Không thể phủ nhận hạnh phúc của nhân dân Việt Nam

Hạnh phúc là giá trị bao trùm của nhân loại, mọi quốc gia, dân tộc đều lấy việc xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Ở Việt Nam, suốt chiều dài lịch sử, các triều đại đều lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu hàng đầu trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy vậy, mỗi bước tiến trong quá trình xây dựng hạnh phúc của nhân dân Việt Nam các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách chống phá, phủ nhận.

1. Nhận diện những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận hạnh phúc của nhân dân Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động

Thứ nhất, trước hiện thực sinh động về hạnh phúc của nhân dân Việt Nam được thế giới thừa nhận, đánh giá cao thì các thế lực thù địch, phản động lại cố tình xuyên tạc, phủ nhận. Với luận điệu hết sức trắng trợn, chúng cho rằng, dân chủ Việt Nam là dân chủ giả hiệu, không mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Nhân dân Việt Nam không được hưởng quyền dân chủ và phát huy dân chủ. Chúng giở trò bài bác, kích động, cổ súy cho trào lưu dân túy và tự do vô chính phủ để phá hoại, phủ nhận hạnh phúc của nhân dân Việt Nam.

Thứ hai, chúng cố tình đổi trắng, thay đen khi cho rằng sự bất hạnh của nhân dân Việt Nam là do chế độ xã hội chủ nghĩa, do cán bộ, đảng viên tham nhũng, bòn rút của dân mà trở nên giàu có; cũng vì thế mà nhân dân ngày càng nghèo khó, phân tầng xã hội sâu sắc, khoảng cách giàu nghèo cách biệt.

Thứ ba, chúng đã không hiểu và cố tình không hiểu về hiện thực hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Đó là những tiến bộ và kỳ tích trong xóa đói, giảm nghèo được cả thế giới ngưỡng mộ cũng như niềm hạnh phúc hiện có của nhân dân Việt Nam mà nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới đang mơ ước, nhân dân được hưởng giá trị của hạnh phúc trong độc lập – tự do không lệ thuộc và bị chi phối bởi các thế lực bên ngoài. Đất nước Việt Nam đang ngày càng giàu mạnh, tươi đẹp hơn, trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn của nhân dân trên toàn thế giới ngay cả trong thời kỳ hậu Covid-19.

Thứ tư, nguy hại hơn là chúng còn ra sức xuyên tạc, phủ nhận những giá trị hạnh phúc quý báu của nhân dân Việt Nam đó là Tổ quốc độc lập, nhân dân được sống trong tự do, hạnh phúc. Cố tình gieo rắc, cổ súy cho lối sống thực dụng, xa hoa, trụy lạc, xa rời lý tưởng cách mạng và những giá trị nhân văn, nhân bản của con người cùng bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng thuận xã hội nhằm phá hoại, phủ nhận cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Thứ năm, chúng cho rằng thể chế chính trị Việt Nam hiện nay là không phù hợp chuẩn mực quốc tế, chế độ một đảng lãnh đạo trái với nguyên tắc nhà nước pháp quyền, quốc gia nào một đảng cầm quyền thì quốc gia đó không có dân chủ, nhân dân nơi đó không được hưởng tự do, hạnh phúc. Từ đó phủ nhận thành quả cách mạng, vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận hiện thực cuộc sống độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam.

2. Hạnh phúc của nhân dân là giá trị vĩnh hằng, mục tiêu vươn tới của dân tộc Việt Nam, là kết quả công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, không thế lực nào có thể phủ nhận

Xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc là ước mơ ngàn đời của nhân dân Việt Nam, anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi từng mong ước: nơi thôn cùng, xóm vắng không có tiếng than thở của người già, không có tiếng khóc dỗi hờn của trẻ con. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cội nguồn hạnh phúc của nhân dân là nước được độc lập, tự do, hòa bình, cùng những điều bình dị mà nhân dân cần có là cơm ăn, áo mặc, có nhà để ở, được học hành; được ước mơ và khát vọng vươn tới địa vị làm chủ vì quốc gia dân giàu, nước mạnh.

Thời kỳ đổi mới để xây dựng hạnh phúc cho nhân dân, Đảng, Nhà nước tập trung đổi mới cơ chế, chính sách, phát huy cao độ tinh thần cống hiến vì đất nước của nhân dân. Tạo mọi điều kiện, cơ hội và động lực để phát huy nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu, là mục tiêu của sự phát triển. Tăng cường bảo đảm các điều kiện vật chất, tinh thần hướng tới “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa các giá trị truyền thống với giá trị hiện đại”(1) dựa trên cơ sở phát triển mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực kinh tế – xã hội, môi trường sinh thái, đời sống văn hóa tinh thần văn minh, lành mạnh.

Đảng đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong từng chiến lược phát triển đất nước. Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên nguồn lực cho công tác lãnh đạo, quản lý, các lĩnh vực then chốt, tạo chuyển biến cơ bản, toàn diện về chất lượng giáo dục, đào tạo. Làm tốt công tác tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ người tài; ứng dụng, phát triển khoa học – công nghệ… “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí phấn đấu vươn lên, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”(2).

Tập trung đầu tư các nguồn lực, khơi dậy, phát huy mạnh mẽ sự đồng thuận xã hội, kết hợp hài hòa ý Đảng – lòng dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, tạo dựng hạnh phúc lâu dài, bền vững cho cả dân tộc. Hiện hữu trên thực tế là hạnh phúc của nhân dân ta ngày càng được bảo đảm trên cơ sở tăng cường phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong mọi lĩnh vực đời sống, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đáp ứng tốt hơn nhu cầu hạnh phúc của nhân dân.

3. Đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận bảo vệ hạnh phúc của nhân dân Việt Nam là mệnh lệnh từ trí tuệ, trái tim Việt Nam, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thời kỳ mới

Giá trị Độc lập – Tự do – Hạnh phúc của nhân dân Việt Nam ngày càng được khẳng định và trở thành chân lý thời đại: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Ngày nay, với định hướng đúng, khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ “lập nên thành tựu phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta”(3).

Hạnh phúc của nhân dân Việt Nam là hiện thực, không thể phủ nhận, không phải tự nhiên mà có, đó là cái giá hàng ngàn năm lịch sử hào hùng của dân tộc. Là sự hy sinh, cống hiến của Đảng, là kết tinh trí tuệ, xương máu của cán bộ, đảng viên và của các thế hệ người Việt Nam; vừa là xương máu, vừa là hoa hồng, là bản sắc hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Thành tựu xây đắp hạnh phúc của nhân dân Việt Nam là kết quả nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân không có thế lực nào có thể bài bác, phủ nhận.

Do đó, trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động đang ngày đêm phá hoại cuộc sống độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải luôn nêu cao cảnh giác, phải đấu tranh kiên quyết và bền bỉ để phê phán, loại bỏ. Cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận để bảo vệ hạnh phúc của nhân dân Việt Nam còn rất lâu dài và ngày càng phức tạp. Cuộc đấu tranh này không chỉ đơn thuần là hành động lý trí mà đó chính là mệnh lệnh từ trí tuệ, trái tim của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân Việt Nam./.

Chú thích

(1, 2, 3) Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 1, tr. 47, tr. 55, tr. 11.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.