MỤC TIÊU XÃ HỘI CHỦ NGHĨA KHÔNG LÀM “NÓNG BỨC, KHÔ CẰN” NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Thực hiện âm mưu phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị lợi dụng những yếu kém bất cập còn tồn tại để thổi phồng, bóp méo, xuyên tạc bản chất chế độ và nền giáo dục nước nhà. Chúng cho rằng: “tiêu chí giáo dục thần tượng, giáo dục xã hội chủ nghĩa giáo dục tôn sùng chủ nghĩa cộng sản” làm cho nền giáo dục nước ta trở nên “nóng bức, khô cằn”. Đó là những luận điệu xuyên tạc bản chất con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà trực tiếp bóp méo bản chất nền giáo dục của nước ta, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Trong quá trình phát triển, chúng ta thừa nhận giáo dục ở nước ta vẫn còn những yếu kém bất cập. Tuy nhiên sự yếu kém, bất cập không phải từ định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội, càng không phải do “quy chuẩn đạo đức xã hội chủ nghĩa”, mà chủ yếu từ “Việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là quan điểm “giáo dục là quốc sách hàng đầu” còn chậm và lúng túng. Việc xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch và chương trình phát triển giáo dục, đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu của xã hội”. Chúng ta cần thấy rằng, nền giáo dục của đất nước nào cũng nhằm mục tiêu giáo dục, đào tạo những con người có đủ phẩm chất và năng lực thực hiện nhiệm vụ của một người công dân, góp phần vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của họ.

Nhân dân ta xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, từ mặt bằng dân trí hầu như ở con số không để hướng tới một xã hội dân chủ công bằng và văn minh như ngày nay là một thành công, một kỳ tích to lớn. Mọi người dân Việt Nam chân chính đều hiểu rằng nếu không có một nền giáo dục ưu việt, phù hợp với điều kiện gian khó của đất nước, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại thì không thể đi lên tự khẳng định vị thế của mình như ngày nay. Chính những ưu việt của chế độ và mục tiêu giáo dục, đào tạo ấy đã tạo nên những con người “vừa hồng vừa chuyên” giúp Nhân dân Việt Nam đi qua hai cuộc chiến tranh thần thánh để tự bảo vệ tự giải phóng mình cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Biết bao nhân sĩ trí thức, nhà khoa học được đào tạo, trưởng thành dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, đã và đang đóng góp cho sự phát triển của nước nhà. Đó là sự thật bởi bản thân nó chứa đựng chân lý, không ai có thể dùng ý muốn chủ quan để áp đặt.

 Ngày nay, trong xu thế hội nhập quốc tế, yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0, nền giáo dục nước ta đã và đang thực hiện “đổi mới căn bản và toàn diện” với mục tiêu: “Đào tạo con người theo hướng có đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm công dân, xã hội, có kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, công nghệ số, tư duy sáng tạo và hội nhập quốc tế (công dân toàn cầu)”. Mục tiêu đó không hề xơ cứng giáo điều như những kẻ thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc.

Vì vậy, không thể vin vào những khuyết điểm, hạn chế hiện nay trong giáo dục, đào tạo để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước. Đồng thời cũng không thể đồng nhất những hạn chế, khuyết điểm của từng cá nhân, tổ chức, địa phương trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo để quy chụp nền giáo dục Việt Nam giáo điều, xơ cứng được. Cần thấy rằng nền giáo dục nước nhà đã và đang tiếp tục đổỉ mới và phát triển ngày càng phù hợp hơn, tiến bộ hơn. Chúng ta đã và đang phát huy được những ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Nhân dân ta xây dựng, phát huy tinh thần và truyền thống hiếu học của dân tộc hướng tới đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ Cách mạng 4.0 và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đó là những điều không thể phủ nhận về nền giáo dục của nước ta hiện nay ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.