TỰ DO TÔN GIÁO LÀ QUAN ĐIỂM NHẤT QUÁN, ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Cần khẳng định rằng, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách để lợi dụng tôn giáo, coi đây là một lực lượng chính trị có thể “đối trọng” với Đảng Cộng sản Việt Nam trong thực hiện “diễn biến hoà bình”. Chúng luôn phát tán lên các trang mạng xã hội, hòng lôi kéo, kích động dư luận xã hội bằng các thông tin sai lệch, xuyên tạc quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam. Vừa qua, trên trang “Quyenduocbiet” Nguyên Anh có bài viết: “Tự do tôn giáo là quyền căn bản – không phải xin – cho”, cho rằng Việt Nam đang đàn áp tự do tôn giáo, điển hình là việc xúc phạm và cấm tu hành theo phương pháp du tăng đối với nhà sư bộ hành Thích Minh Tuệ. Thực tế, Nguyên Anh đang xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam.…

Read more

Phản bác luận điệu xuyên tạc của Lê Quốc Quân

Lợi dụng việc Quốc hội Việt Nam họp bất thường vào ngày 2/5/2024 để bỏ phiếu kín miễn nhiệm chức vụ chủ tịch Quốc hội đối với đồng chí Vương Đình Huệ vừa qua, trên trang “Voatiengviet”, Lê Quốc Quân có bài viết: “Quốc hội, nhân dân và những võ sỹ giác đấu”. Y cho rằng, Quốc hội Việt Nam không phải là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, mà đang trở thành bù nhìn, là công cụ để Đảng Cộng sản, hợp thức hoá quyết định công tác cán bộ, trường hợp Ông Vương Đình Huệ là một ví dụ điển hình. Thực tế, Lê Quốc Quân đang cố tình xuyên tạc vai trò của Quốc hội và quan điểm của Đảng ta về công tác cán bộ.

1. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ở nước ta, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân.…

Read more

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc của Thiên Hạ Luận

Lợi dụng kết quả công tác phòng chống tham nhũng và công tác cán bộ của Việt Nam gần đây, trên diễn đàn phản động VOA tiếng Việt phát tán bài viết: “Bắt bao nhiêu, trong bao lâu thì hết cán bộ thoái hoá, biến chất?” của Thiên Hạ Luận. Với góc nhìn thiển cận và mưu đồ chống phá rõ ràng, y cho rằng: nhất quán chủ trương, công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam không hiệu quả, nguyên nhân là do Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền trong công tác cán bộ. Luận điệu này cho thấy, Thiên Hạ Luận không hiểu gì về quan điểm của Đảng ta trong phòng, chống tham nhũng và công tác cán bộ.

1. Đảng ta khẳng định, tham nhũng là: “quốc nạn”, là “giặc nội xâm”, phải lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt vấn đề phòng, chống tham nhũng.…

Read more

SỰ THẬT VỀ NHÓM HỖ TRỢ NGƯỜI THƯỢNG (MSGI) VÀ NHÓM NGƯỜI THƯỢNG VÌ CÔNG LÝ (MSFJ)

Lợi dụng vấn đề dân chủ, dân tộc, tôn giáo, các thế lực thù địch đã thành lập và đưa vào hoạt động các hội, nhóm trái pháp luật nhằm hô hào, vận động những kẻ bất mãn, cực đoan tham gia. Thông qua mạng xã hội, chúng kích động những người thiếu hiểu biết hiểu sai về việc chính quyền xử lý một số đối tượng vi phạm pháp luật. Sau đó, chúng đưa ra những thông tin sai lệch để vu cáo, xuyên tạc Việt Nam phân biệt đối xử, đàn áp người người dân tộc thiểu số. Nguy hiểm hơn, chúng còn lu loa đến các tổ chức quốc tế hòng lôi kéo sự ủng hộ và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bài viết “CSW phản đối việc Việt Nam liệt hai nhóm người Thượng là tổ chức khủng bố” của Đài VOA đăng trên  Voatiengviet xuyên tạc Bộ Công an Việt Nam đưa “ Nhóm hỗ trợ người Thượng (MSGI)” và “Người Thượng vì công lý (MSFJ)” vào danh sách các tổ chức khủng bố là một điển hình.…

Read more

SỰ THẬT VỀ CÂU LẠC BỘ LÊ HIẾU ĐẰNG

Lợi dụng vấn đề dân chủ cũng như sự phát triển của công nghệ thông tin, các thế lực thù địch đã thành lập và đưa vào hoạt động các hội, nhóm trái pháp luật nhằm hô hào, vận động những kẻ bất mãn, cực đoan tham gia. Mục đích, dùng các trang mạng xã hội để phát tán bài viết, sáng tác, thư ngỏ… có nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, hòng làm nhiễu loạn thông tin, gây tâm lý hoang mang, dao động trong xã hội. Bài viết “Bố cáo nhân 10 năm ra đời của Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng” của Lê Thân – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng đăng trên trên “Baotiengdan” là một điển hình. Song, thực chất, Lê Thân đang cùng Câu lạc bộ đang bước tiếp con đường phản động của Lê Hiếu Đằng, thực hiện “diễn biến hoà bình” ở Việt Nam.…

