Những giá trị căn cốt của Đề cương văn hóa Việt Nam 1943

Mới đây, trên trang “Doithoaionline”, Phạm Trần” đã phát tán tài liệu “80 năm sau đề cương văn hóa 1943”. Trong tài liệu này Y đã  bộc lộ rõ bản chất của những phần tử phản động, khi cho rằng: Đảng“vẽ rắn thêm chân, vẽ rồng thêm cánh” để tô son, điểm phấn cho kỷ niệm 80 năm ngày ra đời “Đề cương văn hóa”; “đàn áp trí thức”;triệt tiêu nền văn hóa nhân bản”…. Hơn nữa, còn ra sức kích động đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ chống phá Đảng, Nhà nước. Mục đích cuối cùng của “Phạm Trần” là vu khống ở Việt Nam “Không có tự do báo chí và sáng tác văn học”. Nhằm cổ súy các phần tử cơ hội, bất mãn, các đối tượng chống đối chế độ lợi dụng quyền tự do báo chí để tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.…

Read more

Lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội là đúng đắn, phù hợp của Đảng và nhân dân Việt Nam

Trên trang Facebook “Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng”, “Lê Thân” đã phát tán tài liệu có tựa đề Việt Nam chọn con đường nào?”. Trong tài liệu này Y đã bộc lộ rõ bản chất của những phần tử phản động, khi cho rằng: cuộc chiến chống tham nhũng” về cơ bản “vẫn tỏ ra bất lực”; Hơn 30 năm sau, Nghị quyết Đại hội 6 Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế đặc biệt duy nhất trên thế giới nền kinh tế “không chịu phát triển”. Y còn cho rằng: “Đất nước chưa bao giờ lâm vào tình trạng nguy hiểm cực độ”. Điều này cho thấy, Lê Thân đã cố tình phủ nhận thành tựu chống tham nhũng và sự nghiệp đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng to lớn do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đứng trước những âm mưu, thủ đoạn thâm độc chống phá Đảng và Nhà nước ta của “Lê Thân” và các thế lực thù địch, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam cần hết sức tỉnh táo, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng để không bị mắc phải mưu đồ xấu xa của bọn chúng.…

Read more

Phản bác quan điểm sai trái của Việt Thủy

Trên trang “Thongluan-rdp”, Việt Thủy có bài viết “Cần thay đổi văn hóa để đất nước sớm có dân chủ”, nội dung của bài viết là những luận điệu sai trái, thiếu thiện chí, nhằm phủ nhận giá trị tinh hoa văn hóa Việt Nam. Dưới góc nhìn “phiến diện, một chiều”, Việt Thủy cho rằng “Quốc gia của chúng ta đang đứng trên bờ vực phá sản và tan rã”, “ Đảng cộng sản đang ở trong những giờ phút nguy hiểm cuối cùng”… Đây là những nhận định phi thực tế, nhằm mưu đồ chính trị thấp hèn là phủ nhận thành quả cách mạng, phủ nhận giá trị văn hóa và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hòng thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Dân tộc Việt Nam hơn bốn nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên nhiều giá trị, bản sắc văn hóa Việt Nam rất riêng biệt, làm nên “hồn cốt” của dân tộc.…

Read more

Phản bác quan điểm sai trái của Trần Công Lân

Trên trang “Quyenduocbiet”, kẻ tự xưng Trần Công Lân phát tán tài liệu có tựa đề “Lịch sử”. Trong tài liệu này Y đã bộc lộ rõ bản chất của những phần tử phản động, khi cho rằng: “Kể từ khi đảng cộng sản Việt Nam xuất hiện thì chính sách giả dối ngụy tạo chính nghĩa dân tộc để giành quyền lực”; “những người cộng sản đã không ngần ngại tiêu diệt một dân tộc hay một chủng tộc bằng đủ mọi phương tiện”; “chủ trương cạo sửa quá khứ”; “đánh bóng chế độ”; “Cộng sản Việt Nam tiếp tục xâm lăng miền Nam Việt Nam” và cho rằng:“Bóng tối đã bao trùm lịch sử Việt Nam từ 1975”… thực chất là những sự thóa mạ lịch sử, xúc phạm Đảng, dân tộc và nhân dân ta, bộc lộ rõ những mưu toan thù địch và chống đối, phá hoại sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đi ngược lại xu thế của tiến bộ và phát triển, không thể không phê phán.…

