NHẬN THỨC MƠ HỒ, SAI LỆCH CỦA CHÂN NHƯ VỀ NỀN KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM

Mới đây, trên trang mạng danlambao xuất hiện bài viết của Chân Như với tựa đề: “Khi Vượn(g) cầm quyền, đã xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã hiện nay. Song, những luận điệu của Chân Như hoàn toàn bịa đặt, bởi vì:

1. Nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam bao gồm nhiều thành phần kinh tế, các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. Điều này, Đảng ta đã khẳng định rõ: “…Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật”. Để thực hiện chủ trương, quan điểm trên thì hệ thống pháp luật, chính sách kinh tế đã được Nhà nước ta xây dựng ngày càng đồng bộ, cơ bản phù hợp với cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, Hiến pháp năm 2013 đã thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; pháp luật kinh tế dần hoàn thiện như: Luật Đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở … Hệ thống pháp luật trên đã tạo ra mặt bằng pháp lý chung, đảm bảo sự bình đẳng về pháp lý cho các thành phần kinh tế ở nước ta.

Như vậy, từ khi đổi mới, các thành phần kinh tế trong nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta đều được quan tâm phát triển, được bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật, không có chuyện phân biệt đối xử như Chân Như đã xuyên tạc: “ĐCS trước sau vẫn muốn nắm hết quyền lực kiểm soát kinh tế … nên nay mới dùng chiêu bài Kinh tế tập trung, Hợp Tác Xã bao cấp ra làm cứu cánh…” .

2. Đảng ta tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu thế tất yếu trong tình hình mới hiện nay. Thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta đã rất quan tâm tiếp tục phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã với cách thức và mô hình hoàn toàn mới. Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Luật HTX năm 2012 đã thể hiện tư duy mới về mô hình HTX kiểu mới phù hợp với cơ chế thị trường. Chính phủ đã ban hành 63 Nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban hành 42 Quyết định và 07 Chỉ thị; các bộ, ngành trung ương ban hành 89 Thông tư, 43 quyết định, 07 chỉ thị và nhiều văn bản hướng dẫn có liên quan; 893 văn bản cấp địa phương do tỉnh ủy, thành ủy, HĐND, UBND các cấp ban hành hướng dẫn thực hiện Luật HTX. Đến nay, kinh tế tập thể, hợp tác xã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, toàn quốc có hơn 22.861 HTX, hơn 101,4 nghìn Tổ HTX , hơn 74 Liên hiệp HTX, đã góp phần thúc đẩyphát triển kinh tế, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế quốc dân.

Hiện nay, không chỉ ở nước ta, mà nhiều quốc gia trên thế giới, HTX là thể chế không thể thiếu, góp phần vào sự phát triển đất nước hài hoà về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá; là tất yếu đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế tư nhân, cá thể, đặc biệt ở các vùng nông thôn (Mỹ, Canada, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc…). Chính phủ các nước cũng có các chương trình, chính sách hỗ trợ riêng đối với các tổ chức kinh tế hợp tác, thông qua đó hỗ trợ nông dân, hộ sản xuất cá thể nâng cao sức cạnh tranh và phát triển.

Vì vậy, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã là hoàn toàn phù hợp với xu thế hiện nay.

Tuy nhiên, trong bài viết của Chân Như cho rằng Đảng, Nhà nước ta “…muốn tập trung phát triển lại nền kinh tế tập thể và hệ thống Hợp Tác Xã thời bao cấp…” đã khẳng định Chân Như không hiểu gì về kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta, về sự khác nhau của mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã trước và sau đổi mới ở nước ta. Cùng với nhận thức mơ hồ, sai lệch và âm mưu đen tối, Chân Như đã cố tình xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước ta nhằm gây sự hoài nghi, dao động trong nhân dân. Chúng ta cần lên án và bác bỏ âm mưu đen tối của y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “NHẬN THỨC MƠ HỒ, SAI LỆCH CỦA CHÂN NHƯ VỀ NỀN KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.