Ai mất niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam – Chỉ có thể là những kẻ tay sai, phản động

Trên trang Quyenduocbiet.com, Trần Văn đăng bài “Con người không có chỗ trên con đường xây dựng CNXH”. Thông qua bài viết Y đã xuyên tạc và lộng ngôn cho rằng “việc xây dựng chủ nghĩa xã hội diễn ra theo hướng không chỉ bất nhân mà còn bất trí, bất nghĩa, bội tín”. Tuy nhiên, thực tế đã bác bỏ hoàn toàn luận điệu bịa đặt của Trần Văn.

1. Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng, là khát vọng của dân tộc và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường duy nhất của cách mạng Việt Nam vì độc lập của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành đồng thời cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; qua đó, lập nên những chiến công oanh liệt, những thắng lợi vẻ vang và đạt được những thành tựu phát triển to lớn, có ý nghĩa lịch sử.…

Read more

NGUYÊN ANH – KẺ BÔI NHỌ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Trên trang Quyenduocbiet.com, Nguyên Anh lại đăng bài “Sau 47 năm, nhà nước độc tài toàn trị csVN đã đào tạo ra cái gì?”, nội dung bài viết Y đã xuyên tạc nền giáo dục Việt Nam là “nền giáo dục nhồi sọ, ngu dân”, từ đó Y đã bôi nhọ, công kích Đảng Cộng sản Việt Nam và đạo đức, nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng chắc chắn rằng, toàn dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới không ai tin giọng điệu của Nguyên Anh.

Thứ nhất, đạo đức, nhân cách, trí tuệ và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được cả dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới thừa nhận, tôn vinh và ngợi ca.

Trong nội dung bài viết, Nguyên Anh đã lộng ngôn cho rằng “hồ như là một tên diệt chủng, một kẻ vô lại…, hồ cũng chả có đạo đức hay văn minh gì hết…”.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Trên trang Facebook “Hội những người cầm bút can đảm”, bút danh N.A đăng bài “Đảng ta là đạo đức…giả – là văn minh…rừng”. Nội dung bài viết, Y đưa ra luận điệu “Việt Nam có đến hai loại luật, một là “Luật giành cho đảng” và hai là “Luật giành cho dân””; Y đã lập luận rằng “Đối với công dân thì áp dụng các loại luật dân sự và hình sự mà họ đặt ra để trị”, và “Luật giành cho đảng viên của mình là một loại luật phi pháp luật”. Toàn bộ những luận điệu, những vấn đề mà Y đưa ra là sự xuyên tạc, bịa đặt, nhằm tạo sự hoài nghi, tâm lý hoang mang trong dư luận, làm giảm sút lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước ta.

Thực tế, hệ thống pháp luật ở Việt Nam là hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa, với bản chất nhân văn, tiến bộ, hiện đại; hệ thống pháp luật của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; thể hiện sâu sắc, đậm nét ý chí, quyền lợi, nguyện vọng của Nhân dân và được thực hiện bình đẳng rộng rãi.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU CỦA NGUYỄN NAM VỀ “DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM”

Mới đây, trên trang Vietnamthoibao.org, Nguyễn Nam đăng bài “Dân là chủ trong cách hiểu của độc quyền chính trị”; Y đã công kích, xuyên tạc việc thực hiện quyền dân chủ và quyền phản biện xã hội ở Việt Nam. Trong nội dung bài viết Nguyễn Nam cho rằng: “chỉ khi nào dân đủ năng lực “làm chủ” và “làm chủ” một cách tự nguyện, xuất sắc thì dân mới thực sự “là chủ”; nếu không, dân chỉ “là chủ” trên danh nghĩa” và “phản biện chính trị là điều cấm kỵ ở Việt Nam”. Qua bài viết thấy rằng, toàn bộ những lời lẽ của Nguyễn Nam đưa ra đều là những luận điệu của một kẻ phản động, cố tình nói xấu Đảng, nói xấu chế độ tốt đẹp mà Đảng và nhân dân Việt Nam đang ra sức xây dựng. Bởi vì:

  1. Thực hiện dân chủ nhân dân là yêu cầu nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước.
Read more

CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU CỦA NGUYỄN NAM VỀ “DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM”

Mới đây, trên trang Vietnamthoibao.org, Nguyễn Nam đăng bài “Dân là chủ trong cách hiểu của độc quyền chính trị”; Y đã công kích, xuyên tạc việc thực hiện quyền dân chủ và quyền phản biện xã hội ở Việt Nam. Trong nội dung bài viết Nguyễn Nam cho rằng: “chỉ khi nào dân đủ năng lực “làm chủ” và “làm chủ” một cách tự nguyện, xuất sắc thì dân mới thực sự “là chủ”; nếu không, dân chỉ “là chủ” trên danh nghĩa” và “phản biện chính trị là điều cấm kỵ ở Việt Nam”. Qua bài viết thấy rằng, toàn bộ những lời lẽ của Nguyễn Nam đưa ra đều là những luận điệu của một kẻ phản động, cố tình nói xấu Đảng, nói xấu chế độ tốt đẹp mà Đảng và nhân dân Việt Nam đang ra sức xây dựng. Bởi vì:

