Nhận thức đúng là để không làm sai

Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” cũng có thể quan niệm là tổng thể các hoạt động có mục đích, có tổ chức của cả hệ thống chính trị và nhân dân ta, sử dụng tổng hợp các cách thức, biện pháp, kết hợp chặt chẽ giữa “phòng” và “chống”, lấy “phòng” làm chính, để ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam. Read more