Nguyễn Đình Cống kẻ đang sám hối, phản bội ông cha?

Ông Cống đã chuyển hẳn lập trường, đứng và hàng ngũ những kẻ phản bội, phản động để kêu gọi thế hệ trẻ xóa bỏ Đảng, xóa bỏ Chủ nghĩa Mác - Lênin, phủ nhận mục tiêu, lý tưởng cách mạng. Mọi người đã rõ, đã nhìn ra chân tướng của ông, chính ông Nguyễn Đình Cống và những kẻ như ông mới là những kẻ đang phản bội mục tiêu, lý tưởng cách mạng của nhân dân ta, đang phản bội ông cha ta. Read more

Thực chất của luận điệu “lỗi hệ thống”

Với luận điệu "lỗi hệ thống", những người theo quan điểm của ông Lê Minh Nguyên âm mưu thiết lập chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội của Đảng cộng sản, thực chất là muốn thay thế vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam bằng một đảng tư sản. Read more

Một sự đánh tráo bản chất

Nguyễn Vũ Bình cố tình đứng trên lập trường đối lập với lợi ích của dân tộc và của nhân dân Việt Nam để ngụy biện, đánh tráo bản chất, với âm mưu định hướng dư luận bằng những luận điệu phản động, sai trái, không đáng tin cậy. Rõ ràng, đây là sự đánh tráo bản chất một cách trắng trợn. Những người đứng về phía kẻ xâm lược, tay sai, những kẻ áp bức, bóc lột nhân dân ta như tác giả bài viết không có tư cách để đánh giá bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Read more