GIỮ VỮNG MỐI QUAN HỆ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – HOA KỲ “ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢNG TOÀN DIỆN”

Nhìn lại 28 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, nhân dân 2 nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để xuyên tạc, bóp méo mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ. Trên trang báo “Daploisongnui. org, Tiến Văn có bài viết “Tương lai Việt Nam: Loại bỏ Đảng Hồ Tàu”. Vẫn với lối mòn quen thuộc, Y đưa ra bình luận lố bịch gọi là “đảng Hồ – Tàu” để bôi xấu nhằm hạ thấp uy tín của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, xuyên tạc, bóp méo mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ. Y cho rằng: “quan hệ Việt Nam với Hoa Kì chỉ là tính toán thủ đoạn của bọn chóp bu Hồ – Tầu”.

Read more

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT VỮNG TIN THEO ĐẢNG

Nhìn lại 37 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để lôi kéo, móc nối với các thế lực phản động, dụ dỗ người dân nhất là cộng đồng người Việt ở nước ngoài để liên minh chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Trên trang báo “Quyenduocbiet. com”, Trần Công Lâm có bài viết với cách đặt vấn đề “Liên minh hay không liên minh”. Vẫn với lối mòn quen thuộc, Y đưa ra bình luận cái gọi là “ Đảng – Đảng cũ – Đảng mới” để đánh giá không trung thực, điêu toa về bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Y cho rằng: “Bao nhiêu lần CSVN đổi mới, sửa sai để rồi tham nhũng hại dân vẫn như cũ”.

Read more

LÊ BÁ VẬN – SỰ HIỂU BIẾT NÔNG CẠN VỀ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP

Kể từ khi ra đời và trong suốt tiến trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của Nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay”. Chính vì những thành quả lớn lao vẻ vang ấy đã làm cho các thế lực thù địch, phản động như Lê Bá Vận điên cuồng chống phá, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bằng cách thức “nhai lại” điệp khúc “xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp”.

Read more