Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là hai mặt không tách rời của cùng một mục tiêu: Giữ vững niềm tin khoa học, tiếp tục đổi mới sáng tạo, bảo vệ Đảng, chế độ và nhân dân, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết, phải luận chứng và khẳng định bản chất cách mạng, khoa học và nhân văn của chủ nghĩa Mác – Lênin, của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sự đúng đắn, sáng tạo của đường lối, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó bác bỏ luận điệu của các thế lực thù địch cho rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin là lỗi thời, là phá sản, là đã cáo chung cùng với sự cáo chung của chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh là “bản sao” của chủ nghĩa Mác – Lênin. Sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh là sai lầm, là sự nhầm đường của Việt Nam, và phải theo một lý luận khác, con đường khác mà thực chất là đưa Việt Nam vào quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Đây là điều tệ hại, nguy hiểm nhất cần phải được vạch trần, đấu tranh và bác bỏ để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hai là, phải luận chứng và khẳng định sứ mệnh và trách nhiệm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc và nhân dân chống lại sự xuyên tạc thâm độc của các thế lực thù địch muốn hạ thấp và phủ nhận vai trò của Đảng, tấn công vào địa vị duy nhất cầm quyền của Đảng, coi Đảng là có tham vọng quyền lực, độc đoán, chuyên chế, độc tài, kìm hãm tự do, dân chủ, cản trở Việt Nam phát triển tới văn minh, hiện đại. Đây là sự cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử, kích động và mị dân, nhất là tiêm nhiễm nọc độc vào lớp trẻ, thanh niên, sinh viên, trí thức, văn nghệ sĩ trẻ. Chúng cố tình xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, Đảng cầm quyền là chính danh, chính đáng và xứng đáng theo sự ủy thác của dân tộc và nhân dân, là hợp hiến, hợp pháp. Chúng thổi phồng những khuyết điểm, xuyên tạc nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đòi hỏi mỗi chúng ta phải luôn giữ vững niềm tin vào sự lãnh đảo của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ba là, cần luận chứng để làm sáng tỏ lý luận chủ nghĩa xã hội Việt Nam, lý luận đổi mới, hội nhập, phát triển, hiện đại hóa Việt Nam trong thế kỷ XXI. Từ đó củng cố niềm tin khoa học trong Đảng, trong dân về tính tất yếu lịch sử, bản chất ưu việt, triển vọng tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, chủ động tiến công, bác bỏ mọi âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch muốn hướng lái Đảng ta, nhân dân ta từ bỏ lý tưởng, mục tiêu chủ nghĩa xã hội, đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Điều đó đòi hỏi chúng ta luôn phải quán triệt sâu sắc lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, nhất là tác phẩm của Tổng Bí thư về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Lấy đó làm luận cứ quan trọng để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bốn là, vạch trần và bác bỏ những sự ngụy tạo, giả dối mà các thế lực thù địch rêu rao nhằm phủ nhận các giá trị văn hóa tinh thần, truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam. Chúng cho rằng, trong thời đại chuyển đổi số, Cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ, thông tin là tất cả, tối ưu, không cần hệ tư tưởng, giải thể ý thức hệ để hòa nhập, hội nhập, không có rào cản. Đây là một thủ đoạn thâm độc và vô cùng nguy hiểm, rất dễ thâm nhập vào lớp trẻ và trong nhiều giai tầng xã hội. Chúng đề cao lợi ích vật chất, tuyên truyền lối sống hưởng thụ, khuynh hướng kỹ trị, mục đích cuối cùng vẫn là phủ nhận chủ nghĩa xã hội. Do đó, mỗi chúng ta phải khẳng định các giá trị tinh thần, phải coi trọng đạo đức và văn hóa, phải giữ vững niềm tin để không bị chệch hướng, ngăn chặn những ảnh hưởng xấu trong xã hội, cộng đồng, vô hiệu hóa luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.