NGUYỄN HỮU VINH LẠI XUYÊN TẠC CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC Ở NƯỚC TA

Nguyễn Hữu Vinh – là cái tên đã “nhẵn mặt” trên các Website, Blog phản động, luôn đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc, bôi đen những thành quả cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và cổ xúy cho những hành động chống phá Đảng, Nhà nước; đi ngược lại với lợi ích quốc gia – dân tộc và Nhân dân. Vừa qua, trên Blog A Ba Sàm, Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm) đã phát tán cái gọi là “Đốt lò, đánh chuột, cắt cành, … và … đốt sách” để xuyên tạc cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, y đưa ra những luận điệu nhằm phủ nhận, xuyên tạc giá trị khoa học cách mạng, nhân văn của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng ta và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.…

Read more

NGUYÊN ANH LẠI DỞ THÓI “VỪA ĂN CƯỚP, VỪA LA LÀNG”

“Nguyên Anh” là một cái tên khá quen trong đám “rận chủ”, y sống bằng những đồng bạc nhơ bẩn của bọn phản động, chống phá sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cũng như những kẻ đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, của Nhân dân, Nguyên Anh luôn đưa ra những luận điệu vu khống, xuyên tạc tình hình đất nước. Để thực hiện mưu đồ của y, trên trang mạng Quyenduocbiet.com của bọn phản động đã đăng tải cái gọi làBan hành luật và sự tùy tiện áp dụng để chà đạp nhân quyền” đã xuyên tạc bản chất tốt đẹp, nhân văn của hệ thống pháp luật Việt Nam, “kêu oan” cho những kẻ lợi dụng quyền “tự do dân chủ” để xâm phạm lợi ích của Nhân dân và Nhà nước. Đây là bản chất “vừa ăn cướp, vừa la làng” của Nguyên Anh và đồng bọn của y.…

Read more

Lật tẩy mưu đồ thâm độc của Phạm Trần

Hiện nay, việc lợi dụng một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để thổi phồng, bôi đen sự thật là một trong những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Với thủ đoạn đó, trên Doithoaionline.com của bọn phản động đã phát tán cái gọi là “Suy thoái muôn năm” của Phạm Trần nhằm mục đích phủ nhận bản chất tốt đẹp của Đảng và chế độ ta; lôi kéo, kích động, chia rẽ, làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng. Âm mưu thâm độc đó của Phạm Trần không thể đánh lừa được Nhân dân. Bởi vì, những thành quả của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng nói chung, kết quả của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước hiện nay nói riêng là sức mạnh to lớn, tiếp tục củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.…

Read more

Lại một cái nhìn phản nhân văn, phi nhân đạo, vô nhân tính

Lợi dụng Internet và sự phát triển của mạng xã hội để tung các chiêu bài xuyên tạc, chống phá sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã và đang là “mốt” của bọn phản động, chống phá. Mới đây, nhóm “Hội những người cầm bút can đảm” trên Facebook cho phát tán cái gọi là “Ở nơi đất nước mặt trời lặn” của Trần Khải Thanh Thủy đã xuyên tạc, vu khống một cách trắng trợn về thành quả cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

1. Trần Khải Thanh Thủy xuyên tạc, cổ xúy cho hành vi phản nhân văn, phi nhân đạo, vô nhân tính

Cũng giống như đám “đu càng”, phản quốc, hại dân, Trần Khải Thanh Thủy đã xuyên tạc, bóp méo sự thật về tình hình Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) trước năm 1975.…

Read more

Lê Văn Đoành lại “thọc gậy bánh xe”

Vẫn “ngựa quen đường cũ” trước những sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, các thế lực thù địch, phản động lại như “nấm mốc gặp mưa xuân”, tung ra hàng loạt “phỏng đoán”, những luận điệu xuyên tạc, vu khống, bóp méo sự thật nhằm gây nhiễu loạn thông tin trong xã hội. Và, mới đây trên trang mạng Bureau CTM Media – Âu Châu của bọn phản động đã cho phát tán “phỏng đoán” của Lê Văn Đoành về nhân sự của Đảng, Nhà nước ta trước thềm Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Mục đích của chúng là tác động vào tâm lý, tình cảm của nhân dân, tạo ra tâm lý, dư luận hoài nghi trong quần chúng – những người thiếu thông tin, hiểu biết. Từ đó, tạo cớ để kích động, vu khống, bôi nhọ, nói xấu Đảng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.…

