội những thông tin sai lệch, xuyên tạc quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam. Điển hình, trên trang “Vietquoc”, bút danh Việt Nam Quốc dân Đảng có bài viết: “Việt Nam áp dụng mô hình đàn áp tôn giáo theo kiểu Trung Cộng”, cho rằng Việt Nam đang đàn áp tự do tôn giáo. Song thực tế, tình hình tôn giáo ở Việt Nam đã bác bỏ luận điệu sai trái này.

1. Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định, tín ngưỡng, tôn giáo là một nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân đã, đang và sẽ đồng hành cùng dân tộc. Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của nhân dân.…

Read more

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA MỞ RA THỜI ĐẠI MỚI TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Cách mạng tháng Mười Nga đã mở ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử loài người, mở ra một thời đại mới – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Song, các thế lực thù địch, điển hình là Phạm Nguyên Trường với tâm địa đen tối đã đăng bài viết trên “Hung-viet. org”: “Cách mạng tháng Mười Nga gây ra những tổn thất kinh hoàng! để xuyên tạc ý nghĩa và giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga, đồng thời phủ nhận Chủ nghĩa Mác – Lênin. Để kịp thời đấu tranh bác bỏ luận điệu sai trái của Phạm Nguyên Trường và các thế lực thù địch, chúng ta cần khẳng định:

1. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười đã làm thay đổi căn bản số phận dân tộc Nga, đưa nước Nga từ một nước lạc hậu, nghèo đói trở thành một cường quốc kinh tế, chính trị, quân sự, khoa học, kỹ thuật, văn hoá, giáo dục… hàng đầu thế giới; đưa quần chúng công – nông Nga từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; vai trò, vị thế của nước Nga trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.…

Read more