Cảnh giác với âm mưu nham hiểm của An Viên

Trong bài: “Về quan điểm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”” đăng trên Việt Nam Thời báo ngày 28/8/2019, An Viên đã thể hiện bản chất phản động, chống phá bằng những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, hạ thấp vai trò, trách nhiệm của những người đang tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trong suốt bài viết của mình, An Viên luôn cho rằng những người đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch như PGS. TS Lương Khắc Hiếu và Bí thư Đoàn phường Ngọc Trinh là những người “Dập khuôn quan điểm và độc tôn chân lý” và Họ sẵn sàng quy kết “sai trái” và “kiên quyết chống lại” nếu quan điểm hay ý kiến nào đó trái chủ nghĩa và tư tưởng Mác-Lênin, tư tưởng HCM, đường lối ĐCSVN;  sẵn sàng sử dụng những tài khoản ảo để “like”, thả biểu tượng cảm xúc cho các bài viết tôn vinh; báo cáo các tài khoản trái chiều nhằm “bảo vệ Đảng, chính quyền”, và dựa vào đó để xét hạng rèn luyện chính trị”.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là tất yếu, khách quan và là trách nhiệm của toàn xã hội

Thực tiễn đã chỉ rõ, không chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mà bất cứ một đảng chính trị nào cũng phải có một hệ tư tưởng dẫn dắt, nếu không đảng đó chỉ là tổ chức ô hợp. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Do kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã đề ra đường lối lãnh đạo đúng đắn, đưa cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong tiến trình của cách mạng Việt Nam, Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã luôn thể hiện rõ bản chất khoa học và cách mạng, giá trị và sức sống bền vững của nó. Chính vì bản chất khoa học và cách mạng, nên chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh luôn bị các thế lực thù địch điên cuồng chống phá nhằm phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc.

Từ đó, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề mang tính quy luật. Không chỉ Đảng ta mà tất cả các Đảng Cộng sản khác, các đảng cầm quyền và các chính đảng ở các nước đều đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng. Qua các giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến vấn đề quan trọng này.  Đảng ta xác định, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Lịch sử đã chứng minh, nếu mơ hồ, dao động về hệ tư tưởng thì sẽ lúng túng trong hoạch định chủ trương, đường lối, rối loạn trong tổ chức và tất yếu dẫn đến thất bại trong hành động. Vì vậy, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc đối với Đảng ta, là nhiệm vụ quan trọng trong toàn bộ công tác tư tưởng, lý luận, nhất là trong bối cảnh mới của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Từ những nội dung trên cho thấy âm mưu thâm độc, nham hiểm của An Viên nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng để tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng. Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch đó để bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Cảnh giác với âm mưu nham hiểm của An Viên

  • Pingback:Cảnh giác với âm mưu nham hiểm của An Viên |

  • 26 Tháng Chín, 2019 at 6:45 sáng
    Permalink

    An Viên vô cùng thâm độc và nham hiểm, mọi âm mưu của y đều nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng để tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.