CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN LÀ BẤT DIỆT

Trong suốt quá trình ra đời, hình thành và phát triển, chủ nghĩa cộng sản luôn bị muôn vàn các thế lực phản động, thù địch, cơ hội tấn công từ nhiều phía. Vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chủ nghĩa cộng sản không chỉ là vũ khí tư tưởng vĩ đại của giai cấp những người lao động bị áp bức, bóc lột đứng lên tự giải phóng mà còn là hiện thực xã hội đang phát triển mạnh mẽ trong đời sống nhân loại hiện nay.

Mâu thuẫn về hệ tư tưởng là hiện tượng phổ biến trong xã hội có đối kháng về lợi ích chủ yếu. Nhưng thiếu hiểu biết về hệ tư tưởng đối lập, rồi nói cao ngạo, “lên mặt dạy đời”, hoặc cố tình xuyên tạc, bịa đặt về cộng sản chủ nghĩa và hiện thực xã hội cộng sản chủ nghĩa cũng là một hiện tượng phổ biến của các thế lực thù địch, mà Nguyễn Cao là một ví dụ.…

Read more

THỦ ĐOẠN VÀ MỤC ĐÍCH CỦA RFA QUA BÌNH LUẬN BỆNH “SỢ TRÁCH NHIỆM” Ở VIỆT NAM-TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI XEM VÀ NGHE

Mọi báo đài chân chính đều hướng đến độc giả: người xem – nghe; coi họ là trung tâm của việc đưa tin; việc đưa tin phải có trách nhiệm và chịu trách nhiệm trước người xem – nghe về những thông tin và bình luận của mình. Đó là một đài có trách nhiệm, một đài chân chính, trung thực trong thực hiện việc truyền thông của mình. Tuy nhiên, để nhà đài thành công hơn nữa, trách nhiệm của người xem – nghe như thế nào là yếu tố quyết định đối với sự tồn vong của nhà đài. Chính vì vậy, người xem – nghe cũng cần phải có trách nhiệm và thái độ đúng mực sau đây:

  1. Biết lựa chọn những đài chính thống

Nói về thế nào là “đài chính thống” thì còn là chuyện tranh cãi nhiều trong người xem – nghe và giữa các đài, cũng như các chính phủ trên thế giới hiện nay.…

Read more

MỤC ĐÍCH CHỐNG PHÁ VIỆT NAM CỦA RFA

Thông qua những hạn chế, khuyết điểm đã được báo giới chính thống của Việt Nam thừa nhận là bệnh “sợ trách nhiệm” trong đội ngũ cán bộ các cấp hiện nay, mục đích của RFA là:

  1. Vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trên pháp luật

Đây là mục đích đầu tiên và cũng là cái “CỐT” thể hiện quan điểm sặc mùi chống cộng của RFA. Mượn cớ bình luận về bệnh “sợ trách nhiệm”, và nhiều nguyên cớ khác từ một “nhận định” chẳng rõ của ai, RFA lớn tiêng lên án “Đảng đứng trên pháp luật” để xử lý các Ủy viên Trung ương vi phạm pháp luật thời gian vừa qua, và rằng: “đảng có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật, sau đó pháp luật mới nói sau”…

Phải khẳng định, cách đưa tin về “hiện tượng”, nhấn “hiện tượng” thay cho “bản chất” sự việc, làm người xem – nghe nhầm lẫn, “cả tin” là thủ đoạn xuyên tạc, vu khống thâm độc của Đài RFA.…

Read more

THỦ ĐOẠN VÀ MỤC ĐÍCH CỦA RFA QUA BÌNH LUẬN BỆNH “SỢ TRÁCH NHIỆM” Ở VIỆT NAM

Với mục đích xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam, Đài Châu Á châu Tự do (RFA) đã không từ bỏ bất cứ âm mưu, thủ đoạn và cơ hội nào để chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Do vậy, bóc trần những thủ đoạn xấu xa, mục đích chính trị đen tối của RFA qua bài bình luận về “Bệnh “sợ trách nhiệm” vừa qua để người xem và nghe biết được là rất cần thiết.

NHỮNG THỦ ĐOẠN ĐƯA TIN SAI LỆCH CỦA RFA

1. Đưa tin thật giả lẫn lộn. Đây là một thủ đoạn cơ bản của RFA cũng như của nhiều đài báo có tư tưởng đối lập, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thường thì người xem – nghe sẽ được họ mà cụ thể ở đây là RFA đưa một cái tin tức thời sự rất “chính xác” đang diễn ra ở Việt Nam.

Read more

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI LÀ TẤT YẾU LỊCH SỬ (hết)

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÀ ĐÒI HỎI TẤT YẾU TRONG THỜI KỲ MỚI

Từ ba vấn đề cơ bản mang tính khách quan nêu trên, cùng với tính chủ quan, nội tại của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay cho thấy, việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là đòi hỏi tất yếu trong thời kỳ mới. Sự thành công của quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam cùng sự thất bại của những sự đơm đặt, dựng chuyện và xuyên tạc về vấn đề này là tất yếu như nhau.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đảng Cộng sản Việt Nam coi việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị.…

Read more

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI LÀ TẤT YẾU LỊCH SỬ (tiếp)

NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN Ở MỖI QUỐC GIA

LUÔN CÓ TÍNH ĐẶC THÙ RIÊNG BIỆT

Yếu tố cơ bản, bất biến và có ý nghĩa phổ biến của một nhà nước pháp quyền là: Hiến pháp và thượng tôn hiến pháp; tính minh bạch của pháp luật và của việc thực hiện pháp luật; pháp luật phải dễ tiếp cận và được thực hiện kịp thời; phân quyền, phân công, phối hợp quyền lực nhà nước; sự độc lập của Tòa án. Tuy nhiên, một yếu tố cơ bản, đi đôi và gắn liền nữa đó là, sẽ không có và không thể xác lập và khẳng định được chế độ pháp quyền nếu ở một quốc gia có các yếu tố phổ biến và yếu tố đặc thù loại trừ, vô hiệu lẫn nhau, đối nghịch với nhau với tính cách là những giá trị xã hội. Theo đó, cùng với tính phổ biến, tính đặc thù của nhà nước pháp quyền được lịch sử và hiện tại xác nhận trên cả lý thuyết và hiện thực ở vấn đề sau:

Nhà nước pháp quyền ở mỗi nước về thực chất là sự phản ánh mối liên hệ giữa tính phổ biến với tính đặc thù của nhà nước pháp quyền.…

Read more

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI LÀ TẤT YẾU LỊCH SỬ (tiếp)

MÔ HÌNH NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN MÀ LIÊN HỢP QUỐC CÔNG NHẬN LÀ PHÁP QUYỀN TƯ SẢN, PHÁP QUYỀN CAO HƠN

CHỦ QUYỀN QUỐC GIA – DÂN TỘC

Liên Hợp quốc (LHQ) là một tổ chức liên chính phủ có nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, thực hiện sự hợp tác quốc tế, làm trung tâm điều hòa các nỗ lực quốc tế và các mục tiêu chung của toàn cầu. Nhưng cần phải thấy rằng, đa phần các nước trong Liên Hợp quốc là các nước tư sản. Thứ “pháp quyền” mà LHQ đề cao chủ yếu là pháp quyền tư sản. Ngay cả Hiến chương của LHQ và các chuẩn mực về dân chủ, nhân quyền, các hiệp định và hiệp ước của LHQ cũng dựa trên tinh thần và chịu sự chi phối bởi những tư tưởng, tiêu chí của dân chủ tư sản, tự do tư sản và luật pháp vè pháp quyền tư sản.…

Read more

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI LÀ TẤT YẾU LỊCH SỬ

Xây dựng và hoàn thiện nhà nước là vấn đề tất yếu và xuyên suốt của mọi giai cấp thống trị nhà nước. Không có bất cứ nhà nước nào trong lịch sử ngay từ lúc sinh ra đã hoàn thiện về mọi mặt. Lợi dụng việc Đảng, Nhà nước ta chủ trương xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, để xuyên tạc về chính trị và bịa đặt về thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam là âm mưu, thủ đoạn chính trị đen tối của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội về chính trị. Những luận điệu đó cần phải được vạch trần và lên án và đấu tranh bác bỏ trên một số vấn đề chủ yếu sau:

PHÁP QUYỀN TƯ SẢN CÀNG “HOÀN THIỆN” BAO NHIÊU,

CÀNG PHỦ ĐỊNH BẢN CHẤT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC

THUỘC VỀ NHÂN DÂN BẤY NHIÊU

Nhà nước pháp quyền là sản phẩm chung của nhân loại.…

Read more

“TƯ DUY ĐỘT PHÁ” CỦA ĐÁM “DÂN CHỦ CUỘI”(kỳ 3)

3. Họ lo sợ cho sự sụp đổ bởi những tư tưởng chống cộng trên thế giới và sự thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa

Trái ngược với nghịch cảnh, giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã tiếc thương, nuối tiếc cho bao lý tưởng tốt đẹp của mình bị mất đi khi chứng kiến sự sụp đổ khi chủ nghĩa xã hội hiện thực ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô vào những năm 80-90 của thế kỷ trước. Thì lúc đó, đám “anh em nhà Cuội” là người vui mừng nhất, và cũng luôn “tiên đoán” chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cùng lắm cũng chỉ tồn tại được vài năm, hay đến năm 2000… Ấy vậy mà ngược lại, chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không chỉ đứng vững mà còn phát triển một cách đĩnh đạc, mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong suốt từ thập niên 80 của thế kỷ trước đến nay.…

Read more

“TƯ DUY ĐỘT PHÁ” CỦA ĐÁM “DÂN CHỦ CUỘI”(kỳ 2)

2. Họ mượn cớ bàn luận về nội dung Văn kiện Đại hội để gieo rắc những mộng tưởng “dân chủ” không có thực ở phương Tây

Dân chủ của “Cuội” phải là nền “chính trị đa nguyên”, phải là “bầu tổng thống trực tiếp”, phải là “dân cử, dân bầu”, chứ không thể nào là “đảng cử, đảng bầu” hay “đảng cử, dân bầu”… Đúng là “đất lề, quê thói” – Cuội sinh ra ở đâu thì vẫn giữ được “cái giống nhà Cuội” ở đó.

“Cuội” đưa ra cái lý luận ở trên Cung Trăng bàn với Chị Hằng thì được. Nhưng khi áp dụng cái lý luận đó vào trái đất này, trước hết là ở nước Mỹ thì “Cuội” bị dân Mỹ đánh cho “tan xác pháo” ngay lập tức. Bởi thực tế từ ngày có “nền chính trị đa nguyên” đến nay, tuy nước Mỹ có đến hàng trăm đảng phái được phép hoạt động theo cái gọi là “Tuyên ngôn tự do, dân chủ” của nước Mỹ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có duy nhất hai cái “Đảng Con Lừa” và “Đảng Con Voi” nó “độc quyền và độc đảng” lãnh đạo nước Mỹ mà thôi, làm gì có cái đảng nào khác ho he dám nhảy lên “vũ đài chính trị”.…

Read more