Chiến thắng của lương tri, nhân phẩm con người và giá trị của máu xương

Chúng ta đang sống trong những ngày Tháng Tư lịch sử đầy ắp các sự kiện văn hóa chính trị – tinh thần. Khắp nơi, trên mọi miền đất nước, trên các con đường, không khí hân hoan chào đón các ngày lễ lớn: 30-4, 1-5, 7-5 và Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu 19-5, tràn ngập các khu phố, bản làng, đồng ruộng Việt Nam. Chưa bao giờ hào khí Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh lại náo nức lòng người như dịp này. Hương vị chiến thắng thật ngọt ngào; đất nước vào mùa Hè thật tươi đẹp; giá trị và ý nghĩa chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa Xuân 1975 thật lớn lao; đã và đang tiếp lửa, thắp sáng niềm tin yêu, hy vọng; làm rạo rực hàng chục triệu trái tim người dân Việt Nam yêu nước, yêu CNXH.…

Read more

Lợi dụng “vấn đề nhân quyền ở Việt Nam” để chống đảng, nhà nước, chế độ là một tội ác

Đối với Việt Nam hiện nay, các thế lực thù địch tiếp tục sử dụng chiêu bài "nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Chủ nghĩa đế quốc cùng với lực lượng tay sai và những phần tử bất mãn, trở cờ, "xám hối" ở trong nước tích cực đòi "tự do ngôn luận", "tự do báo chí" phi pháp; tuyên truyền kích động các phần tử cực đoan trong tôn giáo, dân tộc ít người đòi "quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo", đòi quyền “tự trị”, thành lập "nhà nước Đề-Ga", "nhà nước Khmer-Crom", "nhà nước H'Mông", phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Mục tiêu cuối cùng của chúng là xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Read more

Đừng “vơ đũa cả nắm”, lấy “râu ông nọ cắm cằm bà kia”

Ý đồ thâm hiểm của những luận điệu xuyên tạc ở Việt Nam không có dân chủ là hòng gây mất ổn định chính trị, phá hoại thành quả của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, nhân dân ta đã đổ bao xương máu mới giành được; loại bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam ra khỏi đời sống chính trị đất nước; xoá bỏ chính quyền cách mạng, đưa đất nước ta đi theo mô hình tự do dân chủ tư sản; phá hoại niềm tin của nhân dân và của dân tộc đối với nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước ta chuyển sang quỹ đạo của nền dân chủ tư sản. Read more

Quan điểm đúng, đường lối đúng, chúng ta nhất định thành công

Với tất cả niềm tin yêu về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, với tinh thần Quốc khánh 2/9 bất diệt; toàn quân và dân ta hãy đoàn kết chặt chẽ hơn nữa xung quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đưa đất nước ta sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đường rộng mở, tương lai rạng ngời, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta vững bước tiến lên. Read more

Khép mình, đóng cửa, sợ hội nhập quốc tế là cản trở sự đổi mới, phát triển đất nước

Đóng cửa, giữ mình, không muốn quan hệ với ai, không hiểu rõ xu thế tất yếu của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế là cản trở việc phát triển kinh tế xã hội, là vô tình chống lại quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta. Song, quá tự tin, mất cảnh giác, thiếu hiểu biết về đối tác đối tượng, muốn nhanh chóng làm giàu, làm giàu bằng bất cứ giá nào, để từ đó thu nhận những đối tác tiềm ẩn các nguy cơ phá hoại nền kinh tế nước ta, nhất là phá hoại môi trường... thì nhất thiết chúng ta không thể chấp nhận. Read more

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ lý luận khoa học, cách mạng, nhất định sự nghiệp đổi mới thành công

Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, nhất định sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước sẽ thu được nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực, các quan điểm thù địch, sai trái trong chống phá cách mạng Việt Nam trên lĩnh vực lý luận sẽ càng sớm bị vạch trần bởi tính chất phản khoa học của chúng. Điều đó khẳng định rằng, chẳng có thế lực nào có thể ngăn đường, cản lối quân và dân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Read more

Đấu tranh bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – yêu cầu nhiệm vụ cấp bách hiện nay

Hơn lúc nào hết, việc tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái trên lĩnh vực lý luận nhằm khẳng định, bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, phê phán, bác bỏ các quan điểm thù địch, sai trái trên lĩnh vực lý luận đang trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, vừa trước mắt, vừa cơ bản lâu dài trong công tác lý luận ở nước ta hiện nay. Read more

Có bản lĩnh chính trị vững vàng sẽ tự tin và luôn chiến thắng

Để xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân cần đồng thời thực hiện tốt nhiều giải pháp, trong đó, đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó là vấn đề cốt yếu nhất, là cơ sở nền móng vững chắc nhất, đảm bảo cho lượng lượng Quân đội nhân dân tuyệt đối trung thành với lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng. Read more

Chặt đầu “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ co vòi, cụp đuôi

Có được tính chủ động trong nghiên cứu dự báo, sớm phát hiện và lường trước mọi biến cố có thể xảy ra để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và xây dựng được bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, Tổ quốc ta sẽ mãi mãi trường tồn, phát triển. Đó là biện pháp hữu hiệu nhất để khắc phục hạn chế, khuyết điểm mà Đảng ta đã chỉ ra. Read more

Vở kịch “dân chủ, nhân quyền” mà phương Tây định diễn ở Việt Nam

Tự cho mình là “kẻ bề trên”, phương Tây đã và đang tìm mọi phương cách áp đặt các “tiêu chuẩn nhân quyền” kiểu phương Tây vào tình hình ở Việt Nam, đồng thời ra sức tung tin bịa đặt, nào là “Việt Nam thiếu văn hóa dân chủ, không có dân chủ, hạn chế quyền riêng tư của công dân”, nào là “Việt Nam vi phạm nghiêm trọng quyền con người” Read more