PHẢN BÁC THÔNG TIN XUYÊN TẠC VỀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội được Đảng và nhân dân ta lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn, nhờ đó mà cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, những điều đó đã được thực tiễn lịch sử minh chứng rất rõ ràng, không có gì bàn cãi. Nhưng các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách bịa đặt, xuyên tạc trắng trợn lịch sử và hiện tại, phủ nhận những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

1.Những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận của các thế lực thù địch về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong thời gian gần đây, đặc biệt là sau khi các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các thế lực thù địch đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Chúng cho rằng, đó là “con đường sai lầm, dẫn dân tộc Việt Nam đến đường cùng, ngõ cụt”; “Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội”, kiên định với “chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” là “lạc nhịp”, “lỗi thời”. Thủ đoạn của chúng là xuyên tạc bản chất, nền tảng tư tưởng của Đảng, thông tin sai sự thật, “lập lờ đánh lận con đen” về tình hình đất nước, rồi tung lên các nền tảng mạng xã hội và một số website, tờ báo nước ngoài có tư tưởng chống phá Việt Nam.

 Với những lời lẽ bịa đặt, thông tin cắt ghép về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta, chúng tung tin: “Đảng cộng sản dốc tâm lo xây dựng chủ nghĩa xã hội là để nắm giữ lợi quyền; để độc quyền cai trị; để có cơ hội cướp bóc, làm giàu cho cá nhân, phe nhóm, vinh sang cho một đảng trị vì khiến đất nước cứ mãi lạc hậu đói nghèo”. Chúng dùng mọi biện pháp để đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta, hòng gây hoang mang dao động về hệ tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Chúng còn xuyên tạc rằng: “Chủ nghĩa xã hội chỉ là phương tiện cứu nước, giành độc lập dân tộc, và khi giành độc lập rồi thì cần phải thay đổi phương tiện. Hay là “chế độ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam hoàn toàn không có bình đẳng xã hội, không có an sinh, phúc lợi xã hội gì cả, mọi thứ đều phải trả bằng tiền”. Đồng thời, tìm mọi cách bịa đặt, xuyên tạc trắng trợn lịch sử và hiện tại, phủ nhận những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội đang hiện hữu ở Việt Nam… với mưu đồ trước mắt và lâu dài không thay đổi của các thế lực thù địch, phản động là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây thực chất là những luận điệu phi lịch sử, phản khoa học và phản động mà chúng ta cần phải kiên quyết đấu tranh bác bỏ.

2.Những thành tựu to lớn của Việt Nam là vũ khí sắc bén đập tan mọi âm mưu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp tục khẳng định sự lựa chọn của Đảng ta về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn đúng đắn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với quy luật khách quan. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực trong công cuộc đổi mới 35 năm qua nhất là về xóa đói giảm nghèo khi tỷ lệ nghèo đói giảm mạnh từ 50% xuống còn khoảng 2%. Năm 2006, Việt Nam tuyên bố hoàn thành Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về xóa bỏ tình trạng nghèo đói cùng cực và thiếu đói, về đích trước 10 năm đã khẳng định quá trình phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa là đúng đắn. Đó là bằng chứng bác bỏ những toan tính của các phần tử chống đối, thù địch muốn chúng ta rời bỏ sự lựa chọn này.

Việt Nam đang hiện thực hóa khát vọng phát triển thịnh vượng khi tầng lớp trung lưu chiếm 10% dân số hiện nay sẽ tăng lên 50% vào năm 2035 như dự báo của Ngân hàng thế giới. Việt Nam đặt mục tiêu là nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030, là nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Sự phát triển của chúng ta thực sự vì con người, chứ không phải chà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta phát triển về kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Nhìn lại 2 năm qua vượt bao khó khăn, sóng gió của đại dịch Covid – 19, Đảng, Nhà nước luôn giữ nguyên tắc bất di, bất dịch đó là ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của người dân lên trên hết. Mục tiêu ấy phù hợp lợi ích, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân đồng lòng, ủng hộ và được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Những nỗ lực chống dịch Covid-19 đã chứng minh rằng, Việt Nam đã giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước có cùng mức phát triển kinh tế. Chính thực tế này đã tiếp tục khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách và không thể nóng vội. Với lập trường kiên định, bản lĩnh vững vàng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn và sự đồng sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, sự nghiệp đổi mới và phát triển ở Việt Nam sẽ ngày càng đạt được những thành tựu to lớn hơn, đất nước sẽ ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Đó cũng sẽ là vũ khí sắc bén để làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.