Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, đều phải kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin

Sự đổ vỡ của chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô viết ở Liên Xô và Đông Âu là do nhiều sai lầm chủ quan, kéo dài, ngày càng trầm trọng của các Đảng Cộng sản và những người lãnh đạo của các Đảng và nhà nước ở đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là chủ nghĩa Mác - Lênin đã bị phá sản, những nguyên lý cơ bản của nó là sai lầm. Bài học ấy đang nhắc nhở chúng ta học kỹ và tuyệt đối không lặp lại sai lầm “theo vết xe đổ” mà người khác đã mắc mưu địch, để mất Đảng Cộng sản, mất chế độ XHCN. Read more