Định hướng phát triển văn hóa Việt Nam

Hệ thống quan điểm của Đảng về lãnh đạo sự nghiệp phát triển văn hoá đã ngày càng được hoàn thiện. Nền văn hoá Việt Nam “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” – với tính cách một phương diện đời sống xã hội – đã được nhận thức dầy đủ hình hài và vai trò trong xây dựng con người Việt Nam. Đó là bước phát triển theo chiều sâu lý luận văn hoá, cho phép hoàn thiện hệ quan điểm và cụ thể hoá thành chiến lược, thể chế, thiết chế… để phát triển văn hoá Việt Nam xứng với tầm vóc và phát huy được “sức mạnh mềm” của nó trong hội nhập.

Read more