Read more

GIÁM SÁT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÂN DÂN

Giám sát chính là hoạt động thể hiện bản chất dân chủ trực tiếp của chế độ ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hiện nay, hoạt động này ngày càng hoàn thiện, cùng với các hoạt động khác của thể chế chính trị. Song, các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề này để nói xấu chế độ chính trị ở Việt Nam. Vừa qua, trên Facebook “Hội những người cầm bút can đảm”, Diễm Thi có bài viết: “Quyền giám sát của Nhân dân đối với ĐCSVN chỉ nằm trên giấy”, cho rằng quyền giám sát của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, xã hội mới chỉ nằm trên giấy, Nhân dân vẫn chưa có cơ hội thực hiện; đồng thời kêu gọi duy trì một xã hội dân sự. Thực tế, Diễm Thi đang cố tình không hiểu quyền giám sát của Nhân dân và kích động “diễn biến hoà bình” ở Việt Nam.…

Read more

THỰC TIỄN NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA RFA

Vừa qua trên “Rfavietnam” có bài viết: “Theo dõi nhân quyền: Chính phủ Việt Nam đuối lý khi công kích tổ chức phi chính phủ quốc tế” xuyên tạc, Chính phủ Việt Nam đuối lý khi tổ chức nhân quyền quốc tế đưa ra bằng chứng về việc công dân Việt Nam ngày càng mất nhân quyền; kiểm soát các nhóm xã hội dân sự và công đoàn lao động độc lập. Song, thực tiễn nhân quyền ở Việt Nam đã phản bác luận điệu xuyên tạc này.

1. Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định, chăm lo cho con người, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi người; tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. Quyền con người, quyền công dân là mục tiêu, động lực của sự phát triển, là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa.…

Read more

PHÁT HUY NGUỒN LỰC CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Đảng, Chính phủ và nhân dân ta luôn coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Vì vậy, ngày 10/11/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1334/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” để góp phần củng cố mạng lưới kiều bào trên toàn thế giới, huy động nguồn lực quan trọng này tham gia phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định. Song, các thế lực thù địch lại cho rằng Quyết định số 1334/QĐ-TTg là sách lược xâm nhập và thao túng cộng đồng người Việt tại hải ngoại của cộng sản Việt Nam. Bài viết “Dự thảo sách lược đối phó quyết định 1334 của CSVN” của Đào Tăng Lực đăng trên trên Bloger của Fb: Hội những người cầm bút can đảm là một điển hình.…

Read more

Phản bác luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Doãn Đôn

Vừa qua trên trang “Hung – viet. org”, Nguyễn Doãn Đôn có bài viết: “Vì tham quyền dài lâu và không dám cải tổ, nên sự nghiệp của ông Nguyễn Phú Trọng đã không khoáng hậu” cho rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì quá tham vọng quyền lực, nên khẳng định vị thế của mình là anh hùng đốt lò trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, song, tham nhũng lại không giảm. Thực tế, Nguyễn Doãn Đôn đang bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và xuyên tạc tình hình chống tham nhũng ở Việt Nam.

1. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác nhân sự được tiến hành theo 5 bước công khai, chặt chẽ, nghiêm túc bảo đảm đúng số lượng và cơ cấu với chất lượng tốt theo quy định của Đảng.…

Read more

Phản bác luận điệu sai trái của Song Chi về vấn đề Tây Nguyên

Thời gian qua, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng vụ khủng bố chống chính quyền nhân dân ở Đắk Lắk để thực hiện hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Điển hình, trên trang “Rfatiengviet”, Song Chi có bài viết: “Xung đột ở Tây Nguyên – Nhà nước Cộng sản có đủ tâm, đủ tầm để giải quyết tận gốc rễ vấn đề”, cho rằng nguyên nhân dẫn đến xung đột ở Tây Nguyên là do Chính quyền Cộng sản Việt Nam đang kỳ thị, ngược đãi người thiểu số; đàn áp tự do tôn giáo; người Kinh cướp đất của đồng bào ở Tây Nguyên. Thực tế, Song Chi đang cố tình xuyên tạc, nói xấu chế độ chính trị ở Việt Nam.

1. Cần khẳng định rằng, vụ việc nhóm đối tượng dùng vũ khí tấn công trụ sở Uỷ ban nhân dân hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vào rạng sáng 11/6/2023, là vụ khủng bố chống chính quyền nhân dân với tính chất manh động, liều lĩnh, vô nhân tính, bất chấp đạo lý và luật pháp.…

Read more