Cảnh giác với luận điệu chống phá công tác chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XIII của các thế lực thù địch

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XIII luôn bị các thế lực thù địch “quan tâm” chống phá. Chúng đăng tải hàng loạt bài viết trên mạng xã hội xuyên tạc, bịa đặt, gây nhiễu loạn xã hội; gây nghi hoặc, mất lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Đại hội Đảng. Thủ đoạn nham hiểm, thâm độc của chúng thường tập trung vào hai nội dung chủ yếu sau:

Một là, về tư tưởng và nội dung của Đại hội. Chúng tập trung xuyên tạc, phủ nhận các nội dung Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt là chúng phủ nhận những thành tựu, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), xuyên tạc kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng. Chúng đòi đổi tên nước, lập cương lĩnh mới. Chúng nêu lên, phân tích và phủ nhận: “Kinh tế thị trường (KTTT) không thể định hướng XHCN”; Bởi các lý do: 1) “XHCN là nói về tính chất của xã hội. Tính chất tốt đẹp của xã hội chỉ có thể là xã hội phát triển, tiến bộ, hay xã hội có mục tiêu dân chủ và giàu mạnh… Do vậy, cụm từ XHCN được các đảng viên cộng sản nêu ra là không khoa học; tức xã hội không thật (tính chất giả dối), hay xã hội “phản phát triển” (tính chất sai: phản tiến bộ, phản dân chủ). Nói cách khác, XHCN là không thể hướng tới các mục tiêu dân chủ, giàu mạnh, công bằng, văn minh”; 2) Về lý luận, chúng cho rằng: “KTTT có thể được nhìn nhận là khái niệm biểu hiện thực chất tổ chức, hoạt động của các cá nhân (doanh nghiệp tư nhân); nhóm (doanh nghiệp liên doanh, cổ phần); cộng đồng (doanh nghiệp hoạt động công ích, tư nhân, liên doanh, cổ phần)”; 3) Thể hiện ở “Mô hình cấu trúc của thể chế KTTT”; 4) Về thực tiễn: Ở Việt Nam chỉ có thể chế KTTT không đầy đủ; bởi vì, pháp luật không đúng đắn, thể chế KTTT “méo mó” (KTTT đã không bảo đảm quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của nhân dân). Hiện nay, KTTT ở Việt Nam chưa được thế giới công nhận”…

Chúng kết luận hết sức sai trái, phản động rằng: “KTTT định hướng XHCN được ghi nhận tại Điều 51 Hiến pháp Việt Nam và các văn bản pháp luật khác là một biểu hiện tư tưởng phản tiến bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi chuyển đổi nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền KTTT. Tư tưởng xây dựng CNXH của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; tư tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội trong điều kiện phát triển nền KTTT là tư tưởng phản tiến bộ. Các tư tưởng này là trái với quy luật khách quan của thế giới tự nhiên và xã hội loài người, rất cần phải được loại bỏ khỏi Hiến pháp Việt Nam”.

Hai là, về công tác nhân sự. Chúng xuyên tạc quan điểm, phương hướng và tình hình thực hiện chủ trương về công tác nhân sự; chống phá việc tiếp tục thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân; về độ tuổi, cơ cấu, số lượng, thành phần, chất lượng bầu cấp ủy các cấp và nhân sự cấp cao của Đảng; bôi nhọ, xuyên tạc phẩm chất, đạo đức, năng lực của các nhân sự bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, người đứng đầu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương. Chúng tung ra các luận điệu: “chỉ quan tâm đến vị trí, quyền lực trong Đảng”, “không quan tâm đến đường lối lãnh đạo đất nước”; “phe này, phái nọ”, “tranh giành quyền lực trong Đảng”; “nhóm thân Trung”, “nhóm thân Mỹ”… tạo dư luận xấu, gây nhiễu loạn thông tin, tạo sự hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân về công tác nhân sự của Đảng.

Phải khẳng định rằng, những thông tin về nội dung Đại hội, công tác nhân sự Đại hội được các thế lực thù địch đưa lên mạng xã hội đều là bịa đặt, xuyên tạc, vu khống, hòng gây nhiễu loạn công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIII; cố ý bôi nhọ, chia rẽ đoàn kết trong Đảng; mưu đồ hạ thấp uy tín của cán bộ lãnh đạo đương chức, vừa gây nghị kỵ mâu thuẫn nội bộ, vừa gây nghi hoặc, mất lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Đại hội Đảng. Bởi vì, các thế lực thù địch biết rõ rằng, chính sự đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong xã hội là sức mạnh nội sinh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng; cũng là bức tường thành vững chắc đập tan mọi âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam của chúng. Mỗi chúng ta cần phải nêu cao cảnh giác, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn nham hiểm, thâm độc của các thế lực thù địch, để không rơi vào “bẫy” của chúng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.