Đa nguyên chính trị – bánh vẽ dân chủ, con đường thủ tiêu cách mạng

chúng ta không bao giờ ảo tưởng, mắc mưu kẻ thù ủng hộ, tán dương, coi “đa nguyên chính trị” là cứu cánh của cách mạng. Đây chính là âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch làm cho chúng ta mất phương hướng chính trị, mơ hồ về bản chất giai cấp tiến tới phủ nhận những thành quả cách mạng của nhân dân mình, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Read more

Sự lãnh đạo của Đảng – nhân tố quyết định bảo đảm dân chủ ở Việt Nam

Chỉ có sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản dựa trên nền tảng học thuyết Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là bảo đảm không gì thay thế được cho thắng lợi cuối cùng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, một “chế độ dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản”. Mọi sự tìm kiếm nào khác, thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” hay hướng vào con đường xã hội - dân chủ chỉ là mất phương hướng chính trị - giai cấp, mơ hồ bản chất giai cấp của chế độ xã hội chủ nghĩa và tự mình từ bỏ chủ nghĩa xã hội. Read more

Càng chống phá Đảng, bọn cơ hội càng khùng dại, hóa điên

Qua thực tiễn cách mạng “lửa thử vàng”, tư duy lý luận, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng ta ngày càng phát triển, khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo và để lại những mốc son tươi thắm trong từng giai đoạn lịch sử; đặc biệt là việc Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 30 năm qua. Read more

Ngụy tạo – xảo thuật chống phá bầu cử Quốc hội

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng; sự quản lý điều hành chuẩn xác, hiệu quả của bộ máy nhà nước; sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị; sự ủng hộ, tham gia tích cực, chủ động, trách nhiệm cao của toản dân, nhất định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của nước ta sẽ thành công tốt đẹp. Read more

Điệp khúc “chế độ Dân chủ đa nguyên …”

Thành công tốt đẹp của Đại hội XII của Đảng khẳng định sự đúng đắn và sáng tạo trong đường lối đổi mới đất nước của Đảng ta trong ba thập kỷ qua, chứng minh khả năng lãnh đạo và bản lĩnh chính trị vững vàng của Đảng trên cơ sở những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được vận dụng sáng tạo trong thời đại mới. Read more

Mãi mãi đồng hành cùng dân tộc

Đảng Cộng sản Việt Nam là “đạo đức, trí tuệ, văn minh”, người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Không có một đảng chính trị nào có đầy đủ uy tín, trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm thay thế Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đưa dân tộc ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Read more

Mãi mãi trọn niềm tin theo Đảng

Những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn tự hào về Đảng ta, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng - một đảng Mácxít-Lêninnít triệt để cách mạng, một đội ngũ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, một đảng trí tuệ, đạo đức, văn minh, lấy phục vụ lợi ích chính đáng của nhân dân là mục đích duy nhất; người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Read more

“Công thức giữ Đảng” của Phạm Đình Trọng – Sự tuyệt vọng của kẻ chống Đảng

Phạm Đình Trọng tự xưng là một người vì dân vì nước, thế nhưng có thể nhận thấy ngay, lời lẽ của Phạm Đình Trọng cực kỳ sặc mùi chống cộng, mưu toan phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước và xã hội mà thôi. Đáng thương thay, trong cơn tuyệt vọng, Trọng chẳng có thể làm được gì ngoài việc vu khống, bịa đặt mà thôi. Read more

Xuyên tạc, nói sai sự thật – Nguyễn Hưng Quốc thuộc hạng người nào?

Nguyễn Hưng Quốc có nói gì, có làm những điều sai trái, thất đức; vu cáo, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam… thì sự cố gắng của y cũng chẳng khác nào “dã tràng xe cát Biển Đông”. Quốc có thể xé nát một bông hoa hồng, song không thể cản trở mùa xuân. Read more

Âm mưu thâm độc được ngụy tạo trơ trẽn

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện các bài viết của các thế lực thù địch với âm mưu thâm độc được ngụy tạo trơ trẽn để xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mưu toan hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh, phủ nhận việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang thực hiện Read more