Kiên định lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong công cuộc đổi mới của cách mạng Việt Nam

Các thế lực thù địch dùng mọi biện pháp để đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta, hòng gây hoang mang dao động về hệ tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, chúng hân hoan nói về sự vĩnh cửu của chủ nghĩa tư bản, đẩy mạnh tuyên truyền, ca ngợi chủ nghĩa tư bản, cổ súy cho chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng.

Phạm Đình Trọng là một người trong số đó với bài viết trên baotiengdan với tiêu đề “thảm họa cộng sản” ngày 13.11.2019.

Thứ nhất, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, gây hoang mang dao động về hệ tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

Phạm Đình Trọng cố tình xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội hiện thực, về thành tựu lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội. Ông ta rất xa rời thực tiễn, phủ nhận lý luận và hiện thực khách quan khi viết: Thời gian và cuộc sống đã chứng minh rằng lý thuyết cộng sản là sai lầm, thực tế cộng sản là tội ác; cộng sản là: những người trì trệ, tối tăm, chưa tách khỏi bầy đàn… Thực chất, đây chỉ là biện pháp đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta hòng gây hoang mang dao động về hệ tư tưởng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà các thế lực thù địch với chủ nghĩa xã hội thường dùng. Cũng giống như những người thù địch với lý tưởng cộng sản, thù địch với chủ nghĩa xã hội, Phạm Đình Trọng đã theo đuôi để tuyên truyền, ca ngợi cho chủ nghĩa tư bản, tạo ra nhận thức mơ hồ về chủ nghĩa tư bản để thừa nhận chủ nghĩa tư bản đã thay đổi bản chất không còn là một xã hội áp bức, bóc lột nữa, chủ nghĩa tư bản là chế độ xã hội cuối cùng của lịch sử loài người. Đồng thời, họ cố tình làm cho mọi người hiểu rằng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là “mù mờ”, “không tưởng”. Như vậy, đích cuối của những người thù địch với chủ nghĩa cộng sản là làm cho mọi người nhầm hiểu rằng chủ nghĩa Mác – Lênin là sai lầm, sai lầm từ trong bản chất chứ không phải do nhận thức và vận dụng sai trong thực tiễn. Họ luôn mong muốn để từ đó đưa chủ nghĩa Mác – Lênin ra khỏi nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng lái cách mạng Việt Nam xa rời và đi đến từ bỏ lý tưởng cộng sản.

Thứ hai, tư tưởng xã hội chủ nghĩa đã có lịch sử rất lâu dài trong sự phát triển của tư tưởng nhân loại, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội hiện thực vẫn trường tồn, phát triển.

Chúng ta biết rằng, từ thời xa xưa, con người cổ đại trên trái đất đã mơ ước đến một xã hội công bằng, bình đẳng, không có áp bức và bóc lột. Mơ ước đó đã phát triển trong lý luận của các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng. Chúng ta biết rằng, lý luận xã hội chủ nghĩa không phải là phát hiện của Mác và Ăngghen mà đã có trước các ông và đã được các ông kế thừa, phát triển. Lý tưởng xã hội chủ nghĩa cũng không phải là lý tưởng riêng của giai cấp công nhân mà là lý tưởng chung của nhân loại không chỉ trong quá khứ mà ngay cả hiện nay.

Chủ nghĩa Mác – Lênin là một khoa học về giải phóng và phát triển con người và loài người, phản ánh bằng lý luận về lý tưởng của nhân loại vươn tới một xã hội tốt đẹp là tự do, bình đẳng, hạnh phúc. Vì vậy, lý tưởng xã hội chủ nghĩa của chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn giữ nguyên ý nghĩa của nó trong thời đại ngày nay.

 Chủ nghĩa xã hội hiện thực ra đời trong thế kỷ XX là tất yếu khách quan, hợp quy luật phát triển. Chủ nghĩa xã hội hiện thực đã đạt được những thành tựu to lớn góp phần làm thay đổi bộ mặt thế giới hiện đại. Giá trị của chủ nghĩa xã hội hiện thực không dễ gì mất đi ngay cả ở các nước thuộc Đông Âu và Liên Xô trước đây, mà nó còn lại cho đến ngày nay và tiếp tục tác động sâu sắc đến sự phát triển của thời đại. Thực tiễn cách mạng ở Việt Nam từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã khẳng định sự kiên định chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng.

Như vậy, lý tưởng xã hội chủ nghĩa vẫn đang tồn tại và được củng cố trong đời sống xã hội và xu thế khách quan của sự phát triển xã hội trong thời đại ngày nay là sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội để thực hiện lý tưởng đó, tức là đi tới chủ nghĩa xã hội thông qua cuộc đấu tranh vì các mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Ý đồ trước mắt và lâu dài không thay đổi của các thế lực thù địch là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi chế độ xã hội ở nước ta. Thông qua việc truyền bá những tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch, lối sống lai căng vào xã hội, vào cán bộ, đảng viên, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta để đi đến chuyển hóa Đảng, chuyển hóa chế độ ta, xóa bỏ lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta hãy cảnh giác và kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá về hệ tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa của các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Kiên định lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong công cuộc đổi mới của cách mạng Việt Nam

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.