Read more

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của Chu Mộng Long

Trên trang “Baotiengdan, kẻ tự xưng Chu Mộng Long phát tán tài liệu có tựa đề “Giáo dục: Đứa con bị bỏ rơi”. Với bản chất phản động, lối suy diễn, nhìn nhận thiển cận và ác ý, Chu Mộng Long đã quy chụp tất cả hạn chế của nền giáo dục Việt Nam là do “thái độ hành xử thực dụng”, “triết lý “tiền trao cháo múc””, “công khai hóa dịch vụ dạy ép, học ép, đầy sự dối trá, lừa lọc…”. Hơn thế nữa Y còn cho rằng: “nền giáo dục của chúng ta bị bỏ rơi”. Đây hoàn toàn là những luận điệu phản động, sai trái. Điều này cho thấy, Chu Mộng Long đã cố tình phủ nhận thành tựu giáo dục dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, thực tiễn đã bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của y.…

Read more

Cảnh giác luận điệu xuyên tạc của Phan Châu Thành về sự cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam

Trên trang “Danlambao”, Phan Châu Thành đã phát tán tài liệu có tựa đề “Các bạn trẻ nên học gì, làm gì trong chế độ cộng sản này?”. Trong tài liệu này Y đã  bộc lộ rõ bản chất của những phần tử phản động, khi cho rằng đảng: “cấm trả lời, cấm tư duy”; “ngăn cấm và cản trở, hãm hại tất cả những ai quan tâm và muốn làm chính trị”; “áp đặt nghề nghiệp, việc làm, tương lai, lý tưởng của thế hệ trẻ”. Hơn nữa, y còn ra sức kích động thế hệ trẻ chống phá Đảng và tự do dân chủ với thủ đoạn hết sức thâm độc và nham hiểm, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong chăm lo, giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ, trong đấu tranh giải phóng dân tộc và lãnh đạo đất nước thực hiện công cuộc đổi mới.…

Read more

Bác bỏ luận điệu xuyên tạc của “Trần Dzạ Dzũng” về tự do báo chí

Thời gian gần đây, lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ các thế lực thù địch ra sức chống phá Đảng và Nhà nước ta. Trên “Vietnamthoibao. Org” “Trần Dzạ Dzũng” đã phát tán tài liệu hết sức phản động có tựa đề: “Tự do báo chí phải đúng “tôn chỉ mục đích””. Trong đó Y hàm hồ cho rằng: “Báo chí ở Việt Nam tuy được phép phản ánh toàn diện mọi mặt đời sống xã hội, nhưng chuyện phản ánh ấy phải nằm trong khuôn phép gọi là “tôn chỉ mục đích”; sở dĩ hiện nay không yêu cầu “kiểm duyệt trước khi xuất bản”, vì Tổng biên tập của tờ báo là đảng viên luôn hiểu phải đúng “tôn chỉ mục đích”,  nếu “lọt lưới” hay làm “phật ý” phe cánh quyền lực chính trị nào đó, lập tức người viết báo bị xử tù”.…

Read more

Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc của Trần Khải Thanh Thủy

Thời gian gần đây, lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ, các thế lực thù địch ra sức chống phá Đảng và Nhà nước ta. Trên trang Quyenduocbiet. com, Trần Khải Thanh Thủy đã phát tán tài liệu hết sức phản động có tựa đề: “Lãnh đạo Việt Nam, mù, câm, điếc”. Với lời lẽ của một phần tử phản động, Trần Khải Thanh Thủy xấc xược cho rằng: “Lãnh đạo Việt Nam hiện nay chỉ có ba thằng, đó là: Mù, Câm, Điếc”; “Y” còn ngỗ ngược xuyên tạc: “Những ai mà sáng mắt, thính tai hoặc nói rõ ràng hơn một chút thì lập tức bị đàn áp và bỏ tù ngay”. Trần Khải Thanh Thủy cố tình kích động, chia rẽ nhân dân ta với Đảng và Nhà nước, khi cho rằng: “Chỉ khi nào ba thằng mù, câm, điếc chết đi, dân ta mới thoát khỏi những bóng ma tiền định này và trở nên trí tuệ, sáng suốt, biết làm chủ bản thân hơn”.…

Read more

VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NGUYỄN VĂN ĐÀI

Trên trang Bureau CTM Media – Á Châu, kẻ tự xưng Nguyễn Văn Đài phát tán tài liệu có tựa đề “Hiến pháp và quyền thành lập Đảng tại Việt Nam”. Trong tài liệu này, y đã bộc lộ rõ bản chất của phần tử phản động, khi cho rằng: “Mọi công dân Việt Nam có quyền tự do thành lập Đảng”, “Hiến pháp, pháp luật được nhà nước độc tài CSVN xây dựng với mục đích bảo vệ quyền lực chính trị tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Hơn nữa, y còn ra sức kích động, cổ súy nhằm thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam: “Cho tới khi nào các đảng chính trị mới có đủ sự ủng hộ và sức mạnh của quần chúng để gây áp lực buộc nhà nước cộng sản Việt Nam phải hủy bỏ điều 4 Hiến pháp”.

Read more