Cảnh giác với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị tư tưởng

Thứ nhất, chúng phủ định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng. Xóa bỏ ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin là mục tiêu hàng đầu của các thế lực thù địch, nhằm làm mất phương hướng, giảm sút ý chí chiến đấu, xa rời mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Chúng tập trung mọi cố gắng để chứng minh cho “Tính lỗi thời của học thuyết Mác – Lênin”. Bằng thực tế sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, chúng khẳng định: “mô hình đổ, nghĩa là học thuyết đổ. Thực chất chủ nghĩa Mác là một học thuyết hư vô, là sự biện hộ cho một khoa học tàn phá xã hội”. Chúng còn lớn tiếng tuyên bố: “Cách mạng Tháng Mười Nga là sự đẻ non; là sai lầm của lịch sử; CNXH hiện thực là quái thai, là sự phát triển ngoài nền văn minh nhân loại”,… Chúng tuyên truyền vu cáo Đảng ta “đem tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin áp dụng vào Việt Nam là một sự gán ghép, gượng gạo dẫn đến sai lầm”. Chúng phủ định con đường cách mạng của Đảng và nhân dân ta từ năm 1930 đến nay.

Về nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng xuyên tạc rằng: Tư tưởng cốt lõi của Hồ Chí Minh là tư tưởng dân tộc, để qua đó chúng xuyên tạc, biến tướng tư tưởng của Người thành tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, tư tưởng dân tộc tư sản. Chúng cho rằng: “Hồ Chí Minh chỉ là người tiếp thu mù quáng chủ nghĩa Mác – Lênin chứ không hề có tư tưởng cao siêu. Đưa chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam là một sai lầm. Tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập tư do” là phi nhân tính”.

Thứ hai, chúng phủ nhận con đường đi lên của cách mạng nước ta là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền cho mô hình “xã hội dân chủ” và tư tưởng dân chủ tư sản; thực hiện âm mưu xóa bỏ chuyên chính vô sản, xóa bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ, phủ nhận đấu tranh giai cấp, gây mơ hồ về địch, ta; đề cao chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân tư sản. Đưa ra quan điểm về con đường “dân tộc” đi lên xây dựng xã hội văn minh do trí thức, sinh viên thanh niên làm nòng cốt; nhằm tác động vào giới trẻ để khuyến khích họ đấu tranh cho “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” và đẩy mạnh chiến tranh tâm lý tác động vào xã hội những khuynh hướng mơ hồ, lệch lạc để lừa bịp quần chúng nhân dân.

Thứ ba, chúng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Đây là một trong những nội dung chính của hoạt động “diễn biến hòa bình”, tuyên truyền phá hoại của kẻ thù trong những năm qua. Các thế lực phản động tung ra nhiều luận điệu tuyên truyền nhằm kích động quần chúng loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, như: chúng phê phán Đảng ta không chịu đổi mới về chính trị, “không chịu thực hiện đa nguyên chính trị, giữ độc quyền lãnh đạo, hạn chế dân chủ”. Chúng cho rằng: “độc tài, Đảng trị là cái gốc sai chính của nhà cầm quyền Việt Nam hiện đại”. Và, “Đảng chỉ nên giữ vai trò lãnh đạo chính trị, không nên và không thể lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối”. Chúng thêu dệt, thổi phồng những sai lầm, khuyết điểm của Đảng ta để “chấm dứt vai trò lịch sử của Đảng”, gạt Đảng Cộng sản Việt Nam ra khỏi tiến trình phát triển của dân tộc.

Gần đây, chúng tung ra một số luận điệu vu khống, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cấp cao ở các thời kỳ nhằm đề cao người này, hạ thấp người kia để chia rẽ nội bộ, làm mất lòng tin của đảng viên, cán bộ và nhân dân. Chúng phủ định đường lối, chính sách của Đảng ta, với luận điệu: “kinh tế thị trường sẽ từng bước làm thay đổi bản chất chế độ XHCN còn non trẻ, ốm yếu ở Việt Nam… sẽ tới một ngày Chính phủ Việt Nam chỉ còn là Cộng sản trên danh nghĩa”.

Thứ tư, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh đòn xuyên tạc lịch sử. Với những hoạt động như: Vận động ngầm trong số phần tử cơ hội chính trị, xét lại cũ và mới để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ý đồ xuyên tạc lịch sử. Chúng đang viết và phát tán nhiều tài liệu bôi nhọ sự lãnh đạo của Đảng ta trong quá khứ. Gần đây, chúng đã dịch ra tiếng Việt nhiều tài liệu, chuyển vào Việt Nam và phát tán rộng rãi trên mạng Internet. Đây là ý đồ chuẩn bị về mặt lý luận cho bọn chống đối ở trong nước.

Trắng trợn vu cáo, xuyên tạc lịch sử, chúng cho rằng: “Dù không có Đảng Cộng sản, nhiều thuộc địa vẫn giành được độc lập mà ít tốn xương máu. Sự hao tổn xương máu là do Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra”. Chúng lớn tiếng đòi “lật án” vụ “Cải cách ruộng đất”, “Nhân văn giai phẩm”, “Nhóm xét lại chống Đảng”.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Cảnh giác với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị tư tưởng

 • 27 Tháng Tám, 2018 at 3:51 chiều
  Permalink

  Những âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch trong thời gian gần đây rất nguy hiểm, mọi người cần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn này!

  Reply
 • 11 Tháng Chín, 2018 at 10:41 sáng
  Permalink

  Âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch ngày càng thâm độc, xảo quyệt và được tiến hành với tần suất ngày càng tăng

  Reply
 • 18 Tháng Chín, 2018 at 9:42 chiều
  Permalink

  Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam cho mọi hành động

  Reply
 • 27 Tháng Chín, 2018 at 7:59 sáng
  Permalink

  Trên cơ sở đề cao “xã hội dân sự”, các thế lực thù địch âm mưu phủ nhận học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng XHCN, về đấu tranh giai cấp trong điều kiện mới; làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, từng bước hạn chế, tiến tới loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, xây dựng xã hội “dân chủ”, “tự do” theo kiểu phương Tây. Đây là một thủ đoạn hết sức thâm độc và nguy hiểm của các thế lực phản động.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.