ĐẤU TRANH BÁC BỎ NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CHỐNG PHÁ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA CỦA “NGUYỄN GIA KIỂNG”

Cương lĩnh 2011 xác định: Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

Vậy mà, trên trang “Thongluan-rdp” kẻ tự xưng Nguyễn Gia Kiểng lợi dụng tự do, dân chủ để chống phá Đảng và Nhà nước ta.…

Read more

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CỦA “PHÚ NHUẬN” ĐỐI VỚI NGHỊ QUYẾT 18-NQ/TW, NGHỊ QUYẾT 37-NQ/TW (KHÓA XII)

Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khẳng định: Thời gian qua, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 18 đã tạo chuyển biến tích cực trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị… góp phần khắc phục một số hạn chế về hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, hoàn thiện mô hình tổng thể hệ thống chính trị, tạo nền tảng tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18 đến năm 2030. Cùng với đó, Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: Quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; thể hiện tinh thần nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu, nhận được sự đồng thuận của nhân dân.…

Read more

ĐẤU TRANH BÁC BỎ NHỮNG LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH VỀ DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN Ở NƯỚC TA

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta luôn nhất quán chủ trương xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân; cán bộ, công chức phải hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân…

Vậy mà, các thế lực thù địch vẫn ra sức xuyên tạc, đưa ra nhiều luận điệu sai trái, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước ta. Trên trang phản động của RFA một số phần tử phản động cố ý xuyên tạc, cho rằng: “Ý kiến của nhân dân trong mọi trường hợp đều không được lắng nghe”; và kích động: “Nếu ai nói gì trái ý người có chức quyền có thể bị trả thù, trù dập…”.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA “TÙNG PHONG” VỀ QUYỀN SỞ HỮU ĐẤT ĐAI Ở NƯỚC TA

Trải qua gần 40 năm đổi mới đất nước, chính sách, pháp luật về đất đai của Việt Nam đã có nhiều đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn, từng bước tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý và sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả hơn… Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được bảo đảm và phát huy. Đi ngược thực tế đó các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ra sức xuyên tạc, kích động, chống phá đường lối, chính sách, pháp luật về đất đai của Đảng và Nhà nước ta.

Bài viết “Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, cỗ xe vừa đạp thắng vừa đạp ga” của Tùng Phong đang được phát tán trên nhiều diễn đàn phản động là một ví dụ rằng: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý… cản trở phát triển đất nước”; do đó phải “sở hữu tư nhân về đất đai”.…

Read more

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC, PHỦ NHẬN KẾT QUẢ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC Ở NƯỚC TA

Tham nhũng là một hiện tượng xã hội, xuất hiện và tồn tại gắn với sự ra đời và tồn tại của nhà nước và quyền lực. Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhằm xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Kiên định thực hiện mục tiêu đó, gần đây nhiều vụ án lớn, nhiều người vi phạm bị khởi tố, điều tra, xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Điển hình như vụ án “Chuyến bay giải cứu”; vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á; Tập đoàn FLC; Tập đoàn Tân Hoàng Minh; Công ty AIC; Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Ngân hàng SCB; Cục Đăng kiểm Việt Nam…

Vậy mà, lợi dụng vấn đề trên, các phần tử phản động ra sức xuyên tạc, quy kết, phủ nhận kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta.…

Read more

LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) NĂM 2024 CỦA ANH QUỐC

Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5. Đây là Bộ luật lớn, phức tạp, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường; tác động sâu, rộng đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Dự án luật đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan chuẩn bị rất kỹ lưỡng, trách nhiệm, công phu qua nhiều vòng, nhiều bước; được thảo luận, cho ý kiến tại 4 kỳ họp Quốc hội, 2 Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, 6 phiên họp chính thức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; được chỉnh lý, tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và trên 12 triệu lượt ý kiến của nhân dân.…

Read more

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN QUAN HỆ ĐỐI TÁC HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, hai nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo; quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, Trung Quốc-Việt Nam là ưu tiên trong quan hệ đối ngoại của mỗi nước. Trong những năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc không ngừng được củng cố, phát triển, vì lợi ích của mỗi nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới.

Vậy mà, nhân chuyến thăm Việt Nam từ ngày 12 đến 13-12-2023 của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, phản động ra sức xuyên tạc, phá hoại mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống đang diễn ra rất tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc.…

Read more

CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU LỢI DỤNG MẠNG XÃ HỘI ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tự do hoạt động; tự do kinh doanh; tự do, dân chủ bày tỏ ý kiến trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Vậy mà, trên trang “Rfavietnam” phần tử phản động tự xưng là Nguyễn Anh Tuấn cố ý xuyên tạc vụ việc vi phạm pháp luật của Nguyễn Phương Hằng; Trần Thị Ngọc Trinh; Công ty TNHH Thành Bưởi nhằm kích động chống phá Đảng và Nhà nước ta.  Nguyễn Anh Tuấn cố ý kích động rằng, “Nguyễn Phương Hằng bị kết án 3 năm tù khiến dư luận lẫn những người trong cuộc chưa hết băn khoăn” hay “Trần Thị Ngọc Trinh bị bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng là chưa thuyết phục”; “Việc điều tra Công ty TNHH Thành Bưởi có thể được thúc đẩy bởi một âm mưu nào đó”… Sự thật đã được cơ quan chức năng thông tin cụ thể, rõ ràng, tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.…

Read more

Cảnh giác với những thông tin xấu độc trước thềm Đại hội XIV của Đảng

Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII của Đảng đã tiến hành quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, một nhiệm vụ rất quan trọng không chỉ ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới mà cả những năm tiếp theo.

Ấy vậy mà, trên trang “Thongluan-rdp”, kẻ tự xưng “Nguyễn Ngọc Già” phát tán nhiều thông tin xấu độc xuyên tạc nền tảng tư tưởng và công tác nhân sự Đại hôi XIV của Đảng. Nguyễn Ngọc Già xuyên tạc rằng, “Đảng ta trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong khi chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã phạm vào tính vận động, hoàn toàn đứng yên, một dạng chết cứng về tư tưởng, vì thế tư tưởng của toàn bộ các đảng viên cao cấp nhất đều đứng yên rồi”; “Y” còn cố tình bịa đặt rằng, “Vấn đề lựa chọn nhân sự qua các kỳ đại hội đảng không tạo ra bất kỳ yếu tố mới nào …vì trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin…”.…

Read more

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÀ NHÂN TỐ HÀNG ĐẦU QUYẾT ĐỊNH MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang hơn 93 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đất nước ta đã giành được nhiều thắng lợi rất vẻ vang: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước. Không chỉ lãnh đạo đất nước giành được những thắng lợi vĩ đại trong công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khởi xướng và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới đất nước; với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử; nhân dân ta có quyền tự hào khẳng định rằng, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.…

Read more