Kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Ngay từ khi ra đời, Đảng ta xác định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Đây là quan điểm xuyên suốt của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta cũng khẳng định rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”; tại Đại hội XIII, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn”, đây là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta, bởi vì:

Thứ nhất, Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là lý luận cách mạng chân chính, khoa học nhất, chỉ ra con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người của cách mạng Việt Nam. Chúng ta đều biết, chủ nghĩa Mác – Lênin là một hệ thống hoàn chỉnh những quan điểm triết học, kinh tế chính trị, xã hội, là học thuyết khoa học về sự phát triển lịch sử tự nhiên của nhân loại. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác – Lênin là một chuyển biến cách mạng vĩ đại trong đời sống chính trị của nhân loại. Chủ nghĩa Mác – Lênin là thế giới quan, phương pháp luận khoa học về các quy luật của tự nhiên và xã hội, khoa học về thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và xây dựng xã hội cộng sản. Đó là học thuyết duy nhất từ trước đến nay bàn về mục tiêu, điều kiện và phương pháp giải phóng con người khỏi ách áp bức bóc lột, bất công và đói nghèo trên thế giới. Mặt khác, chủ nghĩa Mác – Lênin là một hệ thống mở, có khả năng hấp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, gắn bó và phát triển cùng với thực tiễn phong trào cách mạng đã, đang và sẽ tiếp tục phát triển trong thời đại cách mạng khoa học, công nghệ và toàn cầu hóa.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh cụ thể Việt Nam. Tổng hợp tri thức văn hóa phương Đông và phương Tây. Tư tưởng Hồ Chí Minh đạt tới tầm cao trí tuệ của thời đại, thấm đậm bản sắc văn hóa và bản lĩnh của dân tộc, có sức sống mạnh mẽ, góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin. Tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng được hoàn thiện, phát triển cùng với những thắng lợi và những bước tiến lên của cách mạng nước ta, của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước.

Thứ hai, Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở khoa học để Đảng ta nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình, bản chất, âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn trong mọi thời kỳ. Chỉ có dựa trên cơ sở phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, với phương pháp xem xét khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể và phát triển, được vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, gắn chặt lý luận với thực tiễn theo tư tưởng Hồ Chí Minh mới bảo đảm cho Đảng ta đánh giá đúng tình hình, bản chất, âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, đề ra được đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, sát với thực tiễn, dẫn dắt cách mạng giành thắng lợi.

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào tình hình cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, chấm dứt khủng hoảng đường lối cách mạng ở đầu thế kỷ XX. Nhờ đó, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân tiến hành đấu tranh cách mạng, theo con đường cách mạng vô sản; đỉnh cao là cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi tháng Tám năm 1945, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chấm dứt gần 100 năm thuộc địa của thực dân Pháp. Dựa trên bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã nhận thức đúng bản chất của chủ nghĩa đế quốc, thực dân, kiên trì mục tiêu, con đường cách mạng vô sản, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, giành thắng lợi trọn vẹn trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Cũng nhờ kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nước ta đạt được những thành tựu hết sức to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Chính trị ổn đinh, văn hóa phát triển, đối ngoại được mở rộng, quốc phòng, an ninh vững chắc, đặc biệt kinh tế không ngừng phát triển, đời sống của nhân dân được nâng cao, cộng đồng các dân tộc Việt Nam đoàn kết chặt chẽ, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc…

Trong tình hình hiện nay, thế giới và khu vực vẫn có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế vẫn đang là xu hướng lớn, diễn ra ngày càng sâu rộng; khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đánh dấu bằng sự ra đời của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu sắc đến mọi quốc gia, dân tộc; các thế lực thù địch đẩy mạnh “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta… Để vượt qua những khó khăn, thách thức trong tình hình mới, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu dâu giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, việc giữ vững độc lập, tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa là vấn đề có tính nguyên tắc. Thể hiện tập trung nhất của giữ vững độc lập, tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa là sự kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Như vậy, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của Đảng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.