Sự xuyên tạc trắng trợn của Trần Trung Đạo

Ngày 02 tháng 12 năm 2019, Trần Trung Đạo với bài viết: “Chính sách bế môn tỏa cảng thời Cộng sản” đã xuyên tạc trắng trợn tính cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, mục tiêu và đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

Một là, Y xuyên tạc Đảng ta đầu độc giới trẻ bằng chủ nghĩa Mác – Lênin, phản văn minh, phản khoa học và phản tiến bộ. Trần Trung Đạo cố tình không biết rằng, từ khi chủ nghĩa Mác – Lênin ra đời cho đến nay, thế giới đã trải qua biết bao nhiêu biến cố thăng trầm, quanh co phức tạp, nhưng chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn là học thuyết khoa học và cách mạng phù hợp với quy luật của lịch sử mà không học thuyết nào có thể thay thế được. Trong đó nổi bật nhất là vấn đề giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng con người khỏi mọi hình thức áp bức, bóc lột, bất công, khỏi mọi sự tha hóa, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Hai là, xuyên tạc mục tiêu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trần Trung Đạo cho rằng, “mục tiêu Cộng sản hóa toàn cõi Việt Nam và đặt dân tộc Việt Nam dưới quyền cai trị tuyệt đối của Đảng từ 1930 vẫn không thay đổi”. Đây là sự xuyên tạc lịch sử một cách trắng trợn vô căn cứ, thể hiện rõ sự thâm thù, hằn học với chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Sự thật lịch sử Việt Nam đã chứng minh, từ khi ra đời cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam không có mục tiêu nào khác là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Gần 90 năm qua, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân ta tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công; đánh thắng sự xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; thực hiện thắng lợi hai cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía tây Nam và phía Bắc. Ngày nay đang tiến hành sự nghiệp đổi mới nhằm hiện thực hóa mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ba là, xuyên tạc, phủ nhận đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Trần Trung Đạo cho rằng, đường lối đối ngoại của Đảng ta chỉ “nhằm che đậy ánh sáng văn minh từ bên ngoài rọi vào cùng lúc xây dựng một thiên đường hoang tưởng bên trong”. Không thể nói bừa như vậy, bởi đường lối đối ngoại của Đảng ta đã được xác định rõ trong văn kiện Đại hội XII: “Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế nhằm phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân; nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới”.

Biết rằng, những luận điệu xuyên tạc trắng trợn của Trần Trung Đạo chẳng lừa bịp được ai, nhưng mưa dầm thấm lâu, ở đâu đó có người nhẹ dạ cả tin, mắc mưu kẻ phản bội. Với lý do đó, mọi người hãy đề cao cảnh giác và đấu tranh bác bỏ luận điệu xuyên tạc trắng trợn của Trần Trung Đạo./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Sự xuyên tạc trắng trợn của Trần Trung Đạo

  • 19 Tháng Mười Hai, 2019 at 9:47 sáng
    Permalink

    Mục tiêu của đường lối đối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta là Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc. Trần Trung Đạo đúng là một kẻ ấu trĩ về nhận thức mới không hiểu được điều đó.

    Reply
  • Pingback:Sự xuyên tạc trắng trợn của Trần Trung Đạo |

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.