Sự nghiệp đổi mới cần có chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng, dẫn đường

Ở nước ta, vào đầu thế kỷ XX, trong bối cảnh sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, bế tắc về đường lối, khủng hoảng về lực lượng lãnh đạo, “tưởng chừng như không có đường ra”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên và nhận thức sâu sắc rằng, chỉ có chủ nghĩa Mác – Lênin là “chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất”. Và Người đã chỉ rõ: muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. Chính sự lựa chọn của Người đã đặt cách mạng Việt Nam vào trong dòng chảy của phong trào cách mạng thế giới, vừa phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của thời đại, vừa đáp ứng nguyện vọng và khát vọng cháy bỏng của nhân dân ta trên con đường đi tới ấm no hạnh phúc. Đó là một sự lựa chọn đúng – đúng với “ý trời” và hợp với lòng người.

Trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những đóng góp to lớn trong quá trình phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin về các vấn đề giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về phát huy sức mạnh của nhân dân, lấy dân làm gốc; về đoàn kết trong Đảng, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; về văn hoá, về đạo đức… Cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang soi đường thắng lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta vì độc lập, thống nhất Tổ quốc, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Đó là một thực tế không thể phủ nhận và bác bỏ. Vì thế, tổng kết quá trình lãnh đạo cách mạng, đặc biệt là trong 30 năm đổi mới để rút ra bài học kinh nghiệm và xây dựng Văn kiện Đại hội XII, Đảng ta đã xác định những vấn đề cốt tử đưa cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển vững chắc trong tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, thời cơ và nguy cơ đan xen vào nhau, Đảng ta đã khẳng định phải kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội. Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng. Thường xuyên tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận, giải quyết đúng đắn những vấn đề do cuộc sống đặt ra. Thực tiễn đòi hỏi chúng ta phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của nước ta và xu thế vận động của thời đại để giải đáp cho được những vấn đề nóng bỏng của đất nước hiện nay.  Đây là vấn đề sinh tử, có tính nguyên tắc liên quan đến sự thành bại của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; trong cuộc đấu tranh chống hệ tư tưởng tư sản, chủ nghĩa chống cộng và các trào lưu cơ hội, xét lại.

Trên cơ sở lập trường kiên định có tính nguyên tắc đó, hơn bao giờ hết, trong học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII, cần đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp chặt chẽ với nghiên cứu triển khai và tổng kết thực tiễn 30 năm đổi mới đất nước, học tập có chọn lọc kinh nghiệm của các nước khác, kịp thời làm sáng tỏ hơn những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về Đảng cầm quyền và công tác xây dựng Đảng, về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa … làm cơ sở để xây dựng  nền tảng tư tưởng, lý luận vững chắc cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững mục tiêu lý tưởng, giữ vững niềm tin, bảo đảm thống nhất nhận thức và hành động. Trong quá trình nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải hết sức chú trọng nâng cao tính khoa học, tính thực tiễn và sự mạnh dạn khám phá, sáng tạo; phải “học tinh thần xử trí mọi việc”, “dĩ bất biến, ứng vạn biến” theo phương pháp Hồ Chí Minh; phải bảo đảm “dân chủ trong nghiên cứu lý luận”. Cần khắc phục hiện tượng coi chủ nghĩa Mác – Lênin là “nhất thành bất biến” như một lược đồ cứng nhắc làm mất đi khả năng “tự phát triển” với tư cách là một khoa học và thủ tiêu tính thực tiễn của nó đối với lịch sử khi là một cương lĩnh hành động cách mạng.

Đồng thời, nhất thiết phải làm tốt việc tổ chức thực tiễn và tổng kết quá trình đó để phát triển lý luận, đáp ứng nhu cầu phát triển của thực tiễn, thúc đẩy thực tiễn tiến lên. Phải lấy thực tiễn 30 năm đổi mới để đối chiếu, kiểm nghiệm, bổ sung và phát triển lý luận, chứ không phải lấy lý luận để chứng minh cho thực tiễn. Vì thế, Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: Trong quá trình đổi mới tư duy, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận cần bám sát thực tiễn công cuộc đổi mới đất nước cả về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại… và đời sống nhân dân để phát hiện, tìm tòi và khái quát chỉ ra những vấn đề có tính qui luật, xây dựng nền tảng tư tưởng, lý luận cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, làm tốt việc tổ chức thực tiễn và tổng kết thực tiễn phải luôn đi song hành với cuộc đấu tranh không khoan nhượng, trước hết với sự xuyên tạc, phá hoại bằng những thủ đoạn tinh vi, nham hiểm của các thế lực thù địch, những kẻ chống cộng và cơ hội xét lại đối với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Mặt khác, cần phê phán, khắc phục triệt để mọi biểu hiện lệch lạc, sai lầm cả trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, kiên quyết khắc phục “tự diễn biến” trong từng tổ chức, từng đơn vị.

Để góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, một trong những giải pháp thiết thực, hiệu quả là kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách khoa học, cách mạng và triệt để, là thể hiện sinh động sự kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chỉ có như thế mới thực sự chủ động đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm, tư tưởng phản động, sai trái chống lại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta và cách mạng nước ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Sự nghiệp đổi mới cần có chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng, dẫn đường

 • 3 Tháng Chín, 2016 at 9:23 sáng
  Permalink

  Sự nghiệp đổi mới của Đảng đã được nhận thức ngày càng đúng đắn qua các kỳ Đại hội và vận dụng sáng tạo vào công cuộc đổi mới, thu được những thành tựu quan trọng. Đó là các vấn đề: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chủ động hội nhập quốc tế và giữ vững độc lập, tự chủ; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ… Trong giai đoạn hiện nay, việc tiếp tục đổi mới gắn với phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

  Reply
 • 1 Tháng Mười Một, 2017 at 2:07 chiều
  Permalink

  Ðảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Sự khẳng định đó phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam qua hơn 85 năm dưới sự lãnh đạo của Ðảng. Vậy nên những kẻ bị lu mờ vì những đồng đô la hãy thôi bịa đặt, xuyên tạc bản chất của chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.