Thực hiện quyền con người là mục tiêu của chế độ xã hội chủ nghĩa

Dưới chiêu bài dân chủ và nhân quyền, các thế lực thù địch tiếp tục tuyên truyền luận điệu sai trái, vu cáo, xuyên tạc, nói xấu chế độ chính trị ở Việt Nam, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, gây mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Trên Bloger của “Thongluanrdp. org”, Phạm Trần có bài viết: “Ở Việt Nam có quyền con người không?”, Y cho rằng dưới sự cai trị của độc tài cộng sản người dân Việt Nam mất hết quyền con người. Thực tế, Phạm Trần đang cố tình xuyên tạc quyền con người ở Việt Nam.

1. Văn phòng Cao ủy Liên hiệp quốc khẳng định, quyền con người là những quyền tự nhiên của con người và không bị tước bỏ bởi bất cứ ai và bất cứ chính thể nào. Quyền con người là những quyền tự nhiên, vốn có và khách quan của con người được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế có tác dụng bảo vệ các cá nhân và các nhóm chống lại những hành động hoặc sự bỏ mặc mà làm tổn hại đến nhân phẩm, những tự do cơ bản của con người.…

Read more

DÂN CHỦ LÀ BẢN CHẤT CỦA CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Dưới chiêu bài dân chủ, các thế lực thù địch tiếp tục tuyên truyền luận điệu sai trái, chống phá chế độ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, gây mất ổn định về chính trị tư tưởng, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Trên Bloger của “Luatkhoa. org” Vũ Hoàng Anh có bài viết: “Bàn về Dân chủ”, cho rằng dưới sự cai trị của độc tài cộng sản Việt Nam trở thành xã hội phi dân chủ; kỳ thị các dân tộc thiểu số. Thực tế, Vũ Hoàng Anh đang cố tình không hiểu và xuyên tạc tình hình dân chủ và chính sách dân tộc ở Việt Nam.

Thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, dân chủ có nghĩa dân là chủ và người dân làm chủ. Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định: dân chủ ở Việt Nam là dân chủ xã hội chủ nghĩa.…

Read more

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945, SỰ KIỆN VĨ ĐẠI TRONG LỊCH SỬ DÂN TỘC VIỆT NAM

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Song, các thế lực thù địch lại cố tình xuyên tạc sự thật này. Trên trang blog của “Baoquocdan”, Hoàng Thanh Trúc có bài viết: “Nếu không có cánh mạng Tháng 8 – thì sao?” cho rằng, nếu không có cách mạng tháng tám, chắc chắn Việt Nam vẫn sẽ độc lập và không bị nghèo, hèn như bây giờ. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn về lịch sử của dân tộc Việt Nam.

1. …

Read more

THẤU TRIỆT QUAN ĐIỂM “CÁCH MẠNG LÀ SỰ NGHIỆP CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN” TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA HIỆN NAY

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo vào thực tiễn. Là động lực to lớn giúp Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên một Việt Nam ngày càng vươn lên trên tầm cao thời đại, được thế giới ca ngợi và tôn trọng. Song, các thế lực thù địch lại cố tình xuyên tạc, phủ nhận vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Trong xã hội không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI THÔNG TIN SAI LỆCH CỦA ĐÀI VOA

Dưới chiêu bài, bảo vệ nhân quyền các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền các luận điệu sai trái, chống phá chế độ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, gây mất ổn định về chính trị tư tưởng, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Bài viết: “HRW giục EU gây áp lực để Việt Nam chấm dứt vi phạm nhân quyền” xuyên tạc tình hình nhân quyền ở Việt Nam đang diễn biến theo chiều hướng rất xấu: quyền con người, tự do tôn giáo, báo chí, …bị đàn áp, cấm hoạt động, là một trong số đó. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn về nhân quyền ở Việt Nam.

1. Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định, quyền con người, quyền công dân là mục tiêu, động lực của sự phát triển, là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, được thể hiện trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, tư tưởng, văn hóa đến kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng….…

Read more

CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đảng cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Điều này khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Song, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc sự thật này. Trên trang blog “Vietnamthoibao” Trần Trung Đạo có bài viết: “Một bóng ma đang ám ảnh Việt Nam”, cho rằng việc tôn thờ chủ nghĩa Mác – Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh là sai lầm, làm cho đất nước không thể phát triển được. Đây là sự xuyên tạc, bôi nhọ trắng trợn chủ nghĩa Mác – Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1. Chủ nghĩa Mác – Lênin là thành tựu tư tưởng, lý luận vĩ đại của nhân loại đã phơi bày bản chất sâu xa, những mâu thuẫn cố hữu tồn tại trong chế độ tư bản chủ nghĩa và dự đoán chính xác xu hướng vận động của các hình thái kinh tế – xã hội để đi đến khẳng định tương lai của nhân loại là chế độ cộng sản chủ nghĩa.…

