BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CỦA TRÂN VĂN

Mới đây, trên trang “Quyenduocbiet” phát tán bài viết: “‘Dám nghĩ, dám làm’ trong một hệ thống rệu rã” của Trân Văn, cho rằng: “nhiều cán bộ, đảng viên cùng dám đủ thứ như thế còn gì là quốc pháp?”. Đây là luận điệu hết sức sai trái, nhằm hướng lái dư luận có cách nhìn sai lệch về mục đích và ý nghĩa của chủ trương “khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung” của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, cả lịch sử và thực tiễn đều bác bỏ những luận điệu sái trái của Y, bởi lẽ:

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có cơ cấu, số lượng hợp lý, chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nhiều cán bộ luôn phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có những đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.…

Read more

Chủ nghĩa Mác – Lênin bồi đắp và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới

Mới đây, Nguyễn Đình Cống đã phát tán trên mạng xã hội bài viết: “Phải chăng Chủ nghĩa Mác Lê góp phần làm hủy hoại văn hóa dân tộc” với luận điệu cho rằng: “nền văn hóa của dân tộc Việt Nam được hình thành, truyền lại qua mấy ngàn năm bỗng chốc bị hủy hoại trong vài chục năm gần đây do việc Đảng Cộng sản Việt Nam kiên trì thực hành Chủ nghĩa Mác Lê”. Đây là luận điệu hết sức sai trái, phản động hòng xuyên tạc, phủ nhận đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam qua đó nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Tuy nhiên, lịch sử và thực tiễn Việt Nam đã bác bỏ hoàn toàn luận điệu của y, bởi lẽ:

Một là, chủ nghĩa Mác – Lênin đã khơi dậy và phát huy sức mạnh văn hóa Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Read more

Thực tiễn Việt Nam bác bỏ mọi sự xuyên tạc của “Baoquocdan”

Mới đây, trên trang mạng “Baoquocdan. org”, những kẻ tự xưng Hội đồng liên kết quốc nội hải ngoại Việt Nam đã đăng tải bài: “Tuyên cáo về tình hình Việt Nam năm 2023” với nhiều luận điệu sai trái, xuyên tạc tình hình đất nước, cho rằng Việt Nam hiện nay “văn hóa suy đồi, kinh tế lụn bại, xã hội đầy bất công”. Tuy nhiên, thực tiễn đất nước Việt Nam là minh chứng sinh động bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc mà chúng đã đăng tải.

Thực tế cho thấy, từ khi thành lập đến nay, với đường lối đúng đắn và bản lĩnh của một Đảng cách mạng chân chính, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thành công cách mạng giải phóng dân tộc, tiến hành công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.…

Read more

SỰ “CUỒNG NGÔN” CỦA NGUYỄN GIA KIỂNG

Nguyễn Gia Kiểng – kẻ chuyên tung lên mạng xã hội những bài viết có nội dung rất xấu độc, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ Đảng Cộng sản, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Một trong số đó là bài viết: “Tương lai nào cho Đảng Cộng Sản?” đăng trên trang “Thongluan-rdp. org”.

Nguyễn Gia Kiểng cho rằng: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã biến “Việt Nam từ một nước nhiều triển vọng nhất Đông Nam Á thành nước tụt hậu nhất vùng”. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn những thành tựu mà đất nước và nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đoàn kết, đồng lòng đứng lên giành độc lập dân tộc và tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến để giữ vững  sự độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc.…

Read more

Không thể phủ nhận kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta

Mới đây, trên trang mạng “Thongluan-rdp” Quốc Phương có bài viết: Hiện tượng “trên nóng, dưới lạnh” vẫn bao trùm mọi địa phương. Trong bài viết, y cho rằng: “Từ khi tái lập và củng cố các Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các tỉnh, tôi chưa thấy có chuyển biến tích cực gì”. Đây là luận điệu cho thấy một thái độ thiếu khách quan, xuyên tạc sự thật, hòng phủ nhận những thành tựu mà Đảng, nhà nước và nhân dân ta đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua.

Chúng ta biết rằng, trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả rõ rệt, đột phá, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.…

Read more

Chủ tịch Hồ Chí Minh – tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự hội tụ đẹp nhất và trọn vẹn nhất về phẩm chất đạo đức cách mạng. Người không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp.

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh – hiện thân của lý tưởng đạo đức cao đẹp

Trong cuộc hành trình 30 năm tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã giác ngộ chủ nghĩa Mác – Lênin, tìm thấy trong “Luận cương về quyền tự quyết của các dân tộc” do V.I.Lênin khởi thảo con đường giải phóng dân tộc mà bấy lâu nay Người vẫn hằng mong mỏi, tìm kiếm. Từ một người yêu nước, thương dân vô hạn, với tinh thần dân tộc sâu sắc, Nguyễn Ái Quốc trở thành một người cộng sản, thấm nhuần lý tưởng cộng sản và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, suốt đời tranh đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.…

Read more

Lật tẩy bộ mặt phản động của Nguyên Anh

Mới đây, trên trang mạng xã hội “Quyenduocbiet” Nguyên Anh có bài: “Đi lên XHCN chỉ là phỉnh phờ, bịp bợm”. Bài viết cho thấy một thái độ hằn học, đưa ra những nhận thức ấu trĩ, thiếu khách quan, xuyên tạc sự thật, bộc lộ rõ mục đích phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Những luận điệu xuyên tạc, phản động của y bị lịch sử và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay bác bỏ. Bởi lẽ:

Thứ nhất, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đã đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người tự do của một đất nước độc lập.

Từ khi thực dân Pháp xâm lược, nhân dân Việt Nam đã trải qua biết bao khổ đau, cơ cực nên đã thấy rõ bản chất áp bức, bóc lột, bất công, tàn bạo của chủ nghĩa tư bản.…

Read more

Nguyễn Đình Cống ngày càng chìm sâu trong con đường tối

Mới đây, Nguyễn Đình Cống có một bài viết trên mạng xã hội với tựa đề: Cần hiểu đúng “Bản chất của Văn hóa”. Xuyên chuỗi ý đồ trong bài viết của y là hành động cố tình cắt xén, duy diễn xuyên tạc hòng phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, từ đó phủ nhận đường lối, quan điểm của Đảng. Song, những vấn đề được Cống đưa ra trong bài viết đều là những sai lầm cả về nhận thức và thực tiễn.

Nguyễn Đình Cống đưa ra luận điệu cho rằng: Chủ nghĩa Mác – Lê chứa nhiều yếu tố phản lại văn hóa nhân loại. Đây là sự sai lầm cả về quan điểm và phương pháp, lịch sử và lôgic. Sự sai lầm của Nguyễn Đình Cống có nguyên nhân gốc từ trong nhận thức và thái độ, hành động cố tình phủ nhận, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng.…

Read more

SỰ HOANG TƯỞNG CỦA ĐÀO TĂNG DỰC

Những người thường xuyên đọc báo mạng đều biết, bút danh Đào Tăng Dực quê gốc Bình Định, nhưng đã nhập quốc tịch Australia. Do bất mãn, hằn học, gã đã viết nhiều bài đăng tải trên các trang mạng xuyên tạc, phủ nhận bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Đảng và những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc. Tuy nhiên, sau khi đọc bài viết: “Tài liệu hướng dẫn về Liên Minh Chính Trị không cộng sản cho Việt Nam” của gã trên “quyenduocbiet” gần đây, tôi hết sức bất ngờ vì Đào Tăng Dực mắc bệnh hoang tưởng quá nặng. Không biết vì tuổi già hay vì những đồng đô la bẩn thỉu để nuôi thân nơi đất khách quê người mà làm cho Đào Tăng Dực mắc bệnh hoang tưởng, như chính gã đã thừa nhận là đã viễn tượng ra “một Liên Minh chính trị của tương lai” ở cuối bài.…

Read more

Luận điệu xuyên tạc Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 của Âu Dương Thệ

Với dã tâm của một kẻ điên cuồng chống phá cách mạng, vừa qua Âu Dương Thệ đã phát tán trên mạng xã hội bài viết: “Văn hóa Marx-Lenin độc tài và còn kìm kẹp dân tộc ta bao lâu nữa?” với luận điệu cho rằng: “Những khẩu hiệu đao to búa lớn như: dân tộc, khoa học, đại chúng trong Đề cương văn hóa chỉ là những ngôn ngữ mật ngọt chết ruồi, thủ đoạn đánh lừa để mua chuộc, chia rẽ và đàn áp dân”. Đây là luận điệu hết sức phản động hòng xuyên tạc, phủ nhận những giá trị cơ bản của Đề cương văn hóa, qua đó ngầm ý phủ nhận đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, lịch sử và thực tiễn Việt Nam đã bác bỏ hoàn toàn luận điệu của y, bởi lẽ:

Một là, Đề cương văn hóa đã góp phần chuyển hóa sức mạnh tinh thần của dân tộc Việt Nam thành sức mạnh vật chất trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Read more