CẢNH GIÁC VỚI CHIÊU TRÒ XUYÊN TẠC CỦA PHẠM TRẦN

Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tiến hành Đại hội lần thứ XIII thành công rất tốt đẹp. Không còn lý do gì để công kích, bôi nhọ, phá hoại… Mặc dù vậy, với âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước, các thế lực thù địch vẫn tìm mọi cách xuyên tạc, bịa đặt. Mới đây, trên trang mạng xã hội (Danlambao.com), Phạm Trần đưa ra cái gọi là “Quân đội-công an cũng diễn biến” để lòe, bịp thiên hạ.

Để minh chứng cho nhận định hồ đồ của y, Phạm Trần đã thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, y cắt xén, thêm, bớt, bình luận rồi quy kết rằng, cả lực lượng Quân đội và Công an đã “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hàng ngũ, lung lay không nhỏ và tan hàng trong tương lai,…

Phạm Trần viện dẫn một số vụ việc thoái hóa, tham nhũng của cán bộ (đã được kết luận, xử lý công khai).…

Read more

SỰ XUYÊN TẠC CỦA LÊ HỮU KHÓA

Trên trang mạng xã hội (Thongluan-rdp), vừa qua, Lê Hữu Khóa nói rằng: Năm hệ: Lương – Tự – Sáng – Thông – Đa. Sau một hồi luyên thuyên “giời – đất” – kiểu viết khó hiểu, y phê phán độc đảng công an trị sau đó cổ súy cho đa nguyên chính trị.

Rõ ràng Lê Hữu Khóa là tên bồi bút phục vụ cho các thế lực thù địch chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Y đã lú lẫn rêu rao gán cho Đảng Cộng sản Việt Nam là “độc đảng công an trị”; qua đó, y hy vọng sẽ còn khối kẻ vào hùa với hắn đồng điệu kêu gọi đa nguyên. Y sử dụng những ngôn từ “độc tài”, “toàn trị” để gán cho Đảng Cộng sản Việt Nam, dùng lời lẽ ẩn chứa luận điệu hết sức phản động, đòi thực hiện đa nguyên, đa đảng, từ bỏ mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.…

Read more

BÔI NHỌ LÃNH TỤ – BẢN CŨ SOẠN LẠI CỦA NHỮNG KẺ BẤT NHÂN

Như đã thành thông lệ, cứ mỗi khi Đảng ta tổ chức đại hội, hội nghị họp bàn về những vấn đề hệ trọng của đất nước, của Đảng thì các phần tử cơ hội, phản động lại ra sức tìm cách chống phá với mật độ dày đặc hơn. Và mới đây, trên mạng xã hội có đưa ra cái gọi là Một “danh ngôn” cho thấy tư duy xổi của Hồ Chí Minh của Trần Đắng cũng không phải là ngoại lệ.

Đọc nội dung y đưa ra, chúng tôi thấy Trần Đắng đích thực là kẻ bất nhân, bất nghĩa. Trần Đắng đã bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh và một số lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam. Với thủ đoạn xảo quyệt, thay vì phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách trực diện, y lại thông qua việc phủ nhận công lao và đóng góp to lớn của các lãnh tụ của Đảng, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam bằng luận điệu vu khống, xuyên tạc rất trắng trợn.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU LỢI DỤNG “NHÂN QUYỀN” ĐỂ CAN THIỆP VÀO CÔNG VIỆC NỘI BỘ CỦA VIỆT NAM

Đã thành thông lệ, cứ mỗi khi đất nước có sự kiện là “nhóm” chống phá lại mọc nhanh như nấm sau cơn mưa. Chuẩn bị Đại hội Đảng một số kẻ lại đưa vấn đề “nhân quyền” ở Việt Nam để bàn luận. Với tiêu đề Nhân quyền Việt Nam năm 2020 – nhìn lại và hướng tới của Quốc Phương được BBC News Tiếng Việt đăng tải gần đây cũng nhằm “có tiếng nói” góp cho “nhân quyền” ở Việt Nam trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Những luận điệu mà Quốc Phương trích dẫn là sự cắt ghép thông tin thiếu chính xác hết sức thiên cưỡng để rồi cho rằng ngành lập pháp, tư pháp và hành pháp ở Việt Nam không độc lập và bị chi phối bởi “chế độ độc đảng”… Với luận điệu đó, chính Quốc Phương là kẻ đang kêu gọi đa nguyên, đa đảng và lập nên cái gọi là “xã hội dân sự” để “bảo vệ” nhân quyền ở Việt Nam.…

Read more

SỰ TRƠ TRẼN CỦA NHỮNG KẺ BẤT NHÂN, BẤT NGHĨA

Gần đây, trên mạng xã hội có đưa ra cái gọi là “Tại sao Lenin ghét nông dân và muốn tiêu diệt mọi tôn giáo? của Berthold Seewald dịch giả Lê Quang Ngọ và Lê Quý Trọng.

Đọc nội dung, chúng tôi thấy các vị (dù là ai) đều đích thực là những kẻ bất nhân, bất nghĩa và các vị đã xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của toàn thể nhân dân Việt Nam dành cho lãnh tụ V.I.Lênin.

Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với các Lãnh tụ của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, V.I.Lênin – Nhà tư tưởng vĩ đại, người kế tục xuất sắc sự nghiệp giải phóng con người của C.Mác, Ph.Ăngghen, người lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, mở ra thời đại mới của nhân loại – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.…

Read more

VẠCH MẶT KẺ HỒ ĐỒ

Vừa qua, trên trang mạng xã hội có kẻ giấu tên đã tung lên cái gọi là Những số phận nhiễm dịch đạo đức xã hội chủ nghĩa”. Với luận điệu hết sức thâm độc, kẻ giấu tên này đích thực là phản động, là tay sai cho các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam.