  1. Thực hiện dân chủ nhân dân là yêu cầu nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước.
Read more

NGUYỄN VĂN ĐÀI – KẺ XUYÊN TẠC SỰ THẬT

Gần đây, Nguyễn Văn Đài đã đăng bài “Thất bại và bất hạnh của dân tộc Việt Nam” trên trang Bureau CTM Media Á Châu. Trong bài viết, Nguyễn Văn Đài đã xuyên tạc chiến thắng 30/4 hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

1. Chiến thắng 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Chiến thắng 30/4/1975, quân và dân ta đã đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất; kết thúc oanh liệt cuộc chiến kéo dài 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới; góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.…

Read more

LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA TRƯƠNG NHÂN TUẤN

Lợi dụng việc Nga tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt”, đối với Ukraine; mới đây, Trương Nhân Tuấn lại đăng bài xét lại chính sách quốc phòng “bốn không” của Việt Nam” trên trang Baotiengdan.com, Y đã công kích, xuyên tạc việc thực hiện chính sách quốc phòng “bốn không” của Việt Nam. Toàn bộ những vấn đề mà Y đưa ra trong bài viết đều là tâm địa xấu xa của một kẻ phản động, với mưu đồ hại dân, hại nước.

Thứ nhất, Trong nội dung bài viết, Trương Nhân Tuấn cho rằng: “Chủ trương “bốn không” trong quốc phòng Việt Nam là Việt Nam đã từ bỏ các quyền cơ bản của quốc gia”. Sự thật có phải như vậy không? Phải chăng đây là sự “góp ý, hiến kế” của một người yêu nước? Hay đây lại là một luận điểm chống phá của một kẻ phản động?…

Read more

Nguyên Anh – Kẻ phản động lợi dụng chiến sự giữa Nga và Ukraine để chống phá Việt Nam

Mỗi khi tình hình khu vực, thế giới có biến động phức tạp thì các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội, bất mãn lại ra sức tuyên truyền, chống phá sự nghiệp cách mạng của Việt Nam. Mới đây, lợi dụng việc Nga tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” vào Ukraine; trên trang Quyenduocbiet.com, Nguyên Anh đã đăng bài “Đu giây, giây đứt há miệng mắc quai”. Toàn bộ nội dung bài viết, Y tiếp tục đưa ra những luận điệu nhằm phê phán, xuyên tạc quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam và cách nhìn nhận, ứng xử của Việt Nam trước các vấn đề liên quan đến xung đột giữa Nga và Ukraine. Những vấn đề mà Nguyên Anh đưa ra đích thực là giọng điệu của một kẻ phản động, nhằm chống phá Việt Nam.…

Read more

LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA DƯƠNG QUỐC CHÍNH

Các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Mới đây, Dương Quốc Chính lại đăng bài “Dân chủ tập trung” trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu, Y đã công kích, xuyên tạc việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng phải khẳng định chắc chắn rằng, toàn thể Nhân dân Việt Nam cũng như nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới không ai tin vào giọng điệu xảo trá, bất chính của Dương Quốc Chính. Y càng nói, càng viết càng lộ rõ tâm địa xấu xa của kẻ phản động, hại dân, hại nước, bởi vì:

Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức sâu sắc và kiên định thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

Read more

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA THÁI THANH

Những năm qua, tình hình tôn giáo ở Việt Nam luôn ổn định, đời sống tôn giáo có những biến đổi sâu sắc cả về số lượng lẫn phạm vi hoạt động, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo luôn được tôn trọng và bảo đảm. Ấy vậy mà các thế lực thù địch vẫn luôn lợi dụng vấn đề này để công kích, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Mới đây trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu, Thái Thanh có bài viết “5 vấn đề tôn giáo năm 2021 mà chính quyền không muốn bạn biết”. Trong bài viết, Y vu cáo rằng: Dù bạn là tín đồ của một tôn giáo được nhà nước công nhận hay một tôn giáo mới thì bạn đều phải đối diện với rủi ro bị chính quyền trấn áp, ngăn chặn…; Mỗi bước đi của tổ chức tôn giáo đều phải được chính quyền gật đầu; Các tổ chức tôn giáo đến nay vẫn chưa được phép vận hành hệ thống trường học, bệnh viện….

Read more