LẠI CÁI TRÒ “VẼ RẮN THÊM CHÂN” CỦA ĐÀO TĂNG DỰC

Xuyên tạc, vu khống, bịa đặt, bôi đen lịch sử là những thủ đoạn hết sức thâm độc của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, hướng lái cách mạng Việt Nam đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Và cũng với chiêu trò đó, mới đây trên trang “Quyenduocbiet” đã đăng tải những luận điệu xuyên tạc, vu khống của Đào Tăng Dực trong cái gọi là “Tương quan giữa Hiến pháp năm 2013 và sự suy thoái của kinh tế quốc gia”. Với những lời lẽ rất xảo trá, y đã cố tình “vẽ rắn thêm chân” nhằm xuyên tạc những thành quả của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; đánh lừa dư luận, nhằm làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.…

Read more

KẺ PHẢN VĂN HÓA PHẠM QUÝ THỌ!

Những luận điệu trong bài viết: “Đảng với chính sách “bảo tồn văn hóa” để củng cố quyền lãnh đạo” của Phạm Quý Thọ đăng tải trên trang Facebook: Đài Á Châu tự do đã thể hiện Y đích thực là kẻ phản văn hóa! Thực chất của bài viết nhằm lợi dụng việc bảo tồn văn hóa để xuyên tạc, nói xấu sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước Việt Nam trên lĩnh vực văn hóa, bởi vậy, cần đấu tranh và khẳng định một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa là tất yếu. Văn hóa thường ở dạng tiềm ẩn, bởi vậy, đòi hỏi nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước để kích hoạt sức mạnh những giá trị văn hóa tinh thần tốt đẹp đang còn tiềm ẩn trong mỗi con người, khơi thức tình yêu thương và ý thức về trách nhiệm với cuộc sống, xã hội, làm cho con người hành động một cách tự giác, tự nguyện, thậm chí hy sinh bản thân cho mục đích cao đẹp; chuyển hóa giá trị văn hóa thành sức mạnh vật chất, thúc đẩy sự phát triển của đất nước.…

Read more