Không thể phủ nhận giá trị nền tảng của tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời gian vừa qua, cùng hùa theo những kẻ phản động, bất mãn, trên trang “Vietnamthoibao” có bài viết: “SỰ RA ĐỜI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH”, với nội dung phủ nhận giá trị cách mạng, khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là luận điệu phản động, cần bác bỏ trên một số lý do sau:

Một là, mỗi đảng chính trị ra đời và hoạt động bao giờ cũng là sản phẩm của giai cấp, mang bản chất giai cấp sinh ra. Vì thế, nói đến nền tảng tư tưởng của đảng phản ánh giá trị tư tưởng chính trị, ý thức hệ của giai cấp sinh ra. Đó là cơ sở lý luận để chính đảng đề ra tôn chỉ, đường lối chiến lược, sách lược, thể hiện hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm mang tính nhất quán về con đường, phương pháp, nhiệm vụ và mục tiêu cách mạng hướng tới cho phù hợp với mỗi giai đoạn cách mạng ở mỗi nước. Nền tảng tư tưởng của đảng cách mạng còn là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, dân tộc được hình thành trên một cơ sở khoa học có tác dụng chỉ đạo nhận thức và hoạt động thực tiễn của chính đảng, phương hướng phát triển của quốc gia đó. Mẫu số chung của các đảng cộng sản đều lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng, chim chỉ nam cho mọi hoạt động, ở mỗi quốc gia tùy theo sự cống hiến của cá nhân lãnh tụ cho sự nghiệp cách mạng nước mình mà đảng đó có thể lựa chọn và bổ sung thêm vào thành tố trong nền tảng tư tưởng của mình là bình thường.

Hai là, Đại hội VII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bổ sung thêm tư tưởng Hồ Chí Minh vào nền tư tưởng của Đảng, khẳng định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng là phù hợp. Đây là dấu mốc thể hiện một bước tiến mới, là sản phẩm của quá trình đổi mới nhận thức và tư duy lý luận của Đảng, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, vì giá trị đích thực của di sản mà Hồ Chí Minh để lại. Đại hội VII của Đảng (tháng 6-1991) đã tổng kết 5 năm đổi mới (1986-1990), khẳng định đường lối đổi mới là đúng đắn và bước đi phù hợp với thực tiễn. Thành công lớn của Đại hội VII là đã đề ra: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (1990-2000) là sản phẩm của đổi mới tư duy lý luận, có nhận thức đúng đắn về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh. Đại hội khẳng định chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng là đúng đắn. Nhờ đó mà từ Đại hội VI đến Đại hội VII, những quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã được hình thành trên những nét chủ yếu nhất, ngày càng sáng rõ hơn. Vì thế, thành tựu cơ bản của việc khẳng định chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, đánh dấu một bước tiến mới về đổi mới nhận thức và tư duy lý luận của Đảng.

Ba là, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và cơ sở lý luận để Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối và lãnh đạo công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết mở, không phải “nhất thành bất biến”, nên cần được bổ sung, phát triển cho phù hợp với điều kiện từng nước và khi có những biến đổi của thực tiễn là tất yếu. Hồ Chí Minh đã tiếp cận, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo các nguyên lý cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam nên đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc khỏi áp bức, giành độc lập dân tộc và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng, nhân dân ta một di sản quý báu, đồ sộ là hệ thống quan điểm cơ bản về con đường, phương pháp cách mạng để đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đánh giá cao về nguồn gốc, giá trị của hệ thống tư tưởng đó nên tại Đại hội VII, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là đúng đắn. Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nhất quán khẳng định tinh thần đó: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” là nhất quán và không có gì gọi là “bất thường”.

Bốn là, thực tiễn chứng minh rằng, nếu đảng cộng sản nào không kiên định, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, không vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thực tiễn nước mình và không coi trọng công tác tư tưởng, lý luận thì cách mạng sẽ không thành công. Trong điều kiện chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô bị sụp đổ nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn kiên định, trung thành và vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nên đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa chiến lược trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó có công tác tư tưởng, lý luận của Đảng được quan tâm đúng mức, thể hiện ở nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và làm rõ lý luận về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Những thành tựu đó đã được Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá khái quát, cô đọng trong Báo cáo chính trị của Đại hội XIII: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay”.

Vậy mà, bài viết: “SỰ RA ĐỜI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH”, đã trắng trợn phủ nhận nguồn gốc, giá trị cách mạng, khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh. Với mục đích chính trị vu khống cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam bị khủng hoảng về tư tưởng, lý luận nên mới đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh, để làm nhạt dần và muốn hạ bệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chúng ta tin tưởng rằng, mỗi người dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ luôn luôn đánh giá đúng về giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Không một lực lượng chính trị nào có thể thay thế vai trò lãnh đạo của Đảng ta để thực hiện được khát vọng xây dựng nước Việt Nam thịnh vượng, phồn vinh, hạnh phúc. Sự kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta thực hiện mục tiêu của công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa tất yếu sẽ thắng lợi./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.