ĐẰNG SAU SỰ XUYÊN TẠC CỦA PHẠM NHẬT BÌNH VỀ CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Trong lịch sử hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn đặc biệt coi công tác tuyên giáo; công tác tuyên giáo cùng với công tác tổ chức để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực chất công tác tuyên giáo là công tác tư tưởng của Đảng nhằm bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng đối với các lĩnh vực văn hóa – văn nghệ, khoa giáo. Từ ngày thành lập Đảng đến nay, tuỳ theo mục tiêu, nhiệm vụ chính trị từng thời kỳ cách mạng, tổ chức làm công tác tuyên giáo có tên gọi khác nhau. Tuy tên gọi khác nhau, nhưng có thể hiểu đây chính là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Trung ương Đảng về công tác tư tưởng và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực văn hóa – văn nghệ, khoa học và giáo dục.

Gần như trở thành thông lệ, hàng năm Ban Tuyên giáo Trung ương đều tổ chức gặp mặt đại biểu trong đội ngũ tri thức, văn nghệ sĩ cả nước, một mặt nhằm kiểm điểm đánh giá kết quả đã làm được, động viên trí thức, văn nghệ sĩ và quán triệt, định hướng hoạt động công tác tuyên giáo trong năm tới. Sự có mặt của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nhất là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đồng chí Thủ tướng Chính phủ là một niềm vinh dự, tự hào của ngành Tuyên giáo. Đồng thời còn thể hiện trách nhiệm cao cả của người đứng đầu Đảng, Nhà nước, chính phủ đối với hoạt động tuyên giáo.

Thế nhưng, trớ trêu thay, ông Phạm Nhật Bình chẳng hiểu “chui lên”  từ đâu lại đưa ra những phát ngôn hàm hồ và cực kỳ phản động rằng: “ngành Tuyên giáo năm nay đón hai nhân vật đang tranh nhau ghế Tổng Bí thư…”, nào là “các vị Ủy viên Bộ Chính trị đến xoa đầu trí thức, ban phát tình cảm của Đảng cho trí thức, văn nghệ sĩ…”

Vậy đằng sau phát ngôn này là gì? Có thể nói thẳng với Phạm Nhật Bình đó là hành động phá hoại công tác tư tưởng của Đảng, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác nhân sự của Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thực tế cho thấy đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trong cả nước những năm vừa qua đã có rất nhiều đóng góp tích cực vào sự lãnh đạo của Đảng, bảo đảm cho mọi chủ trương lãnh đạo của Đảng đến được với lĩnh vực văn hóa, khoa giáo trong cả nước. Sau khi có Nghị quyết, chủ trương của Đảng, công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động nhân dân để mọi người nắm vững Nghị quyết, chủ trương, có quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện là trách nhiệm của những người làm công tác tuyên giáo. Công tác tuyên giáo đã bám sát thực tiễn chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, đánh giá sát đúng, định hướng và dự báo chính xác, khoa học, giải quyết từ sớm, từ gốc những vấn đề có thể dẫn đến nảy sinh những bức xúc về tư tưởng trong cán bộ và nhân dân. Tạo nên sự đồng thuận trong xã hội cùng phấn đấu thực hiện chủ trương của Đảng, tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, xây dựng củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng thời công tác Tuyên giáo luôn thể hiện là lực lượng tiên phong trong cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Những đóng góp của ngành Tuyên giáo đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, việc tổ chức điều hành thực hiện của Chính phủ trong những năm vừa qua thực sự là đáng ghi nhận. Việc một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị có mặt kịp thời để động viên, khích lệ đội ngũ làm công tác Tuyên giáo là rất đáng trân trọng. Thế mà Phạm Nhật Bình lại cho rằng đó là hành động “xoa đầu, ban phát tình cảm” để lấy uy tín của cá nhân trong Đại Hội của Đảng sắp tới?

Những suy nghĩ và phát ngôn xuyên tạc của Phạm Nhật Bình cũng như một số phần tử cơ hội phản động trong thời gian vừa qua trên một số trang mạng trước thềm Đại hôi Đảng toàn quốc lần thứ XIII là hành động chống phá Đảng, chống phá cách mạng, chia rẽ sự lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, tiến tới phủ nhận và xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy, mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác vạch trần, lên án và đấu tranh bác bỏ.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.