Thêm một luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin

Chủ nghĩa Mác do C.Mác và Ph.Ăng ghen sáng lập vào giữa thế kỷ XIX, đến cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đã được V.I.Lênin phát triển thành chủ nghĩa Mác – Lênin. Từ đó đến nay, thế giới đã trải qua biết bao biến cố thăng trầm, quanh co, phức tạp, song đời sống xã hội vẫn không nằm ngoài những quy luật phổ biến đã được C.Mác tổng kết. Khẳng định giá trị, sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin, đồng thời, bên cạnh việc bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, còn phải đấu tranh phê phán các quan điểm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin được phát tán trên mạng xã hội, kiểu như bài viết của Nguyên Anh đăng trên trang “Quyenduocbiet. com”, với tiêu đề Bọn tâm thn hoang tưởng tự sướng Mác – Lê”.

Read more

NHÂN QUYỀN NGÀY CÀNG ĐƯỢC BẢO ĐẢM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Xuyên tạc sự thật việc thực thi và bảo đảm nhân quyền ở Việt Nam là chiêu trò thâm độc nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam, chống phá Đảng và chế độ, đòi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Trên trang “Vietnamthoibao”, Phạm Đình Bá đăng bài Bóc trần sự thật về việc đảng tôn trọng nhân quyền, y cho rằng đảng cố tình trấn áp quyền tự do lập hội, tự do ngôn luận, tự do báo chí và tiếp cận thông tin chúng ta cần khẳng định rằng, luận điểm đó hoàn toàn sai trái, không đúng sự thật.

Như chúng ta đã biết, nhận thức sâu sắc quyền con người là giá trị chung của các quốc gia, dân tộc và giá trị đó được cộng đồng quốc tế ghi nhận, khẳng định trong Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948.…

Read more

Phê phán luận điệu sai trái của Nguyễn Huyền

Trên trang “Doithoaionline”, Nguyễn Huyền đăng bài Cẩn trọng khi hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, và cho rằng Đảng kêu gọi sự chung sức của các tổ chức phản biện xã hội dân sự, chúng ta có thể khẳng định rằng luận điểm đó hoàn toàn sai trái.

Mọi người cần phải hiểu rằng: Mục đích phản biện xã hội là thu được sự nhận xét, đánh giá, chính kiến khẳng định những nội dung đúng đắn của chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án, đề án, đồng thời phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước; kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội và tính hiệu quả trong việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ và tăng cường đồng thuận xã hội.…

Read more

PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM SAI TRÁI CỦA TRẦN CÔNG LUÂN

Trên trang “Quyenduocbiet”, Trần Công Luân đăng bài Nhân quyền – Tù nhân Chính Trị – Tù nhân Lương Tâm. Bài viết cho rằng: “Khi sự áp bức của cộng sản tới mức độ họ không còn chịu đựng nổi thì sự phản kháng bộc phát. Họ bị nhà nước bắt giam và coi đó là: những tù nhân lương tâm. Nội dung bài viết là những luận điệu xuyên tạc, âm mưu thâm độc, nham hiểm, phản động nhằm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Cái gọi là “tù nhân lương tâm” mà Trần Công Luân nên trên là sự lắp ghép khiên cưỡng yếu tố đạo đức vào khái niệm pháp lý. Tù nhân là cụm từ dành cho những người có hành vi vi phạm pháp luật, bị tòa án tuyên là có tội và phải chịu hình phạt tù theo quyết định có hiệu lực của tòa án.…

Read more

Vạch trần luận điệu sai trái của Mạc Văn Trang

Trên trang “Boxitvn”, Mạc Văn Trang đăng bài Xin nói thẳng mấy điều. Thông qua luận điệu “chỉ có bọn xâm lược, đe dọa, lăm le xâm lược nước ta là thế lực thù địch”; còn nếu những kẻ thường xuyên phát tán những luận điệu trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính pháp, luật của Nhà nước như y là thế lực thù địch – đối tượng đấu tranh thì“phá hoại tinh thần khoan dung, hòa hợp dân tộc, phá hoại tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, gây chia rẽ, hận thù trong xã hội”. Luận điệu đánh đồng này dễ làm mọi người hiểu không đúng quan điểm của Đảng ta về “đối tác hợp tác” và “đối tượng đấu tranh”; lầm tưởng những kẻ như Mạc Văn Trang là người “phản biện”, có tư tưởng “tiến bộ”. Bởi lẽ:

Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25-10-2013, “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Đảng ta đã xác định rõ quan điểm về “đối tác” và “đối tượng”, theo đó những ai tôn trọng độc lập chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác bình đẳng cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác; bất kể lực lượng nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng đấu tranh của Việt Nam.…

Read more

Phê phán quan điểm “Ở Việt Nam không có nhân quyền”

Trong thời gian vừa qua, các thế lực thù địch trong và ngoài nước tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trong đó, tự do ngôn luận, tự do báo chí đang là một mục tiêu xuyên tạc, bôi nhọ. Mới đây, trên trang “Rfavietnam”, Đài RFA đăng bài Nhiều tổ chức XHDS kêu gọi Quốc hội Châu Âu gây sức ép mạnh hơn lên Việt Nam về vấn đề nhân quyền” và cho rằng: Nhà nước độc đảng ở Việt Nam đã vi phạm các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, và quyền người lao động”. Nội dung của bài viết là những luận điệu sai trái, thiếu thiện chí, cố tình đưa ra những nhận định, đánh giá sai lệch, thiếu khách quan về tình hình tự do ngôn luận, tự do báo chí để vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền hòng hạ thấp uy tín nước ta trên trường quốc tế.…

Read more

Phê phán quan điểm “Nhà nước đại diện nhưng Nhà nước là ai?”

Mới đây, trên trang mạng xã hội “Vietnamthoibao”, Nguyễn Nam có bài “Nhà nước đại diện nhưng Nhà nước là ai?”. Dưới góc nhìn “phiến diện, một chiều”, Nguyễn Nam cho rằng “Nhà nước đại diện nhưng Nhà nước là ai? Hay “nguy cơ tha hóa quyền lực nhà nước. Đây là quan điểm hoàn toàn sai trái, phi thực tế nhằm phủ nhận vai trò Nhà nước, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hòng thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Theo Điều 2 Hiến pháp 2013: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Tại Khoản 1, Điều 8, Hiến pháp năm 2013: Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.…

Read more

Cảnh giác về “Lời khuyên” vô lý của Phạm Trần

Những ngày qua, dư luận xã hội lại hết sức bất bình về bài viết “Đảng cộng sản Việt Nam nên rút lui” của Phạm Trần được đăng trên trang “Thongluan-rdp”. Toàn bộ nội dung bài viết là sự bịa đặt, xuyên tạc, hồ đồ, phủ nhận kết quả xây dựng và chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua. Phạm Trần cho rằng, những yếu kém trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng từ Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đến nay là minh chứng khẳng định đội ngũ đảng viên đang bị “suy thoái”?!, “Đảng không còn đủ năng lực để lãnh đạo cách mạng”?!. Do vậy, Phạm Trần khuyên “Đảng cộng sản Việt Nam nên rút lui”. Đây là âm mưu rất thâm độc, lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta để thổi phồng, bôi đen nhằm mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hòng thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.…

Read more

Đánh giá sai lệch của International Idea về bức tranh dân chủ ở Việt Nam

Trên trang “BBCtiengviet” có bài viết Báo cáo dân chủ 2022 của IDEA: “Việt Nam vẫn gắn chặt với chủ nghĩa chuyên chế”. Nội dung bài viết vẫn với giọng điệu cũ rích, vu cáo Đảng và Nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền và tự do ngôn luận, tự do báo chí, xuyên tạc thành quả dân chủ ở Việt Nam, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kích động hận thù dân tộc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

1. Báo cáo của International IDEA cho rằng: “Dân chủ ở Việt Nam là đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam”, “gắn với chủ nghĩa chuyên chính”(!?). Điều này hoàn toàn không đúng sự thật về dân chủ ở Việt Nam.

Trên thực tế chúng ta đã thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa.…

Read more

NGUYÊN ANH LẠI LU LOA VỀ NHÂN QUYỀN

Đã từ lâu, vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” luôn được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Thời gian gần đây, khi Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023 – 2025, các phần tử cơ hội, phản động lại đua nhau tán phát nhiều bài viết “mượn danh” vấn đề “nhân quyền” để xuyên tạc, bóp méo hình ảnh của đất nước, kích động dư luận chống đối Đảng, Nhà nước, phá hoại cuộc sống yên bình của nhân dân ta. Bài viết Lu loa về nhân quyền của Nguyên Anh là một ví dụ.

Xuyên suốt bài viết, với giọng điệu hằn học Nguyên Anh đã đưa ra nhiều luận điệu vu cáo, xuyên tạc trắng trợn tình hình nhân quyền ở Việt Nam.

Read more