Read more

BÁO CHÍ LÀ DIỄN ĐÀN CỦA NHÂN DÂN

Tự do báo chí ở Việt Nam đã được thể hiện nhất quán trong cương lĩnh, văn kiện, nghị quyết của Đảng, được hiến định trong Hiến pháp và được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật; trở thành nhân tố quan trọng, góp phần quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Song, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc sự thật này. Trên “rfavietnam” có bài viết: “Tự do báo chí toàn cầu: Việt Nam tụt bốn bậc xuống nhóm ba quốc gia cuối tháng”, cho rằng, việc RSF một tổ chức phi chính phủ về phóng viên không biên giới xếp Việt Nam đứng thứ 178/180 quốc gia về tự do báo chí năm 2023 là vì ở Việt Nam báo chí bị đàn áp và các nhà báo tự do thường xuyên bị cầm tù.…

Read more

Phòng chống tham nhũng là sự nghiệp của toàn dân

Vừa qua, trên trang “Vietnamthoibao” Phạm Đình Bá có bài viết: “Ông Trọng ơi, nhân quyền và đa đảng sẽ giải quyết tham nhũng”, cho rằng tự do báo chí và chế độ đa đảng sẽ giải quyết tham nhũng ở Việt Nam. Thực tế, Phạm Đình Bá đang xuyên tạc tình hình chống tham nhũng ở Việt Nam.

Thứ nhất, lịch sử hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc khỏi ách xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975) bên cạnh Đảng Cộng sản Việt Nam còn có các Đảng phái khác. Năm 1946, ngoài Đảng Cộng sản, còn có hai đảng khác là Việt Nam Quốc dân đảng, Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội. Tuy nhiên, về thực chất lãnh đạo cách mạng Việt Nam vẫn chỉ có Đảng Cộng sản, còn hai đảng Việt Quốc và Việt Cách “theo đuôi Tưởng” không hề đứng về lợi ích dân tộc.…

Read more

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA ĐÀI RFA

Vừa qua, trên trang “Rfatiengviet” có bài viết: “Đoàn Dân biểu Quốc hội Châu Âu thăm Việt Nam, chỉ trích tình trạng nhân quyền tồi tệ”, cho rằng Việt Nam đang ngăn cản hoạt động của xã hội dân sự và bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận, quyền con người, quyền công dân. Thực tế, RFA đang lợi dụng nhân quyền để nói xấu chế độ chính trị Việt Nam.

Thứ nhất, cần khẳng định rằng, Việt Nam không ngăn cản tổ chức xã hội nếu hoạt động đúng Hiến pháp, pháp luật Nhà nước. Song, cũng không cho phép bất cứ tổ chức xã hội nào hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam. Nhất là hoạt động lợi dụng xã hội dân sự trở thành tổ chức chính trị đối lập với Đảng, Nhà nước, đòi Nhà nước chia sẻ quyền lực chính trị cho xã hội dân sự, lợi dụng xã hội dân sự để gây sức ép về dân chủ, nhân quyền, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, liên kết các tổ chức xã hội dân sự để thoát ly khỏi sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hình thành tổ chức chính trị đối lập cùng với các thế lực bên ngoài tìm cách xâm nhập, tác động, chuyển hóa các tổ chức chính trị, xã hội ở Việt Nam hòng “phi chính trị hóa” các tổ chức này; tìm cách tiếp xúc, móc nối, mua chuộc cán bộ, đảng viên trong nội bộ để tuyên truyền, kích động tâm lý bất mãn với Ðảng, Nhà nước; phủ nhận, xét lại lịch sử và giá trị văn hóa dân tộc; kích động tư tưởng vô chính phủ, tuyên truyền các giá trị của văn hóa phương Tây… từ đó làm đổi màu các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan do dân bầu trong hệ thống chính trị; thông qua các tổ chức xã hội dân sự để tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn tạo ra tâm lý phản kháng, kích động quần chúng chống lại chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước tiến tới xóa bỏ vai trò của Đảng Cộng sản và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.…

Read more

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NGUYỄN HỮU VINH

Tiếp tục với những chiêu bài mà các thế lực thù địch thường sử dụng là đưa các thông tin sai lệch về tình hình chính trị ở Việt Nam. Vừa qua, trên Facebook: Đài Á Châu tự do, JB Nguyễn Hữu Vinh có bài viết: “Thêm những vở bi hài kịch cho Đảng”, cho rằng việc Đảng viên đọc lời tuyên thệ, lời thề trong buổi lễ kết nạp đảng viên là thề cá trê chui ống, vì tệ nạn tham nhũng của đảng viên ngày càng trầm trọng. Thực tế, Nguyễn Hữu Vĩnh không hiểu gì về ý nghĩa của lời tuyên thệ, lời thề và công cuộc phòng chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.

Thứ nhất, lời tuyên thệ, lời thề là sự cam kết, hứa hẹn một cách trịnh trọng, linh thiêng, cao quý của mỗi con người được ví như đinh đóng cột, thể hiện sự kiên định vững vàng không gì có thể thay đổi được.…

Read more