Cách đây 91 mùa xuân, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam, là điểm mở đầu quyết định cho tiến trình đấu tranh cách mạng, giành độc lập tự do cho dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.