Trước hết, cần thẳng thắn nhìn nhận, nếu tác giả thành thật mong muốn góp ý hay phản ánh trung thực những tiêu cực ở xã hội thì sao lại phải giấu tên, ẩn danh? Về lý thuyết mà nói dạng kiểu này là của kẻ thiếu học, không hiểu gì luật pháp, luật lệ không chỉ của Việt Nam mà cả của quốc tế. Ấy vậy mà cũng “lên giọng” rao giảng về đạo đức.

Như chúng ta đã biết, cứ mỗi khi đất nước ta diễn ra sự kiện gì là y như rằng các thế lực thù địch, phản động lại triệt để lợi dụng các phương tiện truyền thông, nhất là không gian mạng để tuyền truyền, chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.…

Read more

CHIÊU TRÒ CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

Gần đây, trên trang mạng xã hội có bài viết giật tít “Một phê phán tầm thường và thấp kém” của Nguyễn Đình Cống. Đây là “Phản biện” của Nguyễn Đình Cống về bài viết của GS, TS. Lê Hữu Nghĩa đăng trên Tạp chí Cộng sản tháng 9/2020. Nội dung “phản biện” của Nguyễn Đình Cống chứa đựng những lời lẽ hằn học không ngoài mục đích phê phán và bác bỏ Chủ nghĩa Mác – Lênin.

Cần khẳng định rằng chủ nghĩa Mác – Lênin – nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là một học thuyết cách mạng và khoa học thể hiện trên những nội dung sau đây:

 Trước hết, chủ nghĩa Mác – Lênin không chỉ giải thích chính xác quy luật của sự vận động, phát triển thế giới khách quan, mà quan trọng hơn còn cải tạo thế giới hướng đến những điều tốt đẹp nhất cho tự nhiên, xã hội và con người.…

Read more

BÔI NHỌ LÃNH TỤ HỒ CHÍ MINH LÀ XÚC PHẠM ĐẾN TÌNH CẢM CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐỐI VỚI NGƯỜI

Dường như đã thành thông lệ, cứ mỗi khi Đảng ta tổ chức hội nghị, đại hội để luận họp bàn về những vấn đề hệ trọng của đất nước, của Đảng thì các phần tử cơ hội, phản động lại ra sức tìm cách chống phá với mật độ dày đặc hơn.

Hiện nay, các đảng bộ cấp trên cơ sở đang tiến hành Đại hội, thảo luận các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó khẳng định: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tức tối, điên cuồng về điều đó, trên mạng xã hội (Danlambao), ngày 16/8/2020, lại đưa ra cái gọi là “Sự thật về Hồ Chí Minh ở Paris và Wien.…

Read more

VẠCH TRẦN BỘ MẶT CỦA NGUYỄN HÙNG XUYÊN TẠC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM

Không biết Nguyễn Hùng có phải là người Việt Nam không mà y đăng bài “Việt Nam có dân chủ sao?” trên mạng xã hội với giọng điệu đầy hằn học.

Mở đầu bài viết y đưa ra con số viện dẫn cho “lời bình” của mình về dân chủ ở Việt Nam. Lần này, với lối dẫn mò mẫm, đưa ra dẫn chứng hư cấu, y nhận định rằng ở Việt Nam không có dân chủ và cũng chính Y tự chỉ ra nguyên nhân mất dân chủ do chế độ độc đảng gây ra.

Điều đáng lên án và vạch trần bộ mặt của Nguyễn Hùng đó là, chính Y đã được Đảng, Nhà nước cho ăn học và được học ở một trường đại học của quốc gia. Ấy vậy mà trong nhận thức Y lại không hiểu gì về chế độ dân chủ của nước nhà. Ngay cả ông, bà, bố mẹ và người thân của y cũng đang được tận hưởng những thành tựu to lớn do chế độ dân chủ mới ở nước ta đem lại.…

Read more

NHẬN DIỆN THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CÔNG TÁC NHÂN SỰ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Mới đây, ngày 31/5/2020, trên trang mạng, mạng xã hội Minh-luat’s blog, đã đăng tải bài viết Đại hội đảng 13: “Nịnh thần nhan nhản, khi đảng xếp ghế”. Với luận điệu xuyên tạc công tác chuẩn bị nhân sự trước thềm Đại hội XIII của Đảng.

Minh-luat’s blog đã tạo dựng, lắp ghép các “tài liệu” để xuyên tạc quan điểm, phương hướng, chủ trương, nguyên tắc tổ chức cán bộ và công tác nhân sự Đại hội, cố chứng minh cho “Bài học từ quá khứ” về công tác nhân sự của Đảng y như thật.

Cũng chẳng lạ lẫm gì khi chúng xuyên tạc nguyên tắc tổ chức cán bộ từ mô hình, cơ cấu, số lượng, thành phần, chất lượng đến độ tuổi nhân sự, luận điệu mà Minh-luat’s blog đưa ra cũng y như vậy, từ việc quy chụp, xuyên tạc, rồi dẫn chứng cho rằng việc “đấu đá tranh ghế trong nội bộ đã là thương hiệu truyền thống” và rằng việc chuẩn bị nhân sự trong Đảng ta “chỉ mang nặng tính hình thức”.…

Read more