PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA KIM VĂN CHÍNH

Vừa qua, trên trang “Baotiengdan”, Kim Văn Chính đăng bài viết: “Kiềng ba chân: Lý thuyết và thực tế ở Việt Nam”, cho rằng, mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam với ba cơ quan: lập pháp, hành pháp, tư pháp, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đang rối như canh hẹ, vừa chồng chéo chức năng, vừa làm sai quyền lực, dẫn đến rối loạn Nhà nước; kêu gọi xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước và xã hội; thực hiện mô hình Nhà nước tam quyền phân lập. Thực tế, Kim Văn Chính đang cố tình và ra sức xuyên tạc mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, cổ suý cho mô hình Nhà nước tư sản.

Một là, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.…

Read more

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN TỰ DO BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM

Tự do báo chí ở Việt Nam được thể hiện nhất quán trong cương lĩnh, văn kiện, nghị quyết của Đảng, được hiến định trong Hiến pháp và cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật, trở thành nhân tố quan trọng, góp phần quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc sự thật này. Vừa qua, trên Facebook: Đài Á Châu tự do, RFA có bài viết: “Báo cáo 2024 của RSF: Việt Nam trong nhóm bảy nước “đội sổ” về tự do báo chí”, xếp Việt Nam đứng thứ 174/180 quốc gia về tự do báo chí năm 2024. Vì, ở Việt Nam báo chí bị đàn áp và các nhà báo tự do thường xuyên bị cầm tù. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn về tự do báo chí ở Việt Nam.…

Read more

Phát triển Tây Nguyên nhanh, bền vững

Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh; nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo cùng chung sống. Thời gian qua, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Tây Nguyên để thực hiện hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Vừa qua, trên trang “Rfavietnam” có bài viết: “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam: Chính phủ ngược đãi người thiểu số Tây Nguyên một cách có hệ thống”, cho rằng Chính quyền Cộng sản Việt Nam đang kỳ thị, ngược đãi người thiểu số và đàn áp tự do tôn giáo ở Tây Nguyên. Thực tế, RFA đang xuyên tạc tình hình dân tộc, tôn giáo ở Tây Nguyên.

1. Đảng, Nhà nước Việt Nam khẳng định, tín ngưỡng, tôn giáo là một nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân đã, đang và sẽ đồng hành cùng dân tộc.…

Read more

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vì lợi ích của cả dân tộc

Lợi dụng việc nâng cấp mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện, Thục Quyên đăng trên “Vietnamthoibao. org2 xuyên tạc: “Cần 68 năm để Đảng Cộng sản Việt Nam tìm thấy con đường này và hiểu đó chính là nguyện vọng của người dân về một tương lai tươi sáng và năng động”. Thục Quyên còn cho rằng, để hiện thực hoá các nội dung trong cam kết Việt Nam cần ngăn chặn tình trạng lộng quyền; thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, gạt bỏ mọi sự kỳ thị để mời sự đóng góp của mọi thành phần trong xã hội. Thực chất, Thục Quyên đang cố tình xuyên tạc quan điểm của Đảng ta về những nội dung này.

1. Đối với Hoa Kỳ, ngay trong giai đoạn từ những năm 1941 -1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nền độc lập hoàn toàn của Việt Nam và mong muốn sẵn sàng hợp tác đầy đủ với Hoa Kỳ.…

Read more

Việt Nam – Biểu tượng của hòa bình, hữu nghị và tinh thần chiến thắng đói nghèo trong thế kỷ XXI

Dưới chiêu bài dân chủ, các thế lực thù địch không ngừng đưa ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc, nói xấu chế độ chính trị ở Việt Nam, gây mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Bài viết “Trì hoãn dân chủ hoá đất nước: Thêm một tội ác của Đảng CSVN”, đăng trên “Baoquocdan. org” của bút danh Quê Hương là điển hình cho sự xuyên tạc, bịa đặt này:

1. Trên thực tế, dân chủ ở Việt Nam là dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đây là bản chất của chế độ chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Nội dung cơ bản của dân chủ xã hội chủ nghĩa là tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Hiến pháp năm 2013 quy định: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.…

Read more

NGÀY 2 THÁNG 9 LÀ NGÀY QUỐC KHÁNH CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ngày 2 tháng 9 là ngày Quốc khánh của nước Việt Nam, sở dĩ gọi là Ngày Quốc khánh vì chính ngày này năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự thật không thể phủ nhận. Song, các thế lực thù địch lại cố tình xuyên tạc sự thật này. Trên trang “Baoquocdan”, Quốc Vy có bài viết: “Ngày 2 tháng 9: Quốc khánh hay Quốc hận?”, Y cho rằng, ngày Quốc khánh là ngày Quốc hận. Vì, nó là ngày mở đầu của thời kỳ lầm lạc, đau buồn, ly tán cho dân tộc Việt Nam; người dân không hề được hưởng độc lập, tự do như bánh vẽ của cộng sản. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn lịch sử của dân tộc Việt Nam.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Tiếp tục với những chiêu bài mà các thế lực thù địch thường sử dụng là đưa các thông tin sai lệch về dân chủ nhằm xuyên tạc chế độ chính trị ở Việt Nam. Chúng cho rằng dưới sự cai trị của Đảng cộng sản, Việt Nam trở thành một xã hội phi dân chủ. Thực tế, các thế lực thù địch đang cố tình không hiểu và xuyên tạc tình hình dân chủ ở Việt Nam.

1. Dân chủ là một phạm trù lịch sử. Theo C. Mác và Ph.Ăng-ghen, dân chủ là phương tiện tất yếu để con người đạt tới tự do, giải phóng toàn diện những năng lực vốn có của mỗi cá nhân, tức quyền con người được bảo đảm và thực hiện đầy đủ. Đặc trưng cơ bản của dân chủ là tất cả các công dân đều có quyền tham dự vào đời sống chính trị, quyền lực cao nhất của đất nước thuộc về đại diện của nhân dân; mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật.…

Read more

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA VIỆT HOÀNG

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 15-5-2023 đến ngày 17-5-2023, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị giữa nhiệm kỳ (Hội nghị lần thứ 7) để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII; và một số vấn đề quan trọng khác. Song, các thế lực thù địch lại cố tình xuyên tạc sự thật này. Trên trang blog “Thongluan-rdp”, Việt Hoàng có bài viết: “Hội nghị Trung ương 7: Đảng cộng sản hoàn toàn bế tắc” cho rằng, Hội nghị đã hoàn toàn bế tắc không có việc gì, ngoài việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII.…

Read more

Phê phán luận điệu xuyên tạc của Hoài Nguyễn

Vai trò làm chủ của nhân dân đã được xác lập ngay từ khi Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời và ngày càng được củng cố, khẳng định; được thể hiện nhất quán trong Cương lĩnh, Văn kiện, Nghị quyết của Đảng, được hiến định trong Hiến pháp và được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật; trở thành nhân tố quan trọng, quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Song, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc sự thật này. Điển hình, trên Bloger của “Doithoaionline” Hoài Nguyễn có bài viết: “Nhà nước theo cách hiểu bình dân học vụ”, cho rằng trong mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân, nhân dân mất quyền con người, quyền công dân mà chỉ là thần dân, là nô lệ.…

Read more

Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm hoạt động các Hội của người dân

Mới đây, trên trang “Tintuchangngayonline”, Trần Hoàng Lan đã phát tán bài viết “Hội của nhà nước và hội của dân”. Với lối phán xét áp đặt, Trần Hoàng Lan cho rằng, hội ở Việt Nam có hai loại: hội của nhà nước và hội của dân. Theo đó, hội của nhà nước đang bị lợi dụng, “là công cụ để tuyên truyền cho đảng, lừa dối, ru ngủ quần chúng, triệt tiêu đối lập…” và quy kết rằng, “các hội của nhà nước là những tổ chức xã hội dân sự giả hiệu…”. Thực chất đằng sau những luận điệu xuyên tạc đó là âm mưu của Trần Hoàng Lan lôi kéo, kích động, chống phá Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Vì vậy, chúng ta cần chứng minh cho Trần Hoàng Lan thấy rằng:

1. Những thực tế sinh động về hoạt động hội ở Việt Nam hiện nay

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có rất nhiều hội, nhóm dân sự hoạt động ở Việt Nam.…

Read more