Phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin – Mưu đồ thâm độc của Văn Biển

Mới đây, trên trang mạng “Baotiengdan”, Văn Biển đã tung lên bài viết “Bên chiếc quan tài lạ ở cõi âm”. Nội dung bài viết là một câu chuyện hư cấu do Y tưởng tượng ra nhằm phủ nhận bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, phủ nhận những thành quả của nhân dân lao động và nhân loại tiến bộ đã đạt được, trong đó có nhân dân ta trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Y cho rằng: “chủ nghĩa cộng sản, một sự lừa dối lớn nhất của thế kỷ… một thứ chủ nghĩa đã lỗi thời độc hại”. Đây là luận điệu sai trái, phản động và phản khoa học.

Chủ nghĩa Mác – Lênin ra đời, với bản chất cách mạng và khoa học của nó đã trang bị cho giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới vũ khí tư tưởng sắc bén để đấu tranh xóa bỏ chế độ bóc lột, hướng tới thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của V.I. Lênin và Đảng Bônsêvích, nhân dân Nga đã hiện thực hóa lý tưởng cộng sản bằng cuộc cách mạng Tháng Mười năm 1917, mở ra thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã thức tỉnh và cổ vũ mạnh mẽ ý chí đấu tranh cho độc lập, tự do của nhân dân các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc, tạo nên dòng thác cách mạng đánh đổ hệ thống thuộc địa, chấm dứt chế độ thực dân; đem lại cuộc sống tốt đẹp cho một bộ phận dân cư trên thế giới.

Thực tiễn là như vậy, song Văn Biển đã cố tình bóp méo lịch sử, đánh đồng người có công với kẻ có tội trong chiến tranh thế giới thứ hai, phủ nhận sự hy sinh xương máu của hàng triệu chiến sĩ cộng sản ở Liên Xô và nhiều dân tộc khác đã cống hiến trong việc cứu nhân loại khỏi thảm họa phát xít. Thực tế lịch sử đã chỉ ra rằng, chính sự phát triển của chủ nghĩa tư bản trong những năm 30 của thế kỷ XX đã sản sinh ra các thế lực phát xít; và ngay từ đầu, chính các nước tư bản cũng muốn dựa vào chủ nghĩa phát xít để tiêu diệt Nhà nước Công nông đầu tiên do những người cộng sản Bôn sê vích Nga lãnh đạo. Một sự thật lịch sử không thể phủ nhận là, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, được soi đường bởi lý tưởng cộng sản, những người cộng sản ở Liên Xô và ở nhiều quốc gia trên thế giới đã tập hợp được xung quanh mình các tầng lớp nhân dân, là lực lượng nòng cốt, có vai trò quyết định đánh bại chủ nghĩa phát xít, cứu nhân loại khỏi thảm họa diệt chủng.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, do nhận thức không đầy đủ tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, cho nên quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một số nước đi trước vấp phải nhiều sai lầm, khiến chủ nghĩa xã hội hiện thực lâm vào khủng hoảng. Đây là một thực tế đau xót, ảnh hưởng lớn đến lòng tin của những lực lượng tiến bộ lựa chọn con đường, lý tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Nhưng không thể vì sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu mà cho rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin đã lỗi thời lạc hậu. Đó chỉ là sự sụp đổ, thất bại của một mô hình chủ nghĩa xã hội cụ thể, chứ tuyệt nhiên không phải là sự sụp đổ hệ tư tưởng của học thuyết Mác – Lênin, càng không thể là sự sụp đổ về một tương lai tốt đẹp mà nhân loại đang hướng tới. Điều ấy không chỉ được chứng minh bằng một số nước kiên trì đi theo con đường xã hội chủ nghĩa đã đạt được; mà nó còn được chứng minh bởi một loạt các quốc gia ở chính châu Âu, nhất là Bắc Âu đã và đang lấy chủ nghĩa xã hội làm mục đích và cảm hứng để xây dựng và phát triển đất nước mình. Không phải không có lý do, khi họ tự gọi mình là mô hình chủ nghĩa xã hội phúc lợi. Đây chính là nguồn cổ vũ lớn lao cho những người cộng sản chân chính và nhân dân các dân tộc trên thế giới trong cuộc đấu tranh vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa cao đẹp của nhân loại.

Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và thực tiễn cách mạng Việt Nam để giải quyết nhiệm vụ đánh đổ phong kiến tay sai và đế quốc xâm lược, để giành độc lập, tự do cho dân tộc, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Như vậy, luận điệu mà Văn Biển đưa ra là hết sức thâm độc và nguy hiểm, gây ra sự hoang mang, hoài nghi, dao động, suy giảm niềm tin nhất định trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm nhiễu loạn tư tưởng xã hội, dễ bề cho tư tưởng phi vô sản len lỏi, thâm nhập vào xã hội ta. Tính chất phản động của những luận điệu trên cần phải được vạch trần rõ và đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

15 thoughts on “Phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin – Mưu đồ thâm độc của Văn Biển

 • 20 Tháng Bảy, 2018 at 9:39 sáng
  Permalink

  Mặc dù còn trải qua nhiều khúc quanh của lịch sử, nhưng tương lai của nhân loại vẫn thuộc về chủ nghĩa xã hội với sự giải phóng con người khỏi mọi sự áp bức bất công./.

  Reply
 • 20 Tháng Bảy, 2018 at 9:00 chiều
  Permalink

  Cái gì cũng có tình hai mặt của nó. Nhưng đối với Việt Nam chủ nghĩa Mac-Lênin, tu tưởng Hồ Chí Minh luôn là sự lựa chọn sáng suốt mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn và thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh điều đó. Luận điệu mà Văn Biển đưa ra là hết sức thâm độc và nguy hiểm. Luận điệu phản động trên cần phải đấu tranh, bác bỏ.

  Reply
 • 23 Tháng Bảy, 2018 at 4:10 chiều
  Permalink

  Những giọng điệu lạc lọng của Văn Biển mới cần chui vào quan tài!

  Reply
 • 23 Tháng Bảy, 2018 at 10:03 chiều
  Permalink

  Giọng điệu của Văn Biển cần phải bị lên án mạnh mẽ./.

  Reply
 • 23 Tháng Bảy, 2018 at 10:13 chiều
  Permalink

  Giải phóng con người thoát khỏi mọi áp bức, bất công mà chủ nghĩa Mác – Lê nin đã chỉ ra vẫn là mục tiêu cao nhất mà nhân loại đang hướng tới./.

  Reply
 • 25 Tháng Bảy, 2018 at 8:31 sáng
  Permalink

  Văn Biển chỉ là kẻ cơ hội chính trị, ăn theo, nói leo mà thôi!. Cũng như những kẻ cơ hội chính trị khác, Y vẫn cố tình xuyên tạc, phủ nhận những thành quả vĩ đại mà Chủ nghĩa Mác và những người cách mạng đã tạo ra cho nhân loại trong lịch sử!.

  Reply
 • 30 Tháng Bảy, 2018 at 4:12 chiều
  Permalink

  Văn Biển, kẻ phản động, nói gót ngoại bang. Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng tư tưởng của Đảng.

  Reply
 • 30 Tháng Bảy, 2018 at 7:58 chiều
  Permalink

  Kẻ phản động bán nước gây rối tình hình cần phải xử trảm.

  Reply
 • 31 Tháng Bảy, 2018 at 8:49 sáng
  Permalink

  Các thế lực thù địch bài bác chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ càng chứng tỏ tính đúng đắn, tính khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, điều mà các nhà tư tưởng chống cộng rất lo sợ

  Reply
 • 31 Tháng Bảy, 2018 at 9:16 sáng
  Permalink

  Chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn đang có sức hấp dẫn, chinh phục hàng tỷ người trên hành tinh này bởi tính khoa học, tính cách mạng và tính nhân văn sâu sắc.

  Reply
 • 1 Tháng Tám, 2018 at 9:52 sáng
  Permalink

  Văn Biển đã cố tình bóp méo lịch sử, đánh đồng người có công với kẻ có tội trong chiến tranh thế giới thứ hai, phủ nhận sự hy sinh xương máu của hàng triệu chiến sĩ cộng sản ở Liên Xô và nhiều dân tộc khác đã cống hiến trong việc cứu nhân loại khỏi thảm họa phát xít.

  Reply
 • 15 Tháng Tám, 2018 at 7:02 sáng
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Kẻ nào xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin cần phải lên án.

  Reply
 • 20 Tháng Tám, 2018 at 9:11 chiều
  Permalink

  Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta, bất kể ai cũng không thể xuyên tạc và phủ nhận được

  Reply
 • 14 Tháng Chín, 2018 at 1:25 chiều
  Permalink

  Văn Biển phủ nhận bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Chúng ta cần kiên quyết đấu tranh bác bỏ luận điệu sai trái, phản động và phản khoa học này.

  Reply
 • 23 Tháng Một, 2019 at 3:13 chiều
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và thực tiễn cách mạng Việt Nam để giải quyết nhiệm vụ đánh đổ phong kiến tay sai và đế quốc xâm lược, để giành độc lập, tự do cho dân tộc, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Như vậy, luận điệu mà Văn Biển đưa ra là hết sức thâm độc và nguy hiểm, gây ra sự hoang mang, hoài nghi, dao động, suy giảm niềm tin nhất định trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm nhiễu loạn tư tưởng xã hội, dễ bề cho tư tưởng phi vô sản len lỏi, thâm nhập vào xã hội ta.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.