Chống “diễn biến hòa bình” – nhìn lại và đi tới

Đến nay, hầu hết các học giả và những người quan tâm đến đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” đều thống nhất về các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong thực hiện "diễn biến hòa bình". Thời gian tới, chúng ta cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu làm rõ hơn một số vấn đề lý luận và đề xuất những quan điểm, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống “diễn biến hòa bình” hiện nay Read more