Luận điệu hàm hồ của Châu Hiển Lý

Trên trang Hung-viet.org Châu Hiển Lý có bài viết với tựa đề: “Không nhìn lại sẽ mất tất cả”. Theo đó, y cho rằng thảm kịch của đảng cộng sản thực ra bắt đầu từ ngày 30-4-1975. Đây là những lời lẽ hàm hồ, vu khống và hết sức trơ trẽn của Châu Hiển Lý về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và sự kiện ngày 30/4/1975. Bởi vì:

Thứ nhất, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam.

Trong những năm 1920 của thế kỷ XX, cách mạng Việt Nam rơi vào bế tắc, tưởng như không có đường ra. Nhiều sỹ phu yêu nước, nhiều phong trào cách mạng đưa ra các lựa chọn để giải phóng dân tộc, phát triển đất nước, song tựu trung, tất cả đều thất bại. Từ khi, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, với đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn, nên mới tròn 15 tuổi, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đứng lên làm cuộc cách mạng Tháng Tám thành công, thiết lập nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam – Kỷ nguyên độc lập, tự do. Tiếp đó Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Cách đây hơn 46 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, thống nhất hoàn toàn hai miền Nam, Bắc, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Quân và dân ta đã đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.

Thứ hai, thực tế đất nước đạt được nhiều thành tưu và phát triển không ngừng

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã giành được nhiều thành tựu vĩ đại, nhất là gần 36 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đất nươc ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam đã vượt qua khủng khoảng kinh tế, trở thành nước phát triển có thu nhập trung bình thấp; đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được hình thành, phát triển. Văn hoá – xã hội có bước tiến bộ rõ rệt, công tác xoá đói, giảm nghèo đạt được nhiều thành tựu quan trọng, sớm đạt được nhiều mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp quốc, được quốc tế đánh giá cao. Đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới và triển vọng phát triển của đất nước. Những thành tựu đạt được khẳng định đường lối chiến lược, sách lược của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta do Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Từ những vấn đề trên có thể khẳng định toàn bộ nội dung trong bài viết của Châu Hiển Lý là sự vu cáo, bịa đặt, xuyên tạc, hòng lừa bịp, gây tâm lý hoang mang, phá hoại niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh đạo và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đã lựa chọn. Vì vậy, mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác, không để mắc mưu các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.