Luận điệu xuyên tạc bỉ ổi của Lê Công Định về chủ nghĩa Mác

          Ngày 07 tháng 05 năm 2018, xuất hiện bài viết của Lê Công Định về chủ nghĩa Mác. Y xuyên tạc rằng: Chủ nghĩa Mác chỉ là điều không tưởng. Những nước áp dụng học thuyết Mác, “từ Liên Xô đến Đông Âu, sang Mỹ Châu như Cuba và Venezuela, rồi Á Châu như Trung Quốc, Việt Nam và Bắc Triều Tiên, đều mang đến những xã hội nghèo đói, kém phát triển và chà đạp nhân phẩm con người”. Cuối cùng Y kết luận: “những mô hình vận dụng chủ nghĩa Marx theo chiều này và chiều ngược lại, thậm chí trung dung nửa vời cũng đều thất bại thảm hại. Nói cách khác, mãi mãi chẳng có mô hình thực nghiệm nào đúng cho nó, ngoài hậu quả nghèo đói và bản chất phi nhân của nó là vĩnh viễn không sai”.

Những luận điệu trên chỉ là sự xuyên tạc bỉ ổi của Lê Công Định về chủ nghĩa Mác. Y cố tình không hiểu rằng:

1. Trong di sản lý luận đồ sộ, sâu sắc của C.Mác, công lao to lớn và đầu tiên là ông đã xây dựng một thế giới quan, phương pháp luận mới, khoa học và cách mạng, đem lại cho nhân loại tiến bộ và nhất là cho giai cấp công nhân một công cụ vĩ đại để nhận thức và cải tạo thế giới. Đó là, chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Theo đó, C.Mác đã thực hiện một cuộc cách mạng trong toàn bộ quan niệm về lịch sử thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, các quy luật phát triển của xã hội loài người được phát hiện, tích hợp và trình bày trong một hệ thống các quy luật: quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng; tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, chứ không phải ngược lại; kinh tế, xét đến cùng, quyết định chính trị; sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội như một quá trình lịch sử tự nhiên. Nhờ vậy, lần đầu tiên nhân loại có một học thuyết phát triển tương đối hoàn chỉnh. C.Mác chỉ ra rằng, lịch sử loài người trước hết là lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội; phương thức sản xuất vật chất quyết định các lĩnh vực khác của đời sống xã hội và chính quần chúng nhân dân mới là những người sáng tạo chân chính ra lịch sử. Chính thực tiễn của chủ nghĩa tư bản châu Âu đương thời đã được C.Mác mổ xẻ, phân tích, giải phẫu và minh chứng sâu sắc cho các quan điểm lý luận của mình.

2. Vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử vào nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, C.Mác đã vạch ra những quy luật kinh tế của xã hội tư bản chủ nghĩa, nhìn nhận chủ nghĩa tư bản trong cả quá trình phát sinh, phát triển và diệt vong của nó. Một trong hai phát kiến vĩ đại của C.Mác là việc phát hiện ra quy luật giá trị thặng dư được ví như “hòn đá tảng” trong toàn bộ học thuyết của C.Mác. Quy luật giá trị thặng dư là quy luật cơ bản, phổ biến của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. C.Mác chỉ rõ mâu thuẫn cơ bản của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa là mâu thuẫn giữa tính xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với tính tư nhân tư bản chủ nghĩa của việc chiếm hữu tư liệu sản xuất. Để tồn tại và vượt qua các cuộc khủng hoảng, các cú sốc trong sự phát triển, chủ nghĩa tư bản luôn phải tự điều chỉnh để điều hòa mâu thuẫn này. Điều đó cho thấy, phát kiến vĩ đại của C.Mác luôn đúng, ngay cả khi chủ nghĩa tư bản hiện đại bước vào thời đại toàn cầu hóa và chịu sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

3. Với hai phát kiến khoa học vĩ đại là chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư, C.Mác đã đặt nền móng vững chắc cho việc hiện thực hóa tư tưởng về chủ nghĩa xã hội khoa học – học thuyết về sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân và giải phóng loài người khỏi mọi hình thức nô dịch, áp bức, bóc lột và tha hóa. V.I.Lênin đã nhận định rằng, điểm cốt yếu của học thuyết Mác là soi sáng vai trò lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân với tư cách là người xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa thay thế xã hội tư bản.

Vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác vào điều kiện lịch sử cụ thể ở nước Nga, bằng thắng lợi Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại năm 1917, chủ nghĩa xã hội từ một học thuyết trở thành một chế độ chính trị – xã hội hiện thực; chủ nghĩa Mác từ một “bóng ma ám ảnh châu Âu” đã được hiện thực hóa trong phong trào công nhân, mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Sự hình thành hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đã tác động mạnh mẽ đến tiến trình phát triển của loài người, là chỗ dựa cho các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc đứng lên đấu tranh tự giải phóng, xóa bỏ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Những thắng lợi to lớn của chủ nghĩa xã hội đã làm thay đổi bộ mặt thế giới, là minh chứng hùng hồn cho sức sống mãnh liệt, trường tồn của chủ nghĩa Mác, học thuyết khoa học và cách mạng, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Tiếp thu, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh nhân dân, đập tan ách phát xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, tiến hành hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ xâm lược, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của hơn 30 năm đổi mới, một lần nữa khẳng định sức sống bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tính đúng đắn của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù, thế giới có nhiều thay đổi, những chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ là ngọn đuốc dẫn đường cho cách mạng Việt Nam trong thời đại mới.

Dẫu biết rằng, những luận điệu xuyên tạc bỉ ổi về chủ nghĩa Mác của Lê Công Định chẳng lừa bịp được ai, nhưng đây cũng là một luồng thông tin độc hại đối với xã hội, chúng ta cần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh và bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

6 thoughts on “Luận điệu xuyên tạc bỉ ổi của Lê Công Định về chủ nghĩa Mác

 • 5 Tháng Sáu, 2018 at 7:46 sáng
  Permalink

  Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng tư tưởng của Đảng CSVN. Bất kể là ai cũng không có thể xuyên tạc được giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác đối với cách mạng Việt Nam.

  Reply
 • 4 Tháng Bảy, 2018 at 8:53 sáng
  Permalink

  Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ là ngọn đuốc dẫn đường cho cách mạng Việt Nam trong thời đại mới.

  Reply
 • 6 Tháng Tám, 2018 at 7:19 sáng
  Permalink

  Lê Công Định giữ nguyên bản chất là kẻ cơ hội, phản động. Nếu nhìn xuất phát điểm của đất nước ta, nếu không có Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh liệu nhân dân Việt Nam có được cuộc sống tự do, hạnh phúc, ấm no như ngày hôm nay. Lê Công Định hãy suy nghĩ sáng suốt, lựa chọn đi theo Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là của nhân dân Việt Nam, của con người Việt Nam.

  Reply
 • 4 Tháng Chín, 2018 at 9:48 chiều
  Permalink

  Đối với cách mạng Việt Nam, vai trò to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin đã được khẳng định trong hơn 87 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chỉ khi tiếp cận chủ nghĩa Mác – Lênin mới tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc.

  Reply
 • 18 Tháng Chín, 2018 at 7:17 sáng
  Permalink

  XUYÊN TẠC CHỦ NGHIA MÁC LUÔN LÀ ÂM MƯU THÂM ĐỘC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐICH TRONG LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN

  Reply
 • 31 Tháng Mười, 2018 at 7:10 sáng
  Permalink

  Tiếp thu, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh nhân dân, đập tan ách phát xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, tiến hành hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ xâm lược, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.