Read more

Vẫn cái trò “theo đóm ăn tàn” của Phạm Trần

Thành ngữ Việt Nam có câu “theo đóm ăn tàn” là để chỉ những kẻ “thiếu hiểu biết hoặc với mưu đồ xấu xa chỉ biết hùa theo, a dua theo để mong kiếm chác lợi lộc”. Đối với những kẻ “phản quốc, hại dân”, chúng luôn nhặt nhạnh những thứ rơi rớt trong xã hội để thổi phồng, xuyên tạc, bóp méo sự thật để đánh lừa dư luận. Và, với cái trò “theo đóm ăn tàn” đó, Phạm Trần đã xuyên tạc, thổi phồng sự thật thông qua cái gọi là “Lý do sinh viên, cán bộ chán học Mác và học Đảng” được đăng tải trên trang mạng Thongluan-rdp.org của bọn phản động.

1. Phạm Trần “vơ đũa cả nắm”

Những năm qua, nhận thức đúng đắn vai trò của lý luận chính trị, phần lớn cán bộ, đảng viên đã chú trọng tìm hiểu, học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng nhằm nâng cao tri thức lý luận, thế giới quan khoa học và phương pháp luận đúng đắn.…

Read more

Hương Khê – “Vải thưa” sao che được “Mắt thánh”

Hương Khê – tên cũng mỹ miều

Vậy mà xuyên tạc, làm điều bất nhân

Chiêu trò phản Quốc, hại Dân

Một đời ô nhục, muôn dân oán hờn.

 Hơn 2 năm kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, thế giới vẫn đang chật vật đối phó do sự xuất hiện của các biến chủng mới. Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành thống nhất, quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của các lực lượng, sự đoàn kết, ủng hộ của Nhân dân, Việt Nam đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh gắn với phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội. Thế nhưng, lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh các thế lực thù địch luôn dùng mọi thủ đoạn để vu khống, xuyên tạc những thành quả phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.…

Read more

Lật tẩy âm mưu “dùng cống rãnh để sóng sánh với Đại dương” của Hiếu Chân

Lợi dụng vấn đề tham nhũng và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để kích động, lôi kéo người dân tham gia các cuộc “Cách mạng đường phố”, “Cách mạng mầu sắc” đã và đang là chiêu bài của các thế lực thù địch ở một số quốc gia có chủ quyền. Ở nước ta, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị đã và đang lợi dụng công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng để xuyên tạc, vu khống, bóp méo sự thật nhằm gây mất ổn định xã hội, làm giảm lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước; “tạo cớ” để các thế lực phản động quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Và trên trang Bureau CTM Media – Âu Châu của bọn phản động đã đăng tải cái gọi là “Tham nhũng ở Việt Nam có phải là do cơ chế” của Hiếu Chân cũng nhằm mục đích đen tối đó.…

Read more

Điệp Mỹ Linh lộ rõ là kẻ xuyên tạc, bịa đặt

Xuyên tạc bản chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng; coi đó là một cuộc “nội chiến”, là sự “xâm lược của Miền Bắc đối với Miền Nam”!. Đây là một trong những bài viết của Điệp Mỹ Linh đăng tải trên trang “vietbao cần phải được vạch trần và đấu tranh bác bỏ.

1. “Khuấy nước tạo sóng”, xới lại sự kiện 39 lao động Việt Nam bị chết tại Anh ngày 23/10/2019 do tội ngộ sát và buôn người của Eamonn Harrison, Gheorghe Nica, Christopher Kennedy, Valentin Calota và các đồng phạm đã bị Tòa án Anh xét xử ngày 20/12/2020, Điệp Mỹ Linh lại xuyên tạc bản chất, tính chất chính nghĩa của cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống lại sự xâm lược của đế quốc Mỹ và bọn tay sai ngụy quân, ngụy quyền – những kẻ “cõng rắn cắn gà nhà”.…

Read more

Bộ mặt “dối trá và gian trá” của Phương Nguyễn

Nếu dịch COVID-19 đang lây lan với những biến chủng khiến cả thế giới phải “khiếp sợ” thì trên không gian mạng, thông tin xấu, độc cũng đang được ví như một dạng “biến chủng” phát tán tràn lan với tốc độ và cấp độ ngày càng tăng. Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân, chúng còn tập trung phát tán các thông tin giả, sai sự thật, sử dụng các “con rối” dưới danh nghĩa “nhà dân chủ” để quấy nhiễu công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhằm gây rối loạn trật tự, hoang mang dư luận, tạo thêm khó khăn trong công tác phòng, chống dịch. Trong thời gian gần đây, trên trang mạng danlambao đã phát tán các bài viết của Phương Nguyễn với thông tin sai sự thật về các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.